Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Vậy nếu chọn làm Luật sư, bạn hãy là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính

Pháp luật hành chính rất rộng, từ các quy định việc tổ chức các cơ quan nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành; quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan đó và của cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính của Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục hành chính, giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

Liên hệ

VẤN ĐỀ CỦA KHÁCH HÀNG:

Am hiểu pháp luật:
Không hiểu rõ các quy định của pháp luật có liên quan, khách hàng khó để thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ của mình.
Hạn chế thời gian:
Bận chuyên môn, bạn không có thời gian dành cho thực hiện công việc mình không chuyên, nên chuyển các việc đó cho các chuyên gia.
Thủ tục rườm ra:
Thủ tục hành chính cải cách nhiều, nhưng còn thủ tục rườm rà, không cần thiết, ảnh hưởng đến việc tiếp cận, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ:

Tư vấn pháp luật:
Tư vấn các vấn đề pháp lý, nghiên cứu đưa ra giải pháp trong lĩnh vực hành chính và các lĩnh vực liên quan khác.
Thủ tục hành chính:
Tư vấn, thực hiện, soạn thảo đơn thư trong thủ tục hành chính trên tất cả mọi lĩnh vực.
Đại diện theo ủy quyền:
Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu, bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.
Khiếu nại, tố cáo:
Tư vấn về thủ tục KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN hành vi hành chính, quyết định hành chính của cơ quan quản lý hành chính khi có căn cứ pháp luật xác định.
Tố tụng hành chính:
Trực tiếp tham gia vào quá trình tố tụng hành chính, thực hiện các thủ tục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ.
Thi hành án hành chính:
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án.

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH:

Quyết định hành chính: là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Hành vi hành chính: là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Quyết định kỷ luật: là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Thủ tục hành chính: là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước. Trình tự thực hiện là thứ tự các bước tiến hành của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức. 

Vi phạm hành chính: là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Xử phạt vi phạm hành chính: là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Khiếu nại: là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tố cáo: là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm: (a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; (b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Kiến nghị, phản ánh: là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó.

Tố tụng hành chính: trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

Thi hành án hành chính: là việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, trừ quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Bước
1
TIẾP NHẬN THÔNG TIN BAN ĐẦU:
Đề nghị với người yêu cầu dịch vụ cung cấp tài liệu, trình bày yêu cầu để có thông tin ban đầu về vấn đề: nội dung, diễn biến, vướng mắc, mong muốn của họ.
Bước
2
XÁC ĐỊNH YÊU CẦU KHÁCH HÀNG:
Trao đổi với người yêu cầu dịch vụ để xác định mong muốn (thực), thực trạng, thông tin liên quan, nhận thức, năng lực tài chính, mối quan hệ giữa khả năng thực hiện với mong muốn của họ.
Bước
3
HƯỚNG DẪN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP:
Đưa ra hướng dẫn ban đầu về quy định của pháp luật đất đai, phương án giải quyết sơ bộ (nếu có thể) hoặc tư vấn cho người yêu cầu dịch vụ giải pháp phù hợp khác.
Bước
4
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ:
Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, nội dung: (a) thông tin khách hàng; (b) nội dung dịch vụ; (c) thời hạn thực hiện; (d) quyền, nghĩa vụ của các bên; (đ) thù lao, chi phí; (e) trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (f) phương thức giải quyết tranh chấp.
Bước
5
ĐỀ XUẤT NỘI DUNG KHÁC:
Hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ bổ sung hoặc thuê thêm chuyên gia để giải quyết tốt nhất các vấn đề.
Bước
6
THU THẬP, BỔ SUNG THÔNG TIN:
Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật, xác định người làm chứng, người liên quan... bằng phương thức: (a) làm việc với khách hàng, (b) làm việc với tổ chức, cá nhân, (c) xác minh thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Bước
7
CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:
Cung cấp dịch vụ pháp lý: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư, Luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật có liên quan.
Bước
8
THÔNG BÁO, ĐIỀU CHỈNH:
Tổng hợp, thông báo các công việc đã thực hiện với khách hàng đúng thời hạn được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý; xác định vấn đề phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
Bước
9
THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ:
Các bên xác nhận những nội dung của hợp đồng đã hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành (nếu có); trách nhiệm, nghĩa vụ (nếu có) của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Là sự lựa chọn số 1

Đồng hành cùng Everest, bạn sẽ luôn thấy an tâm.

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Ai nên dùng dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính?

 Người thực hiện thủ tục hành chính,

 Người vi phạm hành chính,

 Người là đương sự (người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) trong vụ án hành chính, 

 Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ai nên dùng dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính?
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

LÝ DO LỰA CHỌN DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA EVEREST:

Bảo mật thông tin:
Bảo mật thông tin:
Everest cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của khách hàng.
Chi phí:
Chi phí:
Everest cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý với chi phí phù hợp và chọn gói, tiết kiệm chi phí của khách hàng.
Nhanh chóng:
Nhanh chóng:
Thời gian giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh hiệu suất công việc giúp khách hàng tránh được nhiều rắc rối, rủi ro không đáng có.
Ứng dụng công nghệ:
Ứng dụng công nghệ:
Chúng tôi áp dụng công nghệ để tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, giảm chi phí cho khách hàng.
Mạng lưới rộng khắp:
Mạng lưới rộng khắp:
Công ty Luật TNHH Everest cũng là đơn vị kết nối các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm tại nhiều tỉnh thành, để giải quyết, tiếp nhận các vụ việc một cách nhanh chóng, kịp thời và với chi phí hợp lý.
Đội ngũ chuyên gia:
Đội ngũ chuyên gia:
Công ty Luật TNHH Everest với 12 năm hoạt động, quy tụ các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm không chỉ riêng lĩnh vực hôn nhân và gia đình mà còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác. Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ với hàng ngàn vụ việc liên quan đến hành chính.
4.7 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.61373 sec| 1125.055 kb