Hành nghề Luật sư ở Anh và xứ Wales

"Pháp luật là đạo đức biển hiện ra bên ngoài, đạo đức là pháp luật ẩn giấu bên trong".

– Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Mỹ

Hành nghề Luật sư ở Anh và xứ Wales

Để trở thành Luật sư, cần phải có bằng Đại học luật, sau đó là học một khóa về thực hành pháp lý (LPC). Sau LPC, cần phải hoàn thành hợp đồng đào tạo hai (02) năm với một Công ty luật hoặc doanh nghiệp khác. Sau khi hoàn thành hợp đồng đào tạo, người học mới đủ điều kiện làm việc với tư cách là Luật sư ở Anh và xứ Wales. 

Liên hệ


1- Điều kiện trở thành Luật sư ở Anh:

Để trở thành Luật sư ở Anh, các sinh viên phải thực hiện một quy trình đào tạo lâu năm và cơ bản, bao gồm cả luật thực định và thực tập như sau: 

Về cơ bản, có ba (03) giai đoạn tương ứng với:

- Giai đoạn học đại học và sau đại học.
- Giai đoạn học nghề (đào tạo chuyên môn trước khi có bằng cáp).
- Giai đoạn thực hành (tiếp tục bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp (CPD) sau khi có bằng cấp).

Để trở thành Luật sư, cần phải có bằng luật, sau đó là học một khóa về thực hành pháp lý (LPC). Sau LPC, cần phải hoàn thành hợp đồng đào tạo hai năm với một công ty luật hoặc chủ lao động khác. Sau khi hoàn thành hợp đồng đào tạo, người học mới đủ điều kiện làm việc với tư cách là Luật sư ở Anh và xứ Wales. 

1- Hình thức hành nghề Luật sư ở Anh:

Luật sư có thể hành nghề với tư cách là Luật sư độc lập, có thể thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Công ty hợp danh hoặc Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn... Sau khi hoàn thành khóa đào tạo Luật sư (bao gồm các giai đoạn học tập, dạy nghề và học việc được gợi là học viên), Luật sư nộp đơn cho một vị trí cố định trong một công ty luật. Luật sư có thể tự hành nghề với tư cách là Luật sư độc lập với điều kiện là họ đã hành nghề tưng cộng ba năm sau khi hoàn thành chương trình học với đầy đủ quyền trong công ty hoặc văn phòng của người có chuyên môn. Luật sư cũng có thể làm việc trong một cơ sở hành nghề đa lĩnh vực (MDP). Một lần hết MDP được Cơ quan quản lý Luật sư (SRA) quy định và được phân biệt với các công ty luật bởi các quy tắc cho phép những người không phải là Luật sư nắm giữ quyền sở hữu. Luật sư có thể trở thành chủ sở hữu hoặc người quản lý MDP. 

Khung pháp lý để điều chỉnh các dịch vụ pháp lý ở Anh và xứ Wales được quy định trong Đạo luật Dịch vụ Pháp lý năm 2007 (LSA). Theo LSA, chỉ các cá nhân và công ty được một cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt, LAR chỉ định mới có quyền cung cấp các dịch vụ pháp lý. Sáu loại dịch vụ pháp lý được thực hiện là: 

(i) Đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện tụng tại Tòa.
(ii) Tiến hành các vụ kiện tụng và bảo vệ cho khách hàng tại Tòa.
(iii) Hoạt động liên quan đến pháp lý khác.
(iv) Hoạt động chứng thực di chủc.
(v) Hoạt động công chứng. 
(vi) Việc quản lý và thực hiện các lời tuyên thệ. 

Lưu ý rằng, khi một chuyên gia được Alt ủy quyền thực hành các dịch vụ pháp lý dành riêng, họ sẽ phải chịu sự điều chỉnh của AR đó liên quan đến việc thực hiện các hoạt động pháp lý dành riêng cũng như các hoạt động hợp pháp khác của họ.

Các Luật sư có thể được ủy quyền để thực hiện các hoạt động pháp lý theo LSA là:

- Luật sư tư vấn (Solicitor): là thành viên của Hội Luật gia và chịu sự điều chỉnh bởi các quy định do một cơ quan độc lập có tên là Cơ quan quản lý Luật sư (Solicitors Regulatory Authority - SRA) ban hành. Bên cạnh các quy định về tổ chức hoạt động còn có các quy định điều chỉnh đạo đức nghề luật của các Luật sư trong hành nghề luật. Thông thường, Luật sư tư vấn không có quyền tranh tụng trước Tòa (trừ một số trường hợp ngoại lệ). Phần lớn Luật sư hành nghề theo hình thức này. Luật sư tư vấn thường tiếp xúc trực tiếp với khách hàng của họ, cung cấp lời khuyên và hỗ trợ pháp lý về nhiêu vấn để. Họ đại diện cho khách hàng tại các Tòa án cấp dưới (Tòa Sơ thẩm, Tòa án theo từng Hạt). Họ cũng có thể đại diện cho khách hàng tại các Tòa án cấp cao hơn (Tòa thượng thẩm. Tòa án cấp cao. Tòa phúc thẩm và Tòa án tối cao) nơi họ được quyền tiếp cận cao hơn. Tuy nhiên, họ chỉ đại diện chứ không làm Luật sư bào chữa. Họ là những người trực tiếp chuyển vụ việc cho Luật sư tranh tụng nếu cần thiết phải khởi kiện ra Tòa. Hiếm khi khách hàng trực tiếp thuê luật sư tranh tụng mà thông thường vụ độc do các luật sư tư vấn chuyến sau khi dă nghềên cứu và xem xét.

- Luật sư tranh tụng (Barristers): có số lượng lớn thứ hai trong số những người hành nghề Luật sư tại Anh được pháp tiến hành các hoạt động pháp lý. Họ là cố vấn pháp lý và những Luật sư bào chữa tại phòng xử án. Luật sư tranh tụng là thành viên của nội đồng Luật sư của Anh và xứ Wales và có quyền tranh tụng trước Tòa. Những Luật sư này được quản lý bởi Hội đồng của Hiệp hội Luật sư - Bar Standards Board (BSB). Các Luật sư tranh tụng đồng thời cũng phải là thành viên của Inn of Cóurt. Có bốn Inn of cóurt là Inner Temple, Lincóln's Inn, Middle Temple và Grays Inn. Các Luật sư tranh tụng không hoạt động dưới một công ty luật nào mà phải tự đăng ký hoạt động trong các "Chamber” và Hiệp hội Luật sư có một danh sách liệt kê tất cả các Luật sư đang hoạt động theo tên. 

- Nhân viên thực thi pháp luật: Các học viên của trường luật được đào tạo về các chuyên ngành luật, lĩnh vực luật cụ thể. Công việc hàng ngày của những người này tương tư như công việc của một Luật sư tư vấn. Những người này được phép lựa chọn để trở thành Luật sư tư vấn trong một hoặc hai năm sau khi học tại các trường luật này và thường được miễn một số khóa đào tạo mà sinh viên tốt nghiệp phải hoàn thành để đủ điều kiện trở thành Luật sư tư vấn. Việc điều chỉnh hoạt động của các nhân viên này được quy định tại CpLEx. 

- Người được cấp phép thực hiện dịch vụ pháp lý: trong các giao dịch chuyển nhượng tài sản/bất động sản. Những người được cấp phép là chuyên gia pháp lý chuyên trách giải quyết các giao dịch tài sản. Điều chỉnh hoạt động của những người này là ủy ban cấp phép cho người cung cấp dịch vụ pháp lý về các giao dịch về tài sản.

- Luật sư sáng chế: là các chuyên gia cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực cấp bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ. Điều chỉnh hoat động của HS cấp bằng sáng chế là Ủy ban Luật sư thương hiệu.

- Luật sư nhân hiệu thương mại: là người có đủ điều kiện để hành nghề trong các vấn đề liên quan đến luật về nhân hiệu thương mại và thực hành việc cung cấp tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến nhân hiệu và thiết kế. AR dành cho Luật sư về nhân hiệu thương mại là Ban quản lý sở hữu trí tuệ.

- Luật sư về giá và chi phí: bảo đảm rằng khách hàng của một công ty được tính phí hợp lý cho công việc được thực hiện thay mặt cho khách hàng. Họ có thệ đại diện cho khách hàng trước Tòa khi có vấn đề về chi phí. AR cho Luật sư chi phí là Bản tiêu chuẩn Luật sư chi phí. 

- Công chứng viên: Công chứng viên là những Luật sư được chi định hành nghề công chứng. Công chứng viên chứng thực chữ ký và các văn bản.

- Kế toán viên: Chức danh “kế toán viên” cho biết người đó đã được đào tạo chuyên sâu tối thiểu ba năm. vượt qua một loạt các kỳ kiểm tra vi quản lý tài chính, kiểm toán, chiến lược kinh doanh và thuế, đồng thời cam kết tiếp tục phát triển chuyên môn đến nâng cao ký năng của họ. Các Kế toán viên được quản lý bởi Viện Ký toán và công chứng ở Anh và xứ Wales (ICAEW).

Những người cung cấp dịch vụ pháp lý nhưng không do Đạo luật dịch vụ pháp lý năm 2007 (LSA) quản lý. 

Đây là những cá nhân và pháp nhân cung cấp dịch vụ pháp lý như một nghề chính, được khách hàng ủy quyền và được quản lý bởi một cơ quan quản lý khỏng phải là AR theo LSA. Những cơ quan này bao gồm:

- Các Công ty quản lý khiếu nại được chỉ định bởi cơ quan quản lý khiếu nại.

- Các chuyên gia tư vấn về đểp để nhập cư do Văn phòng ủy viên dịch vụ nhập cư quy định.

Ngoài ra còn có những người hành nghề trong các lĩnh vực khác như các Luật sư chuyên viết di chủc và quản lý tài sản, các Luật sư trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các Luật sư chuyên về lĩnh vực việc làm.

2- Các yêu cầu để được cấp Chứng chỉ hoặc Giấy phép hành nghề Luật sư:

- Luật sư tư vấn: Yêu cầu để có chứng chỉ hành nghề được điều chỉnh bởi Quy tắc khung về thực hành (SRA 2019) và theo Đạo luật về Luật sư năm 1974. Nhin chung, một người phải có chứng cho hành nghề nếu họ làm việc với tư cách là Luật sư tư vấn. Họ có thể hoạt động độc lập. có thể tham gia vào một công ty. Chứng chỉ hành nghề phải được gia hạn hàng năm và phải nộp lệ phí.

- Luật sư tranh tụng: Luật sư chỉ được quyên thực hiện một cách hợp pháp hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý nếu họ được BSB (LSA) cho phép. Để hành nghề ở Anh và xứ Wales. Luật sư phải có chứng chỉ hành nghề hàng năm. Chứng chỉ này được gia hạn trực tuyến thông qua một quy trình tái cho phép được trả phí. Các Luật sư nhìn chung được hành nghề tai các nước châu Âu khác và không có giới hạn cho vice này

Các quy định điều chỉnh nguyên tắc hành nghề của Luật sư:

SRA 2019 đưa ra các tiêu chuẩn và yêu cầu mà các pháp nhân được ủy quyền cũng như các Luật sư riêng lẻ phải tuân thủ thường xuyên, cụ thể:

Sổ tay TRA bao gồm ba (03) loại tiêu chuẩn và yêu cầu khác nhau:

- Nguyên tắc SRA: Đây là mười tiêu chuẩn bắt buộc về đạo đức và nghề nghiệp mà tất cả những người hành nghề phải tuân thủ. Các nguyên tắc làm nên tàng cho tÂt cá các yêu cầu khác.

- Bộ Quy tắc ứng xử SRA 2019 (SEA Cóđể of behavior). Điều này nêu ra các tiêu chuẩn đạo đức mà SRA khuyến khích đối với Luật sư. SRA cũng cung cấp “các hành vi chỉ định” (IB) đê mình họa cách thức đạt được các kết quả nhưng nhấn mạnh rằng những điều này là không bắt buộc và các tổ chức có thể đáp ứng các kết quả bảng các cách khác. Điều này nhâm phù hợp với nguyên tắc chung của OI:R.

- Một tập hợp các yêu cầu và quy tắc: liên quan đến các yếu tố cụ thể của việc điều hành một công ty cung cấp dịch vụ pháp lý được quy định trong Quy tắc hoạt động SRA 2019.

Sổ tay Luật sư tranh tụng: 

- Phần 2 của Sổ tay Luật sư (BSB Handbook) cung cấp quy tắc ứng xử cho Luật sư sổ tay bao gồm Nhiệm vụ cốt lõi (CD), Kết quả (o), Hướng dẫn (g), Quy tắc và Quy định (r). Ấn bản thứ hai của số tay BSB được xuất bản vào tháng 4/20LS. 

Người có quyền tranh tụng trước Tòa.

Tiến hành tranh tụng là một hoạt động được cung cấp dịch vụ theo LSA. Những người sau có quyền tiến hành kiện tụng khi học được AR của họ cho phép làm như vậy:

- Luật sư tư vấn.
- Luật sư tranh tụng.
- Các Giám đốc pháp chế (Legal Executivề).
- Luật sư sáng chế.
- Luật sư thương hiệu.
- Luật sư về giá và chi phí.

BSB hiện cho phép cả Luật sư hành nghề độc lập và Luật sư làm việc cho các công ty tiến hành các vụ kiện tụng. Có ba cách để Luật sư có thể được tiến hành các vụ kiện tụng: 

- Luật sư hành nghề độc lập và Luật sư làm việc trong các công ty có thể xin gia hạn chứng chỉ hành nghề bằng cách đáp ứng các yêu cầu của rS47 của Quy tắc phạm vi hành nghề trong sổ tay BSB (quy trình này đã được áp dụng từ ngày 22/01/2014).
- Luật sư trước đây được thực hiện tiến hành các vụ tranh tụng theo Phụ lục I của Bộ Quy tắc ứng xử của (Phiên bản thứ 8) hiện vẫn tiếp tục được tranh tụng, với diễu kiện họ viên đang hành nghề.
- Bằng cách tự cắt Luật sư có quyền tiến hành các vụ kiện theo các quy định pháp luật gốc.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Hành nghề Luật sư ở Anh và xứ Wales

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.36503 sec| 1122.367 kb