Tìm hiểu thêm

Thành lập công ty là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu một chặng đường mới cho mỗi cá nhân, tổ chức. Nhưng vì một lý do nào đó nên trong quá trình kinh doanh công ty buộc phải chấm dứt hoạt động thông qua thủ tục giải thể hoặc phá sản. Vậy, khi rơi vào tình huống giải thể công ty, các doanh nghiệp cần phải làm gì? Công ty Luật TNHH Everest sẽ tư vấn, giải đáp trong bài dưới đây!

Dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Giải thể là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp đã thành lập không còn hoặc không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể. Theo đó, chủ doanh nghiệp phải tiến hành lamf các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân của công ty, quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với cơ quan đăng quan đăng ký doanh nghiệp.

Theo khoản 2 Điều 207 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về điều kiện giải thể doanh nghiệp là: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trong tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty.

Khi công ty chấm dứt hoạt động, công ty cần đảm bảo quyền lợi đối với những người có liên quan tại công ty như người lao động, chủ nợ, đối tác kinh doanh, cơ quan nhà nước,...

(i) Giải thể doanh nghiệp chỉ được tiến hành khi có quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan đăng ký.

(ii) Giải thể doanh nghiệp chỉ được tiến hành khi doanh nghiệp đã hoàn thành mọi nghĩa vụ tài sản và thanh toán hết các khoản nợ.

(iii) Doanh nghiệp đó không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp đã tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp và còn bảo vệ quyền lợi của các chủ thể liên quan khác, đặc biệt là chủ nợ và người lao động của công ty. Do vậy, việc xác định rõ điều kiện để doanh nghiệp (công ty) có thể tiến hành giải thể là điều quan trọng và rất cần thiết.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Biên bản họp và quyết định của Đai hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp

Danh sách chủ nợ và số sợ đã thanh toán, bao gồm cả khoản nợ về thuế và bảo hiểm xã hội

Danh sách người lao động hiện có của công ty và quyền lợi của người lao động đã được giải quyết

Hồ sơ xác nhận của Ngân hàng nơi công ty mở tài khoản về việc công ty đã tất toán tài khoản (Trường hợp chưa mở tài khoản thì có cam kết chưa mở tài khoản và công ty không nợ tại bất kỳ ngân hàng hay tổ chức cá nhân nào)

Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng ký giải thể theo quy định của pháp luật.

Thông báo của cơ quan thuế về việc đóng mã số thuế ( trường hợp chưa đăng ký thuế cũng phải có xác nhận của cơ quan thuế)

Hồ sơ Giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, hủy con dấu theo quy định của pháp luật (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan công an)

Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 thì phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp)

Hồ sơ báo cáo về việc tiến hành thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết những khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải nộp hồ sơ có kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, văn phòng đại diện công ty.

Trình tự tiến hành các bước:

Bước thứ nhất: Thông qua quyết định giải thể công ty

Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp, trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể để có được quyết định phải được thông qua chủ ở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, bởi hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, bởi đại hội đồng cổ đông đối với công ty  cổ phần và bởi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu là (i) tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty (ii) lý do giải thể (iii)Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. (iv) phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động (v)Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước thứ hai: Thông báo công ty công khai quyết định giải thể

Sau khi quyết định giải thể của công ty được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể biết đến quyết định giải thể của công ty. Thông báo đó phải có tên, địa chỉ chủ nợ, số nợ và phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước thứ ba: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Căn cứ vào khoản 2 và 5 Điều 208 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty (công ty TNHH 1 thành viên hay công ty TNHH hai thành viên), hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng

Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và  quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết. Nợ thuế và các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán hết các khỏan nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại sẽ thuộc về các thành viên, cổ đông hoặc chủ ở hữu công ty (công ty TNHH, công ty cổ phần hay công ty hợp danh...).

Bước thứ tư: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết khoản nợ của doanh nghiệp

Bước thứ năm: Cập nhật tình trạng pháp lý

Theo khoản 8 Điều 208 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định giải thể doanh nghiệp theo hai phương thức

(i) Trường hợp công ty giải thể theo hồ sơ, theo quy định tại Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định sau khi nhận được hồ sơ giải thể của công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Trường hợp công ty giải thể tự động: sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cũng đòi hỏi cơ quan thế khẩn trương thực hiện thủ tục quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Luật doanh nghiệp cũng bổ sung thêm quy định về giải thể doanh nghiệp trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

Trường hợp doanh nghiệp bị yêu cầu giải thể bắt buộc

Trường hợp khi không có đủ số lượng thành viên tối thiểu để tiếp tục tồn tại, công ty phải tiếp nhận thêm cho đủ số thành viên tối thiểu. Nếu trong thời hạn 6 tháng liên tục không kết nạp đủ số thành viên tối thiểu hoặc không chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp phù hợp thì công ty phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định  thu hồi hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, công ty phải triệu tập cuộc họp để đưa ra quyết định  giải thể doanh nghiệp.

Những vướng mắc của khách hàng khi tiến hành giải thể công ty

1. Chưa nắm rõ thủ tục giải thể công ty

Thành phần hồ sơ trong thủ tục giải thể công ty chưa rõ ràng, cần sao y hồ sơ giữa các thủ tục do các cơ quan nhà nước thực hiện. Điều này đã dẫn đến sự tùy tiện, thiếu thống nhất trong yêu cầu áp dụng của các cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục, doanh nghiệp phải tốn nhiều tâm sức để chuẩn bị.

2. Không nắm rõ quy trình và thủ tục giải thể nên mất nhiều thời gian và công sức

Thủ tục giải thể công ty được thực hiện bởi nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. Vì vậy, các công ty phải đi nhiều nơi để thực hiện. Việc này rất mất thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Việc liên lạc và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước chưa có quy định nên khi thực hiện thủ tục giải thể, các công ty vẫn cần cung cấp nhiều lần hồ sơ giống nhau tại nhiều cơ quan nhà nước khác nhau.

3. Phát sinh vấn đề về con dấu của công ty 

Theo quy định hiện hành, trước khi gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp để giải thể, phải hủy con dấu và giấy chứng nhận mẫu con dấu. Và phát sinh trường hợp công ty muốn sử dụng con dấu thì càng khó hơn, vì lúc này công ty chưa chính thức giải thể mà con dấu đã bị tiêu hủy.

4. Thủ tục giải thể tại cơ quan thuế rất phức tạp

Một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi giải thể, đó là vấn đề phức tạp liên quan đến thủ tục giải thể tại cơ quan thuế.

Giải thể công ty là thủ tục chủ sở hữu tự nguyện chấm dứt hoạt động kinh doanh với điều kiện đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước, người lao động và các bên thứ ba khác theo quy định. Nhìn chung, về mặt hình thức, thủ tục giải thể kinh doanh được quy định tương đối đơn giản, thông thoáng và không quá phức tạp.

Tuy nhiên vướng mắc lớn nhất khiến công ty “chết” chứ không “chôn” được nằm ở nội dung, đó là thủ tục xử lý các điều kiện giải thể.

02. Được tư vấn hỗ trợ khi chuẩn bị hồ sơ giải thể

Đơn vị cung cấp dịch vụ giải thể công ty nắm rõ thủ tục và những điều cần thiết khi doanh nghiệp giải thể, họ sẽ cho chủ doanh nghiệp biết nên chuẩn bị gì và bổ sung những gì khi tiến hành thủ tục.

Dù doanh nghiệp giải thể tự nguyện hay bắt buộc, thì thủ tục giải thể công ty rất phức tạp nhưng vẫn phải đảm bảo thời gian thực hiện theo quy định. Chính vì vậy, để giải quyết khó khăn, vướng mắc có thể gặp phải trong quá trình giải thể công ty, chủ doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ giải thể công ty của các đơn vị tư vấn.

01.Tránh được vướng mắc và khó khăn trong thực hiện thủ tục 

Vì sao khách hàng nên sử dụng dịch vụ giải thể công ty?

03. Tiết kiệm tối đa tiền và thời gian cho doanh nghiệp

Với kinh nghiệm trong việc thành lập, đăng ký doanh nghiệp, thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, các đơn vị này cũng sẽ thay chủ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết một cách nhanh chóng, đúng chỗ và chuẩn xác nhất. Điều này cũng giúp tiết kiệm chi phí tối đa hơn vì sẽ không cần phải làm đi làm lại, đi tới đi lui để thực hiện thủ tục.

Chủ doanh nghiệp sẽ không mất quá nhiều thời gian cho việc thực hiện những thủ tục này, thay vào đó có thể dùng khoảng thời gian đó cho nhiều việc khác nhau chuẩn bị cho doanh nghiệp sắp đưa vào hoạt động của mình.

04. Đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định 

Dịch vụ giải thể công ty cũng sẽ đưa ra những tư vấn, những việc cần làm khi doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, để đảm bảo thủ tục giải thể công ty được thực hiện đúng trình tự.

02. Dịch vụ tham gia tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng tại Tòa án với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự (khách hàng) trong các vụ, việc.

03. Dịch vụ đại diện ngoài tố tụng

Ứng dụng công nghệ (video call, hợp đồng điện tử, gửi và nhận tài liệu điện tử, thanh toán điện tử…), cùng với Mạng lưới văn phòng giao dịch tại nhiều địa phương, chúng tôi hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ, với chi phí hợp lý.

Everest cung cấp gì cho bạn khi sử dụng dịch vụ giải thể công ty?

Phạm vi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Chi phí và thời gian giải thể công ty

04. Dịch vụ pháp lý khác

Hỗ trợ dịch thuật, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự các hồ sơ cần thiết.

- Tùy vào việc doanh nghiệp giải thể đã phát sinh hay chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu mà chi phí giải thể công ty sẽ khác nhau, trọn gói chỉ từ 4.000.000 đồng 20 - 25 ngày làm việc.

-Thời gian trung bình cho thủ tục giải thể công ty là từ 20 - 25 ngày, cụ thể:

-Từ 5 - 7 ngày làm việc, nộp hồ sơ thông báo giải thể công ty cho Sở KH&ĐT;

-Từ 7 - 10 ngày làm việc, hoàn thành thủ tục chốt nợ tại cơ quan thuế;

-Từ 7 - 10 ngày làm việc, nộp hồ sơ giải thể và trả giấy phép kinh doanh tại Sở KH&ĐT

01. Dịch vụ tư vấn pháp luật

Luật sư tư vấn, giải đáp quy định pháp luật liên quan đến giải thể công ty trước khi tiến hành dịch vụ.

Tư vấn giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng khi thực hiện việc giải thể công ty và các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc.

Hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết và soạn toàn bộ hồ sơ giải thể công ty. Bổ sung, sửa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề pháp lý phức tạp.

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm 

Hợp tác chặt chẽ với các đối tác chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực liên quan, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng các giải pháp tổng thể.

Hệ thống đối tác

Ứng dụng công nghệ (video call, hợp đồng điện tử, gửi và nhận tài liệu điện tử, thanh toán điện tử…), cùng với Mạng lưới văn phòng giao dịch tại nhiều địa phương, chúng tôi hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ, với chi phí hợp lý.

Mạng lưới và Công nghệ

Lý do khách hàng lựa chọn dịch vụ của Everest

- Với dịch vụ tư vấn khách hàng trực tuyến, chúng tôi luôn kịp thời tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng mọi lúc, mọi nơi, mọi vấn đề.
- Bảo mật thông tin khách hàng giúp cho hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường không bị ảnh hưởng.
- Mức tính thù lao, chi phí của luật sư và chuyên viên rõ ràng, công khai, minh bạch giúp xóa bỏ nỗi lo về giá và chi phí cho khách hàng.

Tư vấn trực tuyến, bảo mật thông tin và thù lao chi phí rõ ràng 

Kết hợp tư duy pháp lý với tư duy quản trị, chúng tôi tin tưởng có thể mang lại cho khách hàng những giá trị vượt trội.

Tư duy quản trị

Thấu hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng, chúng tôi sẽ mang lại cho khách hàng các giải pháp phù hợp, hiệu quả cao nhất.

Thấu hiểu khách hàng:

“Hướng dẫn tuân thủ pháp luật, luật sư giúp khách hàng duy trì sự an toàn, phát triển bền vững; đồng hành cùng khách hàng, luật sư giúp họ nhận diện cơ hội và rủi ro pháp lý; cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, luật sư giúp khách hàng sử dụng pháp luật thông minh để nhận lại những giá trị vượt trội”.

Luật sư Phạm Ngọc Minh, Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest.

Triết lý của chúng tôi

Khách hàng tiêu biểu của Everest

Bảng giá tư vấn dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên các căn cứ

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên các căn cứ:
(i) nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;
(ii) thời gian và công sức của Luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;
(iii) kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên thời gian làm việc 

Thù lao của luật sư được tính theo phương thức cơ bản là thời gian làm việc của luật sư. Thù lao của luật sư cũng có thể tính theo phương thức:
(i) vụ việc với mức thù lao trọn gói;
(ii) vụ việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;
(iii) hợp đồng với thù lao cố định.

Bảng giá luật sư theo giờ 

800.000đ

250.000đ

Luật Sư

Chuyên viên pháp lý

Yêu Cầu Tư Vấn

Để lại thông tin để được tư vấn dịch vụ miễn phí 

Chỉ từ 4.000.000 đồng với một gói
Dịch vụ giải thể công ty

Công ty Luật TNHH Everest

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Times, số 35 Lê Văn Lương,Thanh Xuân, Hà Nội.

Chi nhánh Hà Nội: Khu 319-HC Golden City, phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Chi nhánh Quảng Ninh: Khu tái định cư, xã Đoàn Kết,
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: 024-66 527 527

Tổng đài tư vấn: 1900 6198

E-mail: info@everest.org.vn