Dịch vụ đại diện theo ủy quyền giải quyết vụ việc về đất đai

“Vấn đề với bất động sản là nó mang tính địa phương. Bạn phải hiểu về thị trường nội địa".

-  Robert Kiyosaki, tác giả của "Cha giàu, Cha nghèo"

Dịch vụ đại diện theo ủy quyền giải quyết vụ việc về đất đai

Đất đai là tài sản có giá trị lớn, thường là cơ ngơi, gia tài của cả một gia đình. Việc tranh chấp hoặc vướng mắc đến đất đai thì thường kéo dài, khó giải quyết và tỉ lệ rủi ro là rất lớn. Hiện nay, hệ thống pháp luật đất đai vẫn còn chồng chéo, không nhất quán, và có sự thay đổi qua các thời kỳ. Do đó, để giải quyết được một vụ án đất đai, đòi hỏi phải có những hiểu biết về pháp luật đất đai, cách thu thập chứng cứ, tài liệu và phân tích được nguyên nhân, nội dung vụ việc.
 

Liên hệ

KHÓ KHĂN CỦA KHÁCH HÀNG:

Hiểu biết pháp luật
Hiểu biết pháp luật
Không hiểu rõ quy định của pháp luật về đất đai, Khách hàng khó thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình
Kiểm soát thời gian
Kiểm soát thời gian
Nhiều công việc phát sinh, cần giải quyết nhưng không thể sắp xếp thời gian thực hiện; thời gian giải quyết kéo dài
Khoảng cách địa lý
Khoảng cách địa lý
Nơi giải quyết vụ việc đất đai cách xa nơi sinh sống của khách hàng, do đó không thể tự mình trực tiếp tham gia thực hiện
Thiếu tài liệu, chứng cứ
Thiếu tài liệu, chứng cứ
Việc thu thập chứng cứ, tài liệu gặp khó khăn, do quy định của pháp luật phức tạp, nguồn gốc đất đai không rõ ràng.
Năng lực đàm phán
Năng lực đàm phán
Thuyết phục các bên thống nhất phương án giải quyết mâu thuẫn, giảm thiểu xung đột, hài hòa lợi ích...
Sự bất hợp tác
Sự bất hợp tác
Đối với các tranh chấp đất đai, Khách hàng thường sẽ gặp nhiều trở ngại khi bên còn lại không hợp tác, tìm cách cản trở

CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ

Soạn thảo văn bản
Soạn thảo văn bản
Soạn thảo các văn bản, giấy tờ như đơn khiếu nại, đơn tố cáo, biên bản hòa giải, đơn khởi kiện.
Thu thập chứng cứ
Thu thập chứng cứ
Xác minh, thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu thập chứng cứ, thẩm định, định giá.
Chuẩn bị hồ sơ
Chuẩn bị hồ sơ
Chuẩn bị, sắp xếp các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu phục vụ cho việc giải quyết vụ việc
Thực hiện thủ tục hành chính
Thực hiện thủ tục hành chính
Giúp đỡ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch, thực hiện công việc khác.
Đàm phán, thương lượng
Đàm phán, thương lượng
Đại diện khách hàng thực hiện đối thoại, đàm phán, thương lượng, các công việc khác trong quá trình giải quyết tranh chấp.
Tham gia tố tụng
Tham gia tố tụng
Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo uỷ quyền của đương sự trong các vụ án.

I- QUY ĐỊNH VỀ UỶ QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC VỀ ĐẤT ĐAI

Việc uỷ quyền giải quyết vụ việc đất đai không được quy định cụ thể trong Luật Đất đai, tuy nhiên vấn đề này đã được đề cập trong các quy định pháp luật liên quan đến pháp luật đất đai.

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về Đại diện theo uỷ quyền như sau: "1. Cá nhân, pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự" (Khoản 1 Điều 138).

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về Quyền, nghĩa vụ của người đại diện như sau: "2. Người đại diện theo uỷ quyền trong tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự theo nội dung văn bản uỷ quyền" (Khoản 2 Điều 86).

Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định về Người đại diện như sau: "3. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được đương sự hoặc người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền bằng văn bản" (Khoản 3 Điều 60).

Về nội dung uỷ quyền; phạm vi những công việc được thực hiện; trách nhiệm của người nhận ủy quyền được xác định dựa trên sự tự thoả thuận của các bên. Cần lưu ý, trong trường hợp quyền sử dụng đất thuộc về hộ gia đình hoặc là tài sản chung của hai vợ chồng thì việc uỷ quyền cần phải có sự đồng ý của những người còn lại hoặc của vợ/chồng.

II- NHỮNG VỤ VIỆC VỀ ĐẤT ĐAI KHÁCH HÀNG GẶP PHẢI CẦN LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN

1. Vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai: Luật sư đại diện làm việc với cơ quan quản lý đất đai, Tòa án, các bên tranh chấp để giải quyết vụ việc của khách hàng

2. Vụ việc tranh chấp thừa kế: Luật sư đại diện làm việc, thỏa thuận với những người có quyền thừa kế, thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế tại cơ quan có thẩm quyền hoặc giải quyết tranh chấp tại Tòa án, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế (ủy ban nhân dân các cấp).

3. Vụ việc khiếu kiện quyết định hành chính liên quan đến đất đai: Luật sư thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết khiếu kiện về các quyết định liên quan đến đất đai như quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường tái định cư, quyết định giao đất,…

4. Thủ tục hành chính liên quan đến đất đai: Luật sư thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục như cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tặng cho đất đai,…

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về đất đai.

III- THỜI HẠN UỶ QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC VỀ ĐẤT ĐAI

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Thời hạn uỷ quyền như sau: "Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền" (Điều 563).

Như vậy, thời hạn uỷ quyền giải quyết vụ việc về đất đai có thể được xác định trong một số trường hợp:

- Theo thỏa thuận của các bên;

- Thời hạn ủy quyền đã hết theo quy định pháp luật;

- Công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;

- Người uỷ quyền hoặc người nhận uỷ quyền đơn phương chấm dứt thực hiện việc uỷ quyền;

- Người uỷ quyền hoặc người nhận uỷ quyền là cá nhân chết;

- Các căn cứ khác làm cho việc uỷ quyền không thể thực hiện được;

- Nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Xem thêm: Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở

QUY TRÌNH DỊCH VỤ:

Bước
1
TIẾP NHẬN THÔNG TIN BAN ĐẦU:
Đề nghị với người yêu cầu dịch vụ cung cấp tài liệu, trình bày yêu cầu để có thông tin ban đầu về vấn đề: nội dung, diễn biến, vướng mắc, mong muốn của họ.
Bước
2
XÁC ĐỊNH YÊU CẦU KHÁCH HÀNG:
Trao đổi với người yêu cầu dịch vụ để xác định mong muốn (thực), thực trạng, thông tin liên quan, nhận thức, năng lực tài chính, mối quan hệ giữa khả năng thực hiện với mong muốn của họ.
Bước
3
HƯỚNG DẪN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP:
Đưa ra hướng dẫn ban đầu về quy định của pháp luật đất đai, phương án giải quyết sơ bộ (nếu có thể) hoặc tư vấn cho người yêu cầu dịch vụ giải pháp phù hợp khác.
Bước
4
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ:
Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, nội dung: (a) thông tin khách hàng; (b) nội dung dịch vụ; (c) thời hạn thực hiện; (d) quyền, nghĩa vụ của các bên; (đ) thù lao, chi phí; (e) trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (f) phương thức giải quyết tranh chấp.
Bước
5
ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG KHÁC:
Hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ bổ sung hoặc thuê thêm chuyên gia để giải quyết tốt nhất các vấn đề.
Bước
6
THU THẬP BỔ SUNG THÔNG TIN:
Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật, xác định người làm chứng, người liên quan... bằng phương thức: (a) làm việc với khách hàng, (b) làm việc với tổ chức, cá nhân, (c) xác minh thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Bước
7
CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:
Cung cấp dịch vụ pháp lý: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư, Luật đất đai và pháp luật có liên quan.
Bước
8
THÔNG BÁO, ĐIỀU CHỈNH:
Tổng hợp, thông báo các công việc đã thực hiện với khách hàng đúng thời hạn được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý; xác định vấn đề phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
Bước
9
THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ:
Các bên xác nhận những nội dung của hợp đồng đã hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành (nếu có); trách nhiệm, nghĩa vụ (nếu có) của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Dịch vụ của Công ty Luật TNHH Everest

Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest có kinh nghiệm giải quyết các vụ việc về đất đai nói chung, kinh nghiệm làm việc tại nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhiều cá nhân, tổ chức để giải quyết các vụ việc đất đai, như: Tòa án, Công an, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan thanh tra, hội đồng nhân dân,…

Phí dịch vụ đại diện ủy quyền đối với Luật sư làm việc tại nơi khách hàng chỉ định là 2.000.000 đồng/buổi làm việc + chi phí công tác phí.

Trong đó: 2.000.000 đồng là phí làm việc của luật sư. Chi phí công tác phí là chi phí tàu xe, tài liệu, đi đường,… của Luật sư khi di chuyển. Tùy thuộc vào từng địa chỉ làm việc mà khách hàng yêu cầu, chúng tôi dự tính chi phí công tác phí phù hợp cho khách hàng

Dịch vụ của Công ty Luật TNHH Everest
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

Lý do khách hàng nên sử dụng dịch vụ pháp lý lĩnh vực đất đai

Đội ngũ chuyên nghiệp
Đội ngũ chuyên nghiệp
Các luật sư, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai mà còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan tới đất đai.
Nguyên tắc làm việc
Nguyên tắc làm việc
Tuân theo pháp luật Công ty Luật TNHH Everest hướng đến giá trị “Luật sư tư tế”. Các Luật sư, chuyên viên của Công ty Luật TNHH Everest tuân thủ đúng quy định pháp luật, tận tâm để giải quyết vụ việc của khách hàng.
Mạng lưới và Công nghệ
Mạng lưới và Công nghệ
Mạng lưới chi nhánh, đại lý tại tại nhiều tỉnh, thành phố, cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin, chúng tôi hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, chi phí hợp lý, mọi lúc, mọi nơi.
Thấu hiểu nhu cầu
Thấu hiểu nhu cầu
Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, chúng tôi xây dựng các gói dịch vụ pháp lý phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
Sẵn sàng
Sẵn sàng
Chỉ cần có căn cứ pháp lý chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng đến cuối cùng
Mạng lưới
Mạng lưới
Với mạng lưới website rộng khắp, chúng tôi sẽ truyền thông vụ việc cho khách hàng một cách tốt nhất

Các hộ dân tại Cát Hải
Các hộ dân tại Cát Hải
Chúng tôi một bên là người dân chân lấm tay bùn, bên kia là cơ quan nhà nước, biết rằng rất khó khăn, gian khổ nhưng nhờ sự hỗ trợ của Luật sư, chúng tôi đã giành được quyền lợi cho mình. Không chỉ là người bảo vệ người dân, các Luật sư còn xem chúng tôi là người nhà, thực sự rất cảm ơn các Luật sư.
Ông Trần Văn Phương
Ông Trần Văn Phương
Chú rất thích cách làm việc của bên cháu! Thắng thua không quan trọng, quan trọng là cái nhiệt của các cháu trong việc của chú
Bà Trần Thị Nhuần
Bà Trần Thị Nhuần
Từ năm 2011, gia đình tôi đã tiến hành thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại ủy ban xã và ủy ban huyện, suốt cả chục năm hồ sơ của gia đình tôi không được giải quyết, đất không có sổ tôi không thể mua bán hay tặng cho được. Cảm ơn các luật sư của Công ty Luật Everest đã hỗ trợ tôi trong việc cấp sổ đỏ với chi phí hợp lý
Vũ Gia Linh
Vũ Gia Linh
Gia đình tôi bị hàng xóm lấn chiếm đất và ngang nhiên thách thức dọa nạt sử dụng xã hội đen, thường xuyên gây gổ và phá hoại tài sản của gia đình tôi. Nhờ có luật sư của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn và hỗ trợ, chúng tôi đã đòi lại được phần đất bị lấn chiếm, xây dựng tường bao kiên cố và hạn chế sự ảnh hưởng của hàng xóm, bây giờ họ chỉ tỏ thái độ qua ánh mắt chứ cũng không có biểu hiện quá đáng như trước.
Bà Nguyễn Thị Hằng
Bà Nguyễn Thị Hằng
Khi chưa thể thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ, chúng tôi vẫn muốn hứa bán phần đất cho khách hàng họ trả giá cao. Nhờ có luật sư Công ty Luật Everest hỗ trợ thực hiện soạn thảo hợp đồng hứa mua hứa bán để chúng tôi có sự ràng buộc tối cao trong giao dịch. Do đó, bên mua rất tuân thủ giao kết đã ký kết và việc mua bán rất thuận lợi
3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ đại diện theo ủy quyền giải quyết vụ việc về đất đai

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.50065 sec| 1153.422 kb