Dịch vụ Luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Nhưng trước hết, bạn cần là một Luật sư tử tế".

Luật sư Phạm Ngọc Minh,

Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ Luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng tuân thủ pháp luật về nội dung và hình thức của hợp đồng. Chuyên gia hợp đồng có kinh nghiệm hỗ trợ đàm phán hiệu quả, hài hòa lợi ích các bên, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực hiện hợp đồng, giảm thiểu tranh chấp, hạn chế rủi ro cho khách hàng.

Luật sư hợp đồng hỗ trợ khách hàng các công việc: (1) soạn thảo hợp đồng, (2) đàm phán ký kết hợp đồng, (3) giám sát tuân thủ hợp đồng, (4) xử lý các vấn đề pháp lý khi thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng, (5) thực hiện thủ tục hành chính liên quan, (6) giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua đàm phán, thương lượng hoặc tại tòa án, trọng tài.

Liên hệ

CÁC 'RẮC RỐI' THƯỜNG GẶP

Hiểu biết pháp luật hợp đồng
Hiểu biết pháp luật hợp đồng
Hợp đồng cần chặt chẽ, chi tiết về nội dung và hình thức, yêu cầu người soạn thảo có kinh nghiệm và kiến thức pháp luật.
Ngôn từ không chính xác
Ngôn từ không chính xác
Tranh chấp có thể xảy ra khi thông tin, điều khoản hợp đồng không rõ ràng, ngôn từ mâu thuẫn hoặc không hợp pháp.
Thiếu thiện chí, trung thực
Thiếu thiện chí, trung thực
Tranh chấp hợp đồng đến từ sự thiếu thiện chí, trung thực trong đàm phán, ký kết, thực hiện, sửa đổi hoặc chấm dứt hợp đồng.

LUẬT SƯ HỢP ĐỒNG LÀM GÌ

Soạn thảo hợp đồng
Soạn thảo hợp đồng
Cung cấp kiến thức pháp lý, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, hỗ trợ khách hàng soạn thảo, thẩm định, rà soát hợp đồng.
Giao kết hợp đồng
Giao kết hợp đồng
Tham gia đàm phán, thương lượng hợp đồng hoặc đại diện theo ủy quyền của khách hàng giao kết hợp đồng.
Thực hiện hợp đồng
Thực hiện hợp đồng
Hỗ trợ xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh khi thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng; phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại.
Kiểm sát tuân thủ
Kiểm sát tuân thủ
Phổ biến kiến thức pháp luật, giải thích hợp đồng, giám sát tuân thủ khi đàm phán, ký kết, thực hiện chấm dứt hợp đồng.
Giải quyết tranh chấp
Giải quyết tranh chấp
Hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, thương lượng, bằng thủ tục tại tòa án hoặc trọng tài.
Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Hỗ trợ khách hàng các thủ tục hành chính; giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, giao dịch liên quan.

I- HỢP ĐỒNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

Các nguyên tắc cơ bản: trong quan hệ hợp đồng (a) Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng trước pháp luật; (b) Tự do, tự nguyện thoả thuận, nhưng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; (c) Xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ một cách thiện chí, trung thực; (d) Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; (đ) Áp dụng thói quen trong hoạt động được thiết lập giữa các bên; (e) Áp dụng tập quán; (f) Bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng; (f) Thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu tương đương văn bản.

Hợp đồng có hiệu lực: Khi có đủ các điều kiện (a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với hợp đồng được xác lập; (b) Chủ thể tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện; (c) Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Hình thức của hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp luật có quy định.

Hợp đồng vô hiệu: khi không có một trong các điều kiện của Hợp đồng có hiệu lực (nêu trên).

Nội dung của hợp đồng: Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây: (a) đối tượng của hợp đồng; (b) số lượng, chất lượng; (c) giá, phương thức thanh toán; (d) thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; (đ) quyền, nghĩa vụ của các bên; (e) trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (g) phương thức giải quyết tranh chấp.

Hình thức của hợp đồng: Được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Hợp đồng thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Nghĩa vụ hợp đồng: Là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (bên có quyền).

Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ: Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền.

Thỏa thuận phạt vi phạm: Là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Chế tài trong hợp đồng: (a) Buộc thực hiện đúng hợp đồng; (b) Phạt vi phạm; (c) Buộc bồi thường thiệt hại; (d) Tạm ngừng thực hiện hợp đồng; (đ) Đình chỉ thực hiện hợp đồng; (f) Huỷ bỏ hợp đồng.

Tranh chấp hợp đồng: Là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ hợp đồng, liên quan đến việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.

Giải quyết tranh chấp: Tranh chấp trong hợp đồng được giải quyết thông qua các hình thức (a) Thương lượng giữa các bên; (b) Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải; (c) Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

II- MỘT SỐ LOẠI HỢP ĐỒNG PHỔ BIẾN

Hợp đồng dân sự: là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng dân sự là phương thức giao dịch phổ biến nhất trong đời sống dân sự.

Hợp đồng thương mại: là sự thỏa thuận giữa các bên (hoặc một bên) là thương nhân, nhằm mục đích sinh lợi (còn gọi là 'mục đích thương mại' như: mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác). Sự khác biệt giữa hợp đồng (kinh doanh) thương mại và hợp đồng dân sự chủ yếu ở 'mục đích sinh lợi'.

Hợp đồng đầu tư: là sự thỏa thuận giữa các nhà đầu tư về việc bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh. Những loại hợp đồng đầu tư phổ biến: (a) Hợp đồng đầu tư thành lập doanh nghiệp; (b) Hợp đồng đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; (3) Hợp đồng liên danh; (4) Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Hợp đồng đối tác công tư (PPP): được ký kết giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công, bao gồm: (a) Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); (b) Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO); (c) Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); (d) Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO); (đ) Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL); (e) Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT); Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (O&M).

Hợp đồng lao động: là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Hợp đồng xây dựng: là sự thỏa thuận giữa bên nhận thầu và bên giao thầu, theo đó bên nhận thầu có nghĩa vụ thực hiện và bàn giao cho bên giao thầu một phần hoặc toàn bộ công trình xây dựng theo đúng yêu cầu của bên giao thầu trong thời hạn nhất định, còn bên giao thầu có nghĩa vụ giao cho bên nhận thầu các số liệu, tài liệu, yêu cầu về khảo sát, thiết kế, mặt bằng xây dựng, vật liệu xây dựng và vốn đầu tư đúng tiến độ, nghiệm thu và thanh toán khi công trình hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ. Các loại hợp đồng xây dựng phổ biến: (a) Hợp đồng tư vấn xây dựng; (b) Hợp đồng thi công xây dựng công trình; (c) Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng; (d) Hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng, (đ) Hợp đồng chìa khoá trao tay.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về hợp đồng hôn nhân của Công ty Luật TNHH Everest

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Bước
1
Tiếp nhận yêu cầu
Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, đánh giá thực trạng, năng lực tài chính của khách hàng, từ đó đề xuất gói dịch vụ phù hợp.
Bước
2
Xác định yêu cầu khách hàng
Trao đổi với khách hàng để xác định rõ (mục đích thực): các năng lực, xác định tính khả thi của thương vụ.
Bước
3
Đề xuất giải pháp
Hướng dẫn ban đầu về quy định của pháp luật hợp đồng, phương án giải quyết sơ bộ hoặc tư vấn giải pháp phù hợp khác.
Bước
4
Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý
Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, nội dung: (a) thông tin khách hàng; (b) nội dung dịch vụ; (c) thời hạn thực hiện; (d) quyền, nghĩa vụ của các bên; (đ) thù lao, chi phí; (e) trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (f) phương thức giải quyết tranh chấp.
Bước
5
Các đề xuất bổ sung
Hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ bổ sung hoặc thuê thêm chuyên gia để giải quyết tốt nhất các vấn đề liên quan thực hiện hợp đồng
Bước
6
Thẩm định về pháp lý
Thẩm định hồ sơ pháp lý của các bên: đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, tài chính, hồ sơ pháp lý khác.
Bước
7
Đàm phán hợp đồng
Hỗ trợ khách hàng đàm phán: tư cách pháp lý, giá, điều khoản và điều kiện thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, các thủ tục, lập biên bản ghi nhớ, lập hợp đồng nhượng quyền thương mại.
Bước
8
Thủ tục hành chính
Lập hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục đăng ký sáp nhập và mua lại doanh nghiệp, kê khai thuế tại cơ quan có thẩm quyền.
Bước
9
Chuyển giao quyền, nghĩa vụ
Hỗ trợ khách hàng giao - nhận các quyền và nghĩa vụ: hồ sơ pháp lý, quy chế - quy định - quy trình, quyền quản trị - điều hành, hệ thống đối tác - khách hàng - nhà cung cấp.
Bước
10
Thanh lý hợp đồng
Các bên xác nhận những nội dung của hợp đồng đã hoàn thành, chưa hoàn thành (nếu có); trách nhiệm, nghĩa vụ (nếu có) của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Là sự lựa chọn số 1

Đồng hành cùng Everest, bạn sẽ thấy an tâm dù bạn là doanh nghiệp lớn hay nhỏ

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Ai nên sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý
  • Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch hợp đồng,
  • Công ty Start-up,
  • Nhà đầu tư Việt Nam,
  • Nhà đầu nước ngoài đầu tư tại Việt Nam,
  • Đơn vị công lập, cơ quan nhà nước.
Ai nên sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

KHÁCH HÀNG CHỌN CHÚNG TÔI

Chuyên gia chuyên nghiệp
Chuyên gia chuyên nghiệp
Đội ngũ luật sư có kinh nghiệm không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác, chúng tôi có thể giúp khách hàng xử lý các vấn đề phức tạp.
Mạng lưới đối tác
Mạng lưới đối tác
Các đối tác là các tổ chức, cá nhân giàu kinh nghiệm, có mặt tại nhiều tỉnh thành, cung cấp dịch vụ bổ trợ, đồng thời giúp chúng tôi để giải quyết các vụ việc nhanh, chính xác.
Thấu hiểu khách hàng
Thấu hiểu khách hàng
Thấu hiểu tâm lý và mong muốn của khách hàng, chúng tôi là người đồng hành đáng tin cậy, mang lại các giải pháp phù hợp, hiệu quả cao nhất cho khách hàng.
Phí dịch vụ hợp lý
Phí dịch vụ hợp lý
Thù lao luật sư và chi phí pháp lý được chúng tôi thông báo công khai. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp giúp khách hàng lựa chọn gói dịch vụ với chi phí phù hợp, hiệu quả cao.
Bảo mật thông tin
Bảo mật thông tin
Giữ bí mật thông khách hàng không chỉ là đạo đức, ứng xử nghề nghiệp, mà là vấn đề mang tính pháp lý và là một trong những yếu tố tạo nên uy tín và sự thành công của luật sư.
Ứng dụng công nghệ luật
Ứng dụng công nghệ luật
Công nghệ luật (Lawtech), mang lại cho chúng tôi có lợi thế vượt trội: bảo mật thông tin, tiếp cận tài liệu, giao kết hợp đồng, cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Máy tính Trung Trần
Máy tính Trung Trần
Mình có một nguyên tắc rằng mỗi người có điểm mạnh riêng và những gì mình không nắm rõ thì nên tìm đến chuyên gia tư vấn. Mình không hiểu biết nhiều về đầu tư, thế nên, khi bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực đầu tư, mình phải tìm kiếm một nơi đáng tin cậy để được hỗ trợ tư vấn pháp lý. Thật may mắn khi mình đã có cơ hội được làm việc cùng đội ngũ Luật sư và Chuyên viên tại Công ty Luật TNHH Everest. Mình rất hài lòng và tin tưởng vào chất lượng dịch vụ tại đây.
Hệ thống trường Tuệ Đức
Hệ thống trường Tuệ Đức
Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến Ls.Minh và Công ty Luật TNHH Everest về sự hỗ trợ tuyệt vời trong suốt quá trình làm việc. Chúng tôi có lẽ đã không thể đòi lại công bằng nếu không có sự giúp đỡ của Công ty. Là một người lao động việc gặp khó khăn khi đòi lại lợi ích của mình tôi thật sự cảm ơn Công ty rất nhiều.
Lamigo chuyên sản xuất hàng Việt Nam xuất khẩu
Lamigo chuyên sản xuất hàng Việt Nam xuất khẩu
Khi sử dụng dịch vụ của Công ty Luật TNHH Everest về đầu tư, cảm nhận đầu tiên của bản thân tôi là được làm việc với một đội ngũ chuyên nghiệp bao gồm các luật sư, chuyên gia không chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng mà bên cạnh đó còn là sự nhiệt tình hỗ trợ đối với khách hàng. Chính đội ngũ này là ấn tượng đã ghi điểm đối với mình và mình tin rằng Everest sẽ là lựa chọn đầu tiên khi mình có những vướng mắc về pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư.
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam
Chương trình khuyến mãi giảm giá 10% trên tất cả các dịch của Everest

Áp dụng đối với khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi

4.7 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ Luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.37534 sec| 1155.305 kb