Trang chủ » Xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp

Xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp

Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn về xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp để mọi người có thể hiểu rõ hơn về vấn đề trên.

Buổi giao tiếp
                                                              Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Xử lý vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý

Người thực hiện trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý hoặc người khác có hành vi vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý có hành vi vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý thì bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì không được tiếp tục tham gia trợ giúp pháp lý.

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở, gây khó khăn cho hoạt động trợ giúp pháp lý hoặc vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định pháp luật.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Theo Điều 45 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, khi bị từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý hoặc không thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc việc thực hiện trợ giúp pháp lý hay thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật, người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại đối với hành vi của tổ chức trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người đứng đầu thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lên Giám đốc Sở Tư pháp. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khi nhận được khiếu nại, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp hoặc quá thời hạn mà khiểu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý kỷ luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định hành chính, hành vi hành chính khác trong hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cá nhân có quyền tổ cáo với cơ quan nhà nước có thẳm quyền về hành vi vi phạm quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. Việc tố cáo và giải quyết tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý, trường hợp có tranh chấp giữa người được trợ giúp pháp lý với trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức tư vấn pháp luật liên quan đến việc thực hiện trợ giáp pháp lý thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường lợp có tranh chấp giữa ngời được tr giáp pháp lý với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư liên quan đến việc thực hiện trợ giúp pháp lý thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về luật sư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ