Luật sư tư vấn xem xét, đánh giá, xác định điều kiện khiếu nại

22/06/2021
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Khi tư vấn khiếu nại, dù là tư vấn cho người khiếu nại hay người bị khiếu nại hay người giải quyết khiếu nại, Luật sư cũng cần xem xét, đánh giá, xác định các điều kiện khiếu nại của người khiếu nại, gồm: tư cách chủ thể khiếu nại, thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 

1- Tư cách chủ thể khiếu nại trong xác định điều kiện khiếu nại

Khi xem xét điều kiện này, Luật sư cần kiểm tra, đánh giá các thông tin sau :

Thứ nhất, người khiếu nại có phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật mà họ khiếu nại hoặc muốn khiếu nại không.

Thứ hai, trường hợp người khiếu nại là cá nhân, cần kiểm tra các thông tin, đánh giá xem người đó có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật không. Trong trường hợp người chịu tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì ai là người đại diện cho họ thực hiện việc khiếu nại, việc đại diện đó có hợp pháp không, tức là người đại diện đó có phải là đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự? Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự khiếu nại thì người được ủy quyền khiếu nại là ai, có phải là cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại? Người đại diện có thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại không? Thủ tục ủy quyền khiếu nại thực hiện như thế nào, có hợp pháp không?

Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cần kiểm tra vấn để đại diện (theo pháp luật hoặc theo ủy quyền). Cơ quan thực hiện quyền khiếu nại thông qua Thủ trưởng cơ quan là đại diện theo pháp luật của cơ quan. Thủ trưởng cơ quan có thể ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại . Tổ chức thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là người đứng đầu tổ chức được quy định trong quyết định thành lập tổ chức hoặc trong Điều lệ của tổ chức. Người đứng đầu tổ chức có thể ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp nhà đất (luật sư đất đai) của Công ty Luật TNHH Everest

3- Thời hiệu khiếu nại trong xác định điều kiện khiếu nại

Khi xem xét điều kiện này, Luật sư cần kiểm tra thông tin về thời điểm người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật và thời điểm người khiếu nại thực hiện việc khiếu nại, đối chiếu với quy định của pháp luật về thời hiệu khiếu nại để kết luận có bảo đảm thời hiệu khiếu nại hay không. Người khiếu nại cần thực hiện việc khiếu nại trong khoảng thời gian được Luật Khiếu nại quy định, nếu không họ sẽ mất quyền khiếu nại.

Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính khiếu nại lần đầu, người khiếu nại phải bảo đảm khiếu nại trong thời hiệu 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Thời hiệu khiếu nại lần hai : trong thời hạn 30 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại (thời hạn giải quyết khiếu nại là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc thông thường; 45 ngày đối với vụ việc phức tạp, 60 ngày đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó  khăn) mà khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý.

Đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, thời hiệu khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định kỷ luật; thời hiệu khiếu nại lần hai là 10 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì thời hiệu khiếu nại về hai là 30 ngày kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu .

Nếu có dấu hiệu của việc quá thời hiệu khiếu nại, Luật sư cần kiểm tra các tình tiết, sự kiện thực tế xảy ra có phù hợp với những trường hợp đã được luật pháp dự liệu để không tính vào thời hiệu khiếu nại không, đó là các trường hợp: người khiếu nại ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác. Với khách hàng là người khiếu nại, Luật sư cần hướng dẫn họ cung cấp các tài liệu chứng cứ này (nếu có) để chứng minh không vi phạm thời hiệu khiếu nại. Với khách hàng là người bị khiếu nại hoặc người giải quyết khiếu nại Luật sư cũng cần hướng dẫn họ lưu ý vấn đề này khách quan về điều kiện khiếu nại của người khiếu nại.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest

4- Thủ tục khiếu nại trong xác định điều kiện khiếu nại

Luật sư cần kiểm tra xem người khiếu nại đã thực hiện thủ tục khiếu nại như thế nào đã thực hiện khiếu nại chưa, nếu thực hiện thì khiếu nại bằng đơn hay khiếu nại trực tiếp.

Nếu thực hiện khiếu nại bằng đơn, người khiếu nại có làm đơn khiếu nại bảo đảm đủ nội dung và hình thức theo khoản 2 Điều 8 Luật Khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại không. Nếu người khiếu nại thực hiện khiếu nại trực tiếp, cần kiểm tra xem các thủ tục có được thực hiện đầy đủ không .

Luật sư cũng cần kiểm tra thủ tục khiếu nại trong trường hợp nhiều người cũng khiếu nại về một nội dung. Nếu nhiều người cùng khiếu nại trực tiếp, cần kiểm tra việc cử người đại diện và người đại diện có hợp pháp không, kể cả số lượng người đại diện và pháp luật quy định người đại diện trình bày là một trong số những người khiếu nại và số lượng người đại diện tùy theo số lượng người khiếu nại (05 đến 10 người khiếu nại thì cứ 01 đến 02 người đại diện; trên 10 người khiếu nại thì có thể cử thêm người đại diện nhưng không quá 5 người . Nếu nhiều người khiếu nại nhưng bằng đơn thì cần kiểm tra tính hợp pháp của đơn khiếu nại về nội dung, hình thức, đặc biệt là chữ ký trong đơn.

Trong cả hai trường hợp nhiều người cùng khiếu nại trực tiếp hoặc khiếu nại bằng đơn, Luật sư cần chú ý thủ tục cử người đại diện : việc cử người đại diện trình bày khi khiếu nại trực tiếp hoặc khiếu nại bằng văn bản phải lập thành văn bản xác định nội dung phạm vi đại diện và có đủ các chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại (Điều 7 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (Nghị định số 124/2020/NĐ-CP)). Ngoài ra, khi tư vấn thủ tục khiếu nại cho trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước , khiếu nại quyết định kỷ luật của công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động trong doanh nghiệp nhà nước, Luật sư cũng cần áp dụng các quy định tại Luật Khiếu nại và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính của Công ty Luật TNHH Everest

5- Khiếu nại đúng chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Các chức danh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại chỉ thụ lý và giải quyết khiếu nại khi xét thấy khiếu nại đó thuộc phạm vi thẩm quyền của mình. Nếu người khiếu nại gửi đơn khiếu nại hoặc trực tiếp khiếu nại không đúng chủ thể có thẩm quyền, khiếu nại của họ sẽ không được thụ lý để giải quyết. Việc khiếu nại không đúng người có thẩm quyền này có thể làm cho quá trình giải quyết khiếu nại chậm trễ, đôi khi còn làm ảnh hưởng đến thời hiệu khiếu nại dẫn đến người khiếu nại mất quyền khiếu nại. Các nội dung cụ thể của thẩm quyền giải quyết khiếu nại sẽ nghiên cứu ở mục Xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest

6- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Luật sư tư vấn xem xét, đánh giá, xác định điều kiện khiếu nại được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Luật sư tư vấn xem xét, đánh giá, xác định điều kiện khiếu nại có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527  527, E-mail: info@everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia trong lĩnh vực Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Luật sư tư vấn xem xét, đánh giá, xác định điều kiện khiếu nại

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.34102 sec| 970.602 kb