Các thiết chế truyền thông, thông tin trên mạng Internet

10/03/2021
Trần Thu Trà
Trần Thu Trà

Về mặt kỹ thuật, cơ sở vật chất cho các thiết chế truyền thông (báo chí, Tạng xã hội, website, thiết bị viễn thông, thông tin liên lạc...), Luật Công nghệ thông tin, Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn thi hành đã xác định quy định cà khái niệm cụ thể về thiết bị, tài nguyên, cơ sở hạ tầng, internet..

thiết chế truyền thông Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Các tổ chức báo chí 

Luật Báo chí được Quốc hội khóa VIII, kỳ họp lần thứ 6 thông qua ngày 28/12/1989 và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X (năm 1999) đã quy định cụ thể các hình thức báo chí (trong đó bao gồm cả truyền thông) một cách bao quát các lĩnh vực báo chí, truyền thông ở nước ta, bao gồm:

 - Báo in (báo, tạp chí, bản tin thời sự, bản tin thông tấn); 

 - Báo nói (chương trình phát thanh); 

- Báo hình (chương trình truyền hình, chương trình nghe - nhìn thời sự được thực hiện bằng các phương tiện kỹ thuật khác nhau); 

- Báo điện tử (được thực hiện trên mạng thông tin máy tính) được bổ sung mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí 1999 để đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí theo xu thế hình thành và phát triển internet ở Việt Nam. 

Đến Luật Báo chí năm 2016 vẫn quy định có các loại hình báo chí nêu trên

Các thiết chế truyền thông, thông tin trên mạng internet

Bên cạnh các thiết chế báo chí chính thống, pháp luật cũng quy định và quản lý các loại hình truyền thông, thông tin khác trên mạng viễn thông, internet. MTG

Luật Công nghệ thông tin lần đầu tiên được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2007) đã xác lập khái niệm: “Môi trường mạng là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua cơ sở hạ tầng thông tin”; “Trang thông tin điện tử (Website) là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin Tên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin” (Điều 4).

Như vậy, Luật đã thiết lập những quy định cho những thiết chế truyền thông mạng internet (môi trường mạng, trang thông tin điện tử) bên cạnh hệ thống báo chí để tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh cho thiết chế truyền thông trong xã hội hiện đại.

Về mặt kỹ thuật, cơ sở vật chất cho các thiết chế truyền thông (báo chí, Tạng xã hội, website, thiết bị viễn thông, thông tin liên lạc...), Luật Công nghệ thông tin, Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn thi hành đã xác định quy định cà khái niệm cụ thể về thiết bị, tài nguyên, cơ sở hạ tầng, internet.. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng là II ban quy phạm pháp luật quy định chi tiết các hoạt động liên quan đến các hoạt động thông tin truyền thông trên mạng internet. Trong đó, Nan! định đã xác định các khái niệm: Thông tin trên mạng là thông tin được lưu trữ, truyền đưa, thu thập và xử lý thông qua mạng, thông tin công cộng là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân được công khai cho tất cả các đối tượng mà không cần xác định danh tính, địa chỉ cụ thể của các đối tượng thông tin riêng là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân mà tổ chức, cá nhân đó không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm đối tượng đã được xác định danh tính, địa chỉ cụ thể, thông tin cá nhân là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và thông tin khác theo quy định của pháp luật; dịch vụ nội dung thông tin là dịch vụ cung cấp thông tin công cộng cho người sử dụng dịch vụ. 

Nghị định cũng xác định hai loại thông tin là: 

- Nguồn tin chính thức là những thông tin được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ.

 - Thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Như vậy, hệ thống thông tin được xác định là tập hợp các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin bao gồm phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động lưu trữ, xử lý, truyền đưa, chia sẻ, trao đổi, cung cấp và sử dụng thông tin. Gồm có hai loại:

 - Trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên internet.

 - Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho | Cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến. Chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác. Có thể, thấy, trang mạng xã hội dù không phải là kênh báo chí chính thống chúng có đầy đủ đặc điểm của truyền thông, đặc biệt là tính phổ biến ảnh hưởng xã hội rất rộng lớn, thậm chí trên phạm vi toàn cầu (như các trang mạng xã hội Facebook, Google+, Twitter hay trang ZingMe tại Việt Nam; mạng xã hội video Youtube...) hay một số trang thông tin điện tử của các tổ chức, cá nhân tự do khác mặc dù có lượng truy cập lớn hơn rất nhiều một số báo chí chính thống

Hai loại thiết chế truyền thông này cũng có những điều kiện nhất định để được thành lập theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP là: 

 - Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp; 

- Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; 

- Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động; 

- Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin. 

Để cụ thể hóa định hướng phát triển các phương tiện thông tin đại chúng đã được hiến định, Luật Báo chí năm 2016 cũng xác định chính sách “có chiến lược, quy hoạch phát triển và quản lý hệ thống báo chí và nhiệm vụ “xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển báo chí” (khoản 1 Điều 6). Trong thời gian tới, thiết chế truyền thông cần những chính sách, pháp luật “khuyến khích phát triển hơn nữa để đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, đặc biệt là lĩnh vực về quyền con người, quyền công dân và phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luật Công nghệ thông tin, Luật Viễn thông và Nghị định số 72/2013/NĐ-CP cũng xác định: “Khuyến khích phát triển các nội dung, ứng dụng tiếng Việt phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam trên Internet. Đây mạnh việc đưa các thông tin lành mạnh, hữu ích lên Internet”; “bảo đảm chỉ những thông tin hợp pháp theo pháp luật Việt Nam mới được truyền, kể cả truyền qua biên giới, đến người sử dụng Internet tại Việt Nam” (khoản 2, 5 Điều 4 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP). Đồng thời, ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm quy định của pháp luật. Áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của Internet (khoản 4 Điều 4 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP).

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Các thiết chế truyền thông, thông tin trên mạng Internet

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.10941 sec| 922.297 kb