Vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Hà Nội

"Công lý là thứ nhất thời và cuối cùng cũng sẽ đi đến kết thúc; nhưng lương tâm là vĩnh cửu và sẽ không bao giờ lụi tàn".

- Martin Luther, 1483 - 1546, nhà thần học người Đức

Vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Hà Nội

Ngày 01/01/2012, Công ty cổ phần K ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán hàng hóa số 01/HNS-HT với Công ty TNHH H (địa chỉ tại: Xóm N, xã T, huyện T, thành phố H; Người đại diện theo pháp luật: ông N; Chức vụ: Giám đốc). Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty cổ phần K nhận thấy Công ty TNHH H có hành vi vi phạm Hợp đồng giữa hai bên. 

Do vậy, Công ty cổ phần K mong muốn Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ pháp lý để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần K.

Liên hệ

1- Diễn biến vụ án "Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa"

Ngày 01/01/2012, Công ty cổ phần K ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán hàng hóa số 01/HNS-HT với Công ty TNHH H. Theo đó, Công ty cổ phần K đã cung cấp thép cho Công ty TNHH H với tổng trọng lượng: 18.227 kg (mười tám nghìn hai trăm hai mươi bảy) có giá trị là 314.676.876 đồng (ba trăm mười bốn triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn, tám trăm bảy mươi sáu đồng) - Theo hóa đơn giá trị gia tăng số 0009376 ngày 29/04/2012. Công ty TNHH H đã thanh toán số tiền: 141.910.546 đồng (một trăm bốn mươi mốt triệu, chín trăm mười nghìn, năm trăm bốn mươi sáu đồng) cho Công ty cổ phần K.

Trong quá trình thực hiện việc mua bán, Công ty TNHH H đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận của các bên, cụ thể như sau: 

[1] Ngày 30/06/2012, hai bên đã có Biên bản đối chiếu công nợ từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/06/2012, thể hiện: Số tiền Công ty TNHH H còn nợ là: 180.339.785 đồng (một trăm tám mươi triệu ba trăm ba mươi chín nghìn bảy trăm tám mươi lăm đồng).

[2] Sau đó, hai bên đã xác nhận các Biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/07/2012, ngày 30/11/2012, ngày 31/12/2012, ngày 28/02/2013, ngày 31/03/2013, ngày 30/04/2014, ngày 31/07/2014, ngày 15/10/2014, ngày 31/12/2014, ngày 31/03/2015, ngày 15/07/2015, ngày 15/10/2015, ngày 17/03/2016 và ngày 05/01/2017.

Công ty cổ phần K đã gửi các Công văn số 23/HNS-THCN ngày 08/01/2014, Công văn số 586/HNS-THCN ngày 26/05/2014 và Công văn số 920/HNS-THCN ngày 19/08/2014 về việc yêu cầu Công ty TNHH H thanh toán công nợ theo bảng đối chiếu công nợ trước đó hai bên đã xác nhận. 

Ngày 01/08/2017, tại Biên bản đối chiếu công nợ, Công ty TNHH H do ông Nguyễn Hữu N - người đại diện theo pháp luật đã ký cam kết đến ngày 01/09/2017 sẽ trả hết số công nợ còn lại đối với Công ty cổ phần K số tiền: 397.445.961 (ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi lăm nghìn, chín trăm sáu mươi mốt đồng). Nội dung công nợ được hai bên xác nhận ở cấp có thẩm quyền tương đương, có chữ ký của đại diện hai doanh nghiệp. Mặc dù đã cam kết thanh toán nợ (như trên), nhưng Công ty TNHH H vẫn trì hoãn và không có phản hồi bằng văn bản cho chúng tôi. 

Như vậy, trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần K đã nhiều lần yêu cầu Công ty TNHH H thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số nợ trên, trực tiếp, qua điện thoại, bằng văn bản. Công ty TNHH H cũng nhiều lần xác nhận sẽ thanh toán cho Công ty Cổ phần K, nhưng cho đến nay, Công ty TNHH H vẫn trốn tránh nghĩa vụ thanh toán trên, gây thiệt hại đến hoạt động kinh doanh và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần K.

Ngày 25/04/2023, Công ty cổ phần K khởi kiện Công ty TNHH H tại Tòa án nhân dân huyện T yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Cổ phần K số tiền gốc và lãi chậm trả: 299.621.207 đồng (hai trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi mốt nghìn, hai trăm linh bảy đồng). 

Ngày 24/05/2023, Toà án nhân dân huyện H ra thông báo thụ lý vụ án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 17/2023/KDTM-ST về việc “Tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hoá”

Ngày 19/06/2023, Toà án nhân dân huyện H tiến hành hoà giải lần 1 giữa Công ty cổ phần K và Công ty TNHH H. Kết quả, công ty cổ phần K chưa đồng ý hoà giải với Công ty TNHH H.

Yêu cầu của khách hàng: yêu cầu công ty TNHH H thực hiện nghĩa cụ thanh toán số tiền theo hợp đồng mua bán hàng hoá cho công ty K.

2- Quan điểm về vụ án của Luật sư

Thứ nhất, về thời hiệu khởi kiện vụ án: Do tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hoá giữa Công ty Cổ phần K và Công ty TNHH H xảy ra từ năm 2012 nên trong trường hợp này không áp dụng thời hiệu khởi kiện theo khoản 2 Điều 155 Bộ Luật dân sự năm 2015 để yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu.

Điều 155. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây:

2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”         

Thứ hai, về hành vi vi phạm nghĩa vụ trả tiền: Công ty TNHH H không thực hiện nghĩa vụ thanh toán là vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận của các bên và vi phạm nghĩa vụ trả tiền của bên mua quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ thể:

[1] Về nghĩa vụ trả tiền: "1- Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng; 2- Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản; 3- Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này" (Điều 440).

[2] Về trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền: "1- Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. 2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này" (Điều 357).

[3] Về lãi suất: "1- Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. 2- Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ" (Điều 468).

Căn cứ các quy định đã trích dẫn, Công ty TNHH H phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Cổ phần K số tiền gốc và lãi chậm trả theo Biên bản đối chiếu xác nhận công nợ ngày 01/08/2017.

Quan điểm của Công ty Luật TNHH Everest: Chúng tôi cho rằng Công ty TNHH H phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền gốc và lãi chậm trả theo mức lãi suất quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2015 theo Biên bản đối chiếu công nợ ngày 01/08/2017.

Quan điểm của khách hàng: Đồng ý với quan điểm của Công ty Luật Everest.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Hà Nội

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.39839 sec| 1103.938 kb