Tìm hiểu thêm

Đối với một doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động sẽ thường xuyên phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của mình cho phù hợp nhu cầu thay đổi doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH Everest đưa ra các giải pháp giúp khách hàng tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc.

Thay đổi trong kinh doanh - Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Các hoạt động khi thay đổi đăng ký kinh doanh 

01. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

02. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với những thay đổi nội dung không có trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

- Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

- Thay đổi nội dung đăng ký thuế

- Thay đổi thông tin thành viên, cổ đông sáng lập

Cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với những thay đổi nội dung có trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

- Tên công ty

- Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ, số điện thoại, email, fax, website)

- Vốn điều lệ

- Người đại diện theo pháp luật

- Danh sách thành vien góp vốn (nếu có)

Các căn cứ pháp lý cho việc thay đổi về nội dung đăng ký kinh doanh

Khi doanh nghiệp có những thay đổi cần đăng ký thay đổi (thay đổi giấy phép kinh doanh), cần căn cứ vào các văn bản pháp luật sau:

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Luật Đầu tư năm 2020;

Nghị định soos/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh;

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh

Các trường hợp cần thay đổi đăng ký kinh doanh

Khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi bất kỳ nội dung nào được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như:

(i) Thay đổi tên công ty (bao gồm tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt) 

(ii) Thay đổi trụ sở chính của công ty, thông tin của công ty như số điện thoại, fax, email hay website của doanh nghiệp

(iii) Thay đổi đại diện - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của người đại diện hoặc chỗ ở hiện tại của người đại diện.

(iv) Thay đổi thông tin của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên, bao gồm: chuyển nhượng chủ sở hữu doanh nghiệp, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của chủ sở hữu doanh nghiệp(nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp(nếu là cá nhân)

(v) Thông tin về các thành viên của công ty đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên .

(vi) Thay đổi về vốn điều lệ của doanh nghiệp (tăng vốn điều lệ hay giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp)

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh những nội dung không được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng được xác nhận trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh. Đây là những nội dung về ngành nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp (địa chỉ nhận thông báo thuế, số tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, người phụ trách kế toán của doanh nghiệp..)

Đối với thông tin cổ đông sáng lập công ty, chỉ thực hiện thông báo thay đổi khi "cổ đông sang lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 2 Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty theo điểm a khoản 3 Điều 112 và bị xóa khỏi danh sách cổ đông sáng lập của công ty.

Các trường hợp khác mà doanh nghiệp cũng bắt buộc thay đổi đăng ký kinh doanh/ thay đổi giấy phép kinh doanh:

(i) Thay đổi thông tin cổ đông công ty là nhà đầu tư nước ngoài gồm: thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài; thay đổi thông tin về hộ chiếu của cổ đông là nhà đàu tư nước ngoài.

(ii) Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bao gồm:

Chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần; Chuyển từ công ty cổ phần sang công ty TNHH; chuyển từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên; Chuyển từ công ty TNHH hai thành viên trở lên sang công ty TNHH một thành viên; chuyển doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh sang công ty cổ phần hay công ty TNHH.

(iii) Thành lập chi nhánh; hay tạm dừng hoạt động chi nhánh ;hay chấm dứt hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

(iv) Thay đổi các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp (người đại diện, địa chỉ chi nhánh...)

(v)Thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp

Các trường hợp như chia, tách doanh nghiệp; sáp nhập doanh nghiệp; hợp nhất doanh nghiệp; mua bán doanh nghiệp.

Lưu ý một số trường hợp doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh,là: Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần, thay đổi cổ đông sáng lập của công ty( trừ trường hợp theo quy định tại Điều 112 Luật doanh nghiệp)

Hậu quả pháp lý nếu doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp không hoàn tất thủ tục về đăng ký thay đổi thì việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ không có hiệu lực vì không được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Trường hợp doanh nghiệp không thông báo hoặc thông báo đăng ký chậm trễ thực hiện sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Hồ sơ cần chuẩn bị cho việc thay đổi của kinh doanh cần đăng ký

Trước khi tiến hành dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm:

Thông báo thay đổi của doanh nghiệp

Biên bản họp của công ty về việc thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần

Quyết định  của công ty về việc thay đổi 

Cũng với đó tương ứng với từng nội dung được thay đổi, công ty cần có thêm các văn bản hồ sơ khác có liên quan.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi giấy phép kinh doanh)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi công ty có những thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như các trường hợp đã nêu, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thông báo và đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

(i) Doanh nghiệp cần soạn hồ sơ thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp: Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi nhiều nội dung liên quan đến giấy phép kinh doanh như tên doanh nghiệp, trụ sở chính công ty, ngành nghề công ty kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên công ty hay người đại diện theo pháp luật... Vì vậy, trước khi thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần xác định rõ các nội dung cần thay đổi. Doanh nghiệp có thể thay đổi cùng lúc một hoặc nhiều nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.

(ii) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Nộp phí thay đổi sau khi hồ sơ của doanh nghiệp được tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ.

(iii) Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo hình thức nộp trực tuyến qua Công thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

(iv) Trong thời hạn hồ sơ của doanh nghiệp không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo một lần bằng văn bản để doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung.Sau đó doanh nghiệp bổ sung rồi nộp lại từ đầu. Trường hợp mà hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xác nhận nội dung thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mới

(v)Doanh nghiệp thực hiện các công việc khác có liên quan.

Lưu ý liên quan đến thay đổi việc đăng ký kinh doanh

Có nhiều điểm mới trong Luật doanh nghiệp năm 2020 liên quan đến thủ tục thay đổi, trong đó "rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty TNHH...", ngoài ra doanh nghiệp cũng cần lưu ý 

(i) Thay đổi tên công ty sẽ gắn với việc thay đổi con dấu của công ty và thực hiện thủ tục thay đổi lại hóa đơn, thông tin tài khoản ngân hàng của công ty sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(ii) Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty đồng thời là việc thay đổi địa chỉ nhận thông báo về thuế, thay đổi thông tin trên hóa đơn. Bên cạnh đó, khi chuyển trụ sở công ty sẽ phải thực hiện thủ tục chốt thuế đối với doanh nghiệp thuộc sự quản lý của các chi cục thuế.

(iii) Thay đổi người đại diện theo pháp luật (chức danh người đại diên, nơi ở người đại diện mới..) sẽ đi kèm với đó là thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp và thông tin thuế.

(iv) Thành lập chi nhánh, văn phòng hay thay đổi địa điểm, chi nhánh, văn phòng đại diện có hồ sơ tách biệt với hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty.

(v) Tăng vốn điều lệ,  giảm vốn điều lệ của công ty gắn với cam kết về nghĩa vụ đối với các khoản nợ của chủ sở hữu doanh nghiệp, thành viên, cổ đông liên quan.

(vi) Chuyển nhượng vốn góp, cổ phần phải thực hiện thêm thủ tục khai thuế từ  chuyển nhượng vốn

(vii) Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, chuyển từ công ty cổ phần sang công ty TNHH, hay chuyển từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên và trường hợp chuyển ngược lại thì không làm thay đổi mã số thuế doanh nghiệp.

(viii) Doanh nghiệp thay đổi (chuyển) ngành nghề phải căn cứ theo hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

(ix) Đối với công ty thành lập khá lâu mà trên giấy phép kinh doanh có số chứng nhận đăng ký kinh doanh khác với mã số thuế, thì khi thay đổi giấy phép bắt buộc phải cập nhật mã số thuế vào giấy phép kinh doanh nên phải đổi con dấu theo đó.

Lưu ý khi thay đổi - tăng giảm vốn điều lệ của công ty

Việc doanh nghiệp tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ thì cần nắm rõ là doanh nghiệp nào theo quy định của luật được tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, loại hình doanh nghiệp nào thì không được. Đó là những điểm được quy định rõ trong luật ràng buộc trách nhiệm pháp lý với chủ doanh nghiệp hay người đại diện đối với doanh nghiệp mình. Cùng với đó, cần cân nhắc để tương xứng với ngành nghề hiện tại của doanh nghiệp.

Lưu ý khi thay đổi, bồ sung ngành nghề kinh doanh

Việc doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có nhu cầu mở rộng hay thu hẹp, chuyển lĩnh vực khác là điều phổ biến. Vì vậy mà doanh nghiệp có thể giảm hay bổ sung thêm các ngành nghề theo quy định của luật trên giấy phép kinh doanh, từ đó dẫn đến nội dung cần thay đổi giấy phép kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp cần có sự nghiên cứu, hoặc sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của các công ty, văn phòng luật để biết được đâu là ngành nghề phù hợp, có điều kiện hay không theo quy định của pháp luật và nhu cầu của doanh nghiệp.

Vì sao nên sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh?

Việc chủ doanh nghiệp tự tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ thường gặp phải một số vướng mắc như trên. Còn khi sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh thì các vấn đề khó khăn của chủ doanh nghiệp sẽ được giải quyết một cách dễ dàng:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh nắm rõ thủ tục và những điều cần thiết cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, khi nào thì tiến hành thông báo thay đổi, khi nào thì tiến hành đăng ký thay đổi. Họ sẽ cho chủ doanh nghiệp biết nên chuẩn bị và bổ sung những gì khi tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Với kinh nghiệm trong việc đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp, các đơn vị này cũng sẽ thay chủ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết một cách nhanh chóng, đúng chỗ và chuẩn xác nhất. Điều này cũng giúp tiết kiệm chi phí tối đa hơn vì sẽ không cần phải làm đi làm lại, đi tới đi lui để thực hiện thủ tục.

- Chủ doanh nghiệp sẽ không mất quá nhiều thời gian cho việc thực hiện những thủ tục này, thay vào đó có thể dùng khoảng thời gian đó cho nhiều việc khác nhau chuẩn bị cho doanh nghiệp sắp đưa vào hoạt động của mình.

- Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh cũng giải quyết tốt những vấn đề cần thiết phải tiến hành trước và sau khi đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh, như những hoạt động như kê khai thuế, nộp thuế,...

Thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, thay đổi giấy phép như thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ công ty, bổ sung ngành nghề, thay đổi người đại diện theo pháp luật, tăng vốn điều lê hay giảm vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp trong nước cho nhà đàu tư nước ngoài, các vấn đề liên quan đến thuế, đăng ký hóa đơn điện tử, thông báo số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Thay đổi các thông tin trên hợp đồng sau khi thực hiện dịch vụ thay đổi đăng ký, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thay đổi các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký

Thay đổi giấy phép kinh doanh liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa, thay đổi giấy phép về xuất nhập khẩu

Thay đổi giấy phép kinh doanh có điều kiện. 

Các công việc mà dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh thực hiện theo các nội dung sau

02. Dịch vụ tham gia tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng tại Tòa án với tư cách là người đại diện, hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự (khách hàng) trong các vụ, việc về thay đổi đăng ký kinh doanh.

03. Dịch vụ đại diện ngoài tố tụng

Luật sư đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng (theo hợp đồng ủy quyền) để thực hiện các công việc có liên quan trong hoạt động thay đổi đăng ký kinh doanh.

Everest cung cấp gì cho bạn khi sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh?

Phạm vi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Các công việc cụ thể khi cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

04. Dịch vụ pháp lý khác

Luật sư giúp đỡ khách hàng thực hiện thủ tục hành chính; giúp đỡ trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch liên quan trong hoạt động thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành dịch vụ.

- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

- Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bổ sung, sửa chữa hồ sơ nếu có theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ.

- Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc.

- Chi phí chỉ từ 1.500.000 đồng.

01. Dịch vụ tư vấn pháp luật

Luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các văn bản, giấy tờ có liên quan trong hoạt động thay đổi đăng ký kinh doanh.

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề pháp lý phức tạp.

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm 

Hợp tác chặt chẽ với các đối tác chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực liên quan, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng các giải pháp tổng thể.

Hệ thống đối tác

Mạng lưới chi nhánh, đại lý tại tại nhiều tỉnh, thành phố, cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin, chúng tôi hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, chi phí hợp lý, mọi lúc, mọi nơi.
Thấu hiểu nhu cầu: Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, chúng tôi xây dựng các gói dịch vụ pháp lý phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Mạng lưới và Công nghệ

Lý do khách hàng lựa chọn dịch vụ của Everest

- Với dịch vụ tư vấn khách hàng trực tuyến, chúng tôi luôn kịp thời tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng mọi lúc, mọi nơi, mọi vấn đề.
- Bảo mật thông tin khách hàng giúp cho hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường không bị ảnh hưởng.
- Mức tính thù lao, chi phí của luật sư và chuyên viên rõ ràng, công khai, minh bạch giúp xóa bỏ nỗi lo về giá và chi phí cho khách hàng.

Tư vấn trực tuyến, bảo mật thông tin và thù lao chi phí rõ ràng 

Kết hợp tư duy pháp lý với tư duy quản trị, chúng tôi tin tưởng có thể mang lại cho khách hàng những giá trị vượt trội.

Tư duy quản trị

Thấu hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng, chúng tôi sẽ mang lại cho khách hàng các giải pháp phù hợp, hiệu quả cao nhất.

Thấu hiểu khách hàng:

“Hướng dẫn tuân thủ pháp luật, luật sư giúp khách hàng duy trì sự an toàn, phát triển bền vững; đồng hành cùng khách hàng, luật sư giúp họ nhận diện cơ hội và rủi ro pháp lý; cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, luật sư giúp khách hàng sử dụng pháp luật thông minh để nhận lại những giá trị vượt trội”.

Luật sư Phạm Ngọc Minh, Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest.

Triết lý của chúng tôi

Khách hàng tiêu biểu của Everest

Bảng giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên các căn cứ

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên các căn cứ:
(i) nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;
(ii) thời gian và công sức của Luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;
(iii) kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên thời gian làm việc 

Thù lao của luật sư được tính theo phương thức cơ bản là thời gian làm việc của luật sư. Thù lao của luật sư cũng có thể tính theo phương thức:
(i) vụ việc với mức thù lao trọn gói;
(ii) vụ việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;
(iii) hợp đồng với thù lao cố định.

Bảng giá luật sư theo giờ 

800.000đ

250.000đ

Luật Sư

Chuyên viên pháp lý

Yêu Cầu Tư Vấn

Để lại thông tin để được tư vấn dịch vụ miễn phí 

Chỉ từ 1.5 triệu đồng với một gói
dịch vụ thay đổi đăng ký
kinh doanh

Công ty Luật TNHH Everest

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Times, số 35 Lê Văn Lương,Thanh Xuân, Hà Nội.

Chi nhánh Hà Nội: Khu 319-HC Golden City, phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Chi nhánh Quảng Ninh: Khu tái định cư, xã Đoàn Kết,
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: 024-66 527 527

Tổng đài tư vấn: 1900 6198

E-mail: info@everest.org.vn