Trang chủ » Nhiệm vụ và quyền hạn của truyền thông báo chí

Nhiệm vụ và quyền hạn của truyền thông báo chí

Cơ quan truyền thông có những nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực báo chí, truyền thông theo Luật Báo chí như sau: Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng; Phản ánh và hướng dẫn du luận xã hội: làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân.

Nhiệm vụ và quyền hạn
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Điều 4 Luật Báo chí năm 2016 xác định chức năng của báo chí (bao gồm truyền thông chính thức) như sau: “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yêu đổi với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân”.

Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân

Để thực hiện nội dung này, báo chí, truyền thông có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp thông tin. Các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bàn, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên có trách nhiệm tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin; các cơ quan bảo vệ pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tinh và tương đương trở lên bảo vệ người cung cấp thông tin. Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất, bất thường…

Nhiệm vụ và quyền hạn tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng

Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chi, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây đựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phản ánh và hướng dẫn du luận xã hội: làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân.

Một trong những vai trò quan trọng cơ bản, hàng đầu của báo chỉ, truyền thông là định hướng du luận xã hội. Định hướng là hoạt động có ý thức của con người trong nhận thức, thái độ và hành vi và muốn nhận thức, thái độ và hành vi của mình đạt được hiệu quả, nguồn lực trí tuệ và cảm xúc của mỗi con người và cộng đồng cần sự định hướng tập trung – tập trung nổ lực nhận thức và nguồn lực vào việc nhận thức hoặc thực hiện một việc, hoạt động hay vấn đề nào đó. Trên phạm vi cộng đồng và xã hội, muốn tập trung nguồn sức mạnh – cả về nguồn lực tinh thần và vật chất, vào việc giải quyết vấn đề gì đó, cần phải có định hướng huy động, tổ chức nguồn lực – cả về tinh thần và vật chất, thì mới đạt được hiệu quả cao. Báo chí, truyền thông định hướng dư luận xã hội thông qua hai phương thức cơ bản nhất: Thông tin và bình luận. Báo chí thông tin nhanh, đẩy đủ, phong phú và đa chiều về các sự kiện và vấn đề thời sự liên quan mật thiết đến lợi ích của đông đảo công chúng và các tầng lớp nhân dân, giúp họ nhận ta những gì đang diễn ra, trên cơ sở ấy ý thức được vai trò, vị thể và lợi thế chính mình. Bên cạnh phương thức thông tin, bảo chí, truyền thông bình của ra cái nhìn đánh giá hay phản biện sự kiện, qua đó định hướng dư luận xã hội về sự kiện đó.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ