Đại hội cổ đông cuộc họp Hội đồng thành viên bất thường 

21/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Tiến hàng cuộc họp cổ đông thường niên được thực hiện cụ thể như thế nào? Đối với họp cổ đông bất thường thì sao? Tìm hiểu cụ thể sau đây.

 

 

pháp luật đầu tư Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc họp

 

 

Địa điểm tổ chức cuộc họp: Trong thời gian từ khi gửi giấy mời A, thị khai mạc cuộc họp, Ban tổ chức phải tiếp tục tiến hành các

 

 

việc chuẩn bị như bảo đảm điều kiện ánh sáng, vệ sinh, chỗ ngồi, ; khát, thuận lợi cho việc ăn nghỉ của cổ đông dự họp... tại nơi họp, Chuẩn bị thẻ biểu quyết cho từng vấn đề dự định biểu quyết...

 

 

- Phương tiện khác: Chuẩn bị các phương tiện ghi âm, ghi hình (nếu cần) để làm tư liệu (hoặc là bằng chứng khi cần) về cuộc họp.

 

 

Tiến hành cuộc họp - Đăng ký tham dự cuộc họp và kiểm tra tư cách đại biểu

 

 

Trước khi tiến hành cuộc họp, Luật sư cần tư vấn cho doanh nghiệp chuẩn bị các công việc sẽ được tiến hành vào ngày tổ chức cuộc họp như sau: Chuẩn bị công tác đăng ký thành viên tham dự cuộc họp, chuẩn bị thẻ biểu quyết để phục vụ công tác bỏ phiếu biểu quyết của các cổ đông/thành viên, chuẩn bị công tác ghi chép biên bản tại đại hội... Các đại biểu phải tiến hành đăng ký việc dự họp tại bàn đăng ký và người phụ trách việc đăng ký phải có một bản danh sách cổ đông có quyền dự họp để đối chiếu, theo dõi và điều chỉnh trong trường hợp có chuyển nhượng cổ phần, thừa kế. Người đăng ký dự họp hợp lệ sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số lượng vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp.

 

 

Người đăng ký dự họp phải xuất trình thông báo mời họp, chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty, nhận thừa kế và giấy uỷ quyền (đối với người là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông/thành viên được quyền dự họp).

 

 

Khi đăng ký dự họp, người dự họp là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là cá nhân/tổ chức phải xuất trình giấy uỷ quyền (bằng văn bản) có chữ ký của người uỷ quyền (đối với cô đồng cá nhân) người đại diện theo pháp luật của tổ chức và chữ ký của người được uỷ quyền.

 

 

Trường hợp cổ đông có nhiều hơn một người là đại diện theo tham dự cuộc họp thì trong giây phải ghi phần được quyền biểu quyết của từng người đại diện theo Có đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đen sau khi Khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết, đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng

 

 

- Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

 

 

Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết ( Luật Doanh nghiệp 2014).

 

 

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông tham tỷ lệ 51% ở trên, Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lại vòng 30 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức đại hội lần thứ nh. này, Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có viên tham dự là các cổ động và những đại diện được uỷ quyền di đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

 

 

 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp. Trong trường hợp hết 30 phút, kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Ban tổ chức được quyền tuyên bố đại hội không đủ điều kiện

 

 

họp khi không có đủ số lượng đại biểu cần thiết quy định ở trên Trường hợp phải triệu tập lại lần hai, ba, Ban tổ chức phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo như lần đầu.

 

 

- Khai mạc và tiến hành cuộc họp như nội dung chương trình được thông qua

 

 

Tại cuộc họp, sự có mặt của Luật sư là hết sức cần thiết bởi rất nhiều tình huống không đoán trước được có thể xảy ra vào lúc họp và cần có sự tư vấn về pháp luật, vì vậy Luật sư nên luôn tham gia ho cuộc họp để hỗ trợ cho Ban tổ chức trong trường hợp cần thiết. Để có thể xử lý được các tình huống có thể xảy ra, Luật sư cần nắm vững các điều luật của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của chính doanh nghiệp để xử lý tình huống. Chủ tọa điều khiển phiên họp theo nội dung chương trình đã được thông qua, tuân thủ quy chế cuộc họp và các quyền khác theo quy định của pháp luật. Việc thông qua chương trình và nội dung cuộc họp phải đạt tỷ lệ 51% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại cuộc họp thông qua. Việc bỏ phiếu biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Luật sư cần lưu ý đối với các phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc cũng được đưa vào kết quả và tổng hợp riêng để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

 

 

- Thông qua biên bản cuộc họp và các nghị quyết

 

 

Một trong những công việc quan trọng cuối cùng cần được hoàn thành trước khi kết thúc cuộc họp là thông qua biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là một văn bản quan trọng ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp và là bằng chứng về tính hợp pháp của cuộc họp. Nói về tầm quan trọng của biên bản cuộc họp, một Luật sư đã nêu: “Tôi luôn coi biên bản của các cuộc họp là lá thư được gửi đến cho các Thẩm phán”. Vì vậy, Luật sư cần biết cách soạn thảo và phương thức thông qua biên bản tại cuộc họp. Nội dung của biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên cần phải có những nội dung cơ bản tối thiểu như quy định tại khoản 2 Điều 61 và khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014.

 

 

Biên bản phải được thông qua tại cuộc họp và lấy ý kiến thông qua của các đại biểu tham gia dự họp. Sau khi thông qua biên bản, chủ tọa và thư ký phải ký vào biên bản.

 

 

Biên bản cuộc họp, phụ lục danh sách đại biểu đăng toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên kem theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở công ty. Luật sư lưu ý các nội dung trên đây là theo quy định. Doanh nghiệp 2014, tuy nhiên khi áp dụng đối với từng trường thế thì ưu tiên áp dụng Điều lệ của công ty trước.

 

 

Đại hội cổ đông cuộc họp Hội đồng thành viên bất thường 

 

 

Thông thường ngoài cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/Hô thành viên thường niên theo quy định được diễn ra một năm mấy lần. những cuộc họp còn lại là cuộc họp cổ đông bất thường. Các cuộc sau khi đã tổ chức cuộc họp thường niên được triệu tập để thông qua các quyết định phát sinh - năm tài chính sau khi đã tổ chức cuộc họp thường niên hay cuộc họp cổ đông bất thường  để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên. Luật sư lưu ý đặc biệt trong trường hợp có xung đột về lợi ích, các cuộc họp bất thường trong trường hợp này phải tuân thủ đú điều kiện triệu tập, quy trình thủ tục triệu tập và diễn biến nội dung cuộc họp. Trong những trường hợp có xung đột về lợi ích thôn, thường, một trong các bên sẽ không hài lòng với nội dung và nghị quyết cuộc họp và đơn khởi kiện về việc không chấp nhận nghị quyết cuộc họp là rất phổ biến. Vì vậy, các Luật sư cần đặc biệt tập trung tư vấn cho việc thực hiện quy trình triệu tập cuộc họp cũng như diễn biến nội dung cuộc họp cổ đông bất thường đúng theo quy định của pháp luật, tránh trường hợp không công nhận nghị quyết, gây tốn kém cho doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

 

 

 

 

0 bình luận, đánh giá về Đại hội cổ đông cuộc họp Hội đồng thành viên bất thường 

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.74060 sec| 968.133 kb