Doanh nghiệp tổ chức lại và chấm dứt hoạt động

23/06/2021
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Huyền Trang

Trong bất kỳ thời gian nào, trong quá trình doanh nghiệp tổ chức lại chuẩn bị chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp có các quyền theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp tổ chức lại và chấm dứt hoạt động Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Tạm ngừng kinh doanh

Khi tạm nhừng kinh doanh doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trước ít nhất 15 ngày về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh (nếu tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo)

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác (Điều 200 Luật Doanh nghiệp năm 2014). 

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trách nhiệm khai quyết toán thuế 

Doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc chấm dứt hoạt động có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp có quyết định về việc chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, mà doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Thời hạn nộp họ sở khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động.

Kiểm tra quyết toán thuế 

Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp không phải kiểm tra quyết toán thuế.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp nộp thuế có thể đặt hàng và sử dụng kết quả kiểm tra quyết toán thuế của các công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định.

Trường hợp không phải kiểm tra quyết toán thuế

Có 3 trường hợp dưới đây, doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện việc quyết toán thuế tại cơ quan thuế 

(i) Thứ nhất: Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

(ii) Thứ hai: Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động, không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

(iii) Thứ ba: Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai đáp ứng đủ 3 điều kiện sau: Có doanh thu bình quân năm (tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động) không quá 1 tỷ đồng năm; Kể từ năm doanh nghiệp chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm pháp luật về hành vi trốn thuế; Số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động cao hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp nếu tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Cơ quan thuế sẽ xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do doanh nghiệp nộp thuế giri (bao gồm quyết định giải thể chấm dứt hoạt động; các tài liệu chứng minh doanh nghiệp nộp thuế thuộc các trường hợp nêu trên và đã nộp đủ số thuế phải nộp nếu có). 

Xử lý việc thiếu thuế và hoàn thuế

Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp. 

Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, nếu khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết thì sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp quyết toán thuế khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp. chấm dứt hoạt động có số thuế nộp thừa.

Một số yêu cầu trong quá trình tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp 

Doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể hoặc bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật sẽ không được tham gia đấu thầu.

Theo Điều 44 về “Con dấu của doanh nghiệp”, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp và phải “sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật”. Đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, thì doanh nghiệp vẫn buộc phải có con dấu trong mọi trường hợp. Vì vậy, khi chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, thì phải khắc lại con dấu và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh”, nếu có sự thay đổi tên, mã số doanh nghiệp và thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Đồng thời phải nộp lại các con dấu đã được đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an trong trường hợp giải thể, phá sản doanh nghiệp hay trường hợp khác không còn sử dụng con dấu.

Doanh nghiệp đã có quyết định chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể hoặc phá sản, thì tất cả các hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong của đơn vị, cá nhân trong doanh nghiệp phải được giao nộp vào lưu trữ cơ quan để tiến hành chỉnh lý tài liệu theo quy định.

Một số trường hợp bị thu hồi đất và giấy phép

Doanh nghiệp bị thu hồi đất trong trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, doanh nghiệp sử dụng đất thuê của nhà nước trả tiền thuê đất hằng năm bị giải thể, phá sản…

Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi doanh nghiệp thăm dò khoáng sản bị giải thể hoặc phá sản.

Doanh nghiệp là thành viên lưu ký bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán trong các trường hợp chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể, phá sản. 

Tranh chấp và tham gia tố tụng

Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức tổ chức và giải thể công ty thì có quyền khởi kiện ra Tòa án yêu cầu giải quyết.

Trường hợp đương sự là doanh nghiệp đang tham gia tố tụng bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức tổ chức, phải chấm dứt hoạt động, bị giải thể, thì có nhân, pháp nhân là thành viên của doanh nghiệp đó hoặc đại diện của họ kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự tham gia tố tụng.

Trường hợp người khởi kiện là doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể thì doanh nghiệp kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cũ thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng của doanh nghiệp đó.

Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản, thì thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với doanh nghiệp tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

0 bình luận, đánh giá về Doanh nghiệp tổ chức lại và chấm dứt hoạt động

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.05747 sec| 922.07 kb