Cách thức chào bán cổ phần ra công chúng

22/06/2021
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Các vấn đề pháp lý mà Luật sư tư vấn cần xem xét  chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng và chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty.

Bao gồm hình thức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành và công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc phát cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, là việc đưa thêm hàng hóa (chứng khoán) vào giao dịch mua bán) và cung trên thị trường chứng khoán, nên chúng có ảnh 1 đến quyền và lợi ích của các cổ đông hiện hữu và các các chủ thể khác tham gia thị trường chứng khoán. Do đó, pháp luật về là thị trường chứng khoán đã đưa ra cơ chế điều chỉnh và xác lập rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của tổ chức phát hành, nhằm rủi ro pháp lý và làm minh bạch hóa các thông tin thị trường tài chính trong quá trình cung cấp hàng hóa bổ sung cho thị trường chứng khoán.

Chào bán cổ phần được thực hiện theo một trong thức sau đây:

(1) Thông qua phương tiện thông tin đại - Internet; (ii) Chào bán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên,không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (iii) Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định. Theo đó, Luật sư tư vấn cần quan tâm, xem xét và làm rõ thêm một số vấn đề pháp lý sau: , nhất về chủ thể chào bán cổ phần ra công chúng phải hội đủ A chuẩn sau đây: (i) Có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm chào bán không thấp hơn mười tỷ đồng, số liệu này được ghi số dư cuối kỳ của chỉ tiêu vốn góp của chủ sở hữu (thuộc mục vốn chủ sở hữu của phần nguồn vốn trên bảng cân đối kế toán); (ii) Hoạt động kinh doanh của năm liên trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán, số liệu này thể hiện tại (iii) chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế (thuộc báo cáo kết quả kinh doanh) và chỉ tiêu phải là số dương, (ii) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (thuộc bảng cân đối kế toán) có số dư cuối kỳ không âm; có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và (111) Có cam kết bằng văn bản về việc đưa cổ phiếu vào giao dịch trên trường chứng khoán trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc rao bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đối với một sốtrường hợp đặc thù, chủ thể chào bán thuộc các đối tượng là doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc lĩnh vực công nghệ cao hoặc tổ chức tín dụng cổ phần, thì Luật sư tư vấn chiếu thêm một số điều kiện bổ sung đối với chủ thể: định của pháp luật chứng khoán (Nghị định số 58/2 20/7/2012 của Chính phủ, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/201 quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phần ra thể chào bán không được phép đăng ký mua cổ phần c đang được chào bán.

Thứ hai, về chủ thể mua cổ phần, Luật sư tư vấn cần quan tâm đến Giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đại chúng hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh, hoặc ngành nghề kinh doanh mà pháp luật đầu tư có khả sở hữu nước ngoài, theo các quy định của pháp luật đầu luật chuyên ngành đó; (ii) Nghĩa vụ báo cáo thông tin và cô đăng ký mua cổ phần (minh bạch hóa thông tin) của cổ động đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty) và người có liên quy định của pháp luật chứng khoán.

Thứ ba, hồ sơ chào bán cổ phần ra công chúng thường do nhà thì vấn chứng khoán lập, gồm có các nội dung chính yếu sau:

(1) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo mẫu hướng dẫn của Bộ Tài chính;

(i) Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành. Bản cáo bạch được lập theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành, bao gồm những nội dung chính yếu như: (iii) Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hàng gồm mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tài sản, tài chính, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Gla Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và cơ cấu cổ đông y Ca Tài chính trong hai năm gần nhất đã được kiểm toán, được phát hành bởi nhà tư vấn kiểm toán (thuộc danh sách các kiểm toán viên kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ . (ii 3) Thông tin về đợt chào bán và cổ phần chào bán, bao gồm: mệnh giá cổ phần chào bán là 10.000 đồng, điều kiện chào bán, các yếu tố rủi ro, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của năm gần nhất sau khi phát hành chứng khoán, phương án phát hành và tiền thu được từ đợt chào bán; (ii4) Thẩm quyền 1 cáo bạch bao gồm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng tốc hoặc Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng của tổ c của tổ chức bảo lãnh.

(iii) Điều lệ công ty cổ phần;

(iv) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phương án sử dụng vốn thu được và cam kết đưa chứng n giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức. , Hồ sơ chào bán cổ phần ra công chúng (có kèm theo nh của của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đó) phải được và có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, - Cách cấp Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng, nghĩa là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã xác nhận rằng: Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đáp ứng đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Thứ năm, khi triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần ra công chúng, Luật sư tư vấn cần quan tâm và tư vấn cho khách hàng: (1) Bảo đảm rằng người đăng ký mua chứng khoán tiếp cận bản cáo bạch được công bố tại các địa điểm ghi trong bản thông báo phát hành và phân phối hết số chứng khoán được phép phát hành cho nhà đầu tư | Lương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư; (ii) Tiền mua chứng khoán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân 8 cho đến khi hoàn tất đợt chào bán và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, kèm theo bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán thành việc phân phối chứng khoán là chín mươi ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng được Ủy bán Chứng khoán Nhà nước gia hạn thế, ngày. Mặt khác, Luật sư tư vấn cũng cần quan tâm, xe, khách hàng về việc kiểm soát các rủi ro pháp lý liên, đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc quyết định hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban nước, theo các quy định hiện hành của pháp luật chứng

Luật sư tư vấn cũng cần tiếp tục tham chiếu thế các chế định khác của pháp luật về chứng khoán, để chuẩn bị thông tin và pháp lý, sẵn sàng tư vấn cho khách hàng thủ tục chào bán, hợp đồng góp vốn đầu tư (hợp đồng góp vốn bằng tiền hoặc tài đầu tư với tổ chức phát hành hợp đồng, nhằm mục đích được phép chuyển đổi thành chứng khoán khác) ra tạo lập vốn bổ sung cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Cách thức chào bán cổ phần ra công chúng được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Cách thức chào bán cổ phần ra công chúng có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Cách thức chào bán cổ phần ra công chúng

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.31666 sec| 957.734 kb