Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Vậy nếu chọn làm Luật sư, bạn hãy là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý về: [1] thành lập doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp; [2] tổ chức, quản lý doanh nghiệp (mô hình: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân); [3] tổ chức lại doanh nghiệp (chia doanh nghiệp, tách doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; [4] nhóm công ty; [4] giải thể và phá sản doanh nghiệp.

Phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng doanh nghiệp gồm: [1] tư vấn pháp luật; [2] đại diện theo ủy quyền; [3] tham gia tranh tụng tại tòa án hoặc trọng tài; [4] các dịch vụ pháp lý khác như: thủ tục hành chính, khiếu nại, tố cáo, xác nhận giấy tờ. Trong đó, tư vấn pháp luật (hướng dẫn, đưa ra ý kiến pháp lý, giúp soạn thảo hợp đồng, tài liệu...) là công việc thường xuyên nhất.

Liên hệ

'RẮC RỐI' CỦA DOANH NGHIỆP

Luật không đồng bộ
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, triết lý, chiến lược không thể hiện bằng văn bản; quy định, quy chế, quy trình không đồng bộ... dẫn đến tổ chức, quản lý không hiệu quả.
Chi phí vận hành
Nhiều doanh nghiệp lựa chọn pháp chế kiêm nhiệm, bởi vận hành pháp chế chuyên trách đặt ra yêu cầu cơ sở vật chất, tiền lương, tiền thưởng, quản trị nhân sự.
Ông chủ và Nhân viên
Pháp chế nội bộ là người thừa hành, thực hiện yêu cầu của người quản lý. Vai trò cố vấn, phản biện hoặc cần đưa ra các giải pháp tổng thể bị hạn chế.
Mâu thuẫn cổ đông nội bộ
Xử lý hiệu quả những vấn đề giữa cổ đông/thành viên nội bộ, am hiểu pháp lý doanh nghiệp quan trọng, năng lực xử lý khủng hoảng quan trọng hơn nhiều.
Xử lý khủng hoảng
Nhân sự nội bộ am hiểu hệ thống, có thể xử lý tốt công việc lặp đi lặp lại, nhưng thường ứng biến chậm với những sự vụ phức tạp, như tái cấu trúc, quan hệ cổ đông.
Thủ tục hành chính
Nhiều thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhiều khi không phải là thế mạnh của pháp chế nội bộ.

DỊCH VỤ CỦA LUẬT SƯ

Thành lập doanh nghiệp
Giúp khách hàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, vốn, ngành nghề kinh doanh, địa điểm trụ sở; Hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.
Tổ chức và quản lý
Thiết lập tổ chức hoạt động của doanh nghiệp phù hợp triết lý và mô hình đã chọn: [1] công ty trách nhiệm hữu hạn, [2] công ty cổ phần, [3] công ty hợp danh, [4] doanh nghiệp tư nhân.
Sáp nhập và Mua lại (M&A)
Hỗ trợ khách hàng: [1] Thẩm định pháp lý doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp; [2] Đàm phán, ký kết hợp đồng M&A; [3] Thực hiện các thủ tục pháp lý; và: [4] các hỗ trợ pháp lý khác liên quan.
Đại diện theo ủy quyền
Đại diện cho chủ tịch, giám đốc doanh nghiệp đàm phán, ký kết các hợp đồng với đối tác; đại diện và bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các tranh chấp phát sinh.
Tổ chức lại doanh nghiệp
Các công việc, thủ tục: chia công ty, tách công ty, sáp nhập công ty, hợp nhất công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Các hỗ trợ pháp lý để thay đổi cơ cấu vốn góp, thành viên góp vốn.
Chấm dứt doanh nghiệp
Giúp doanh nghiệp: [1] thanh lý tài sản, trả nợ và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động (giải thể); [2] chấm dứt hoạt động khi mất khả năng thanh toán bằng quyết định của tòa án (phá sản).

I- PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP

[1] Tư vấn pháp luật. Luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ.

[2] Đại diện theo ủy quyền. Luật sư nhận ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp để giải quyết các công việc có liên quan đến việc đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong Văn bản ủy quyền.

[3] Tham gia tố tụng. Luật sư tham gia tố tụng tại Tòa án, Trọng tài với tư cách là người đại diện theo ủy quyền hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp (đương sự) trong vụ việc kinh doanh thương mại, vụ án hành chính. 

[4] Các công việc khác. Luật sư giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giải quyết khiếu nại, thực hiện công việc khác liên quan đến pháp luật theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Về Công ty Luật TNHH Everest

II- CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRONG PHẠM VI DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP

[a] Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; xây dựng và ban hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

[b] Chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức đoàn thể của doanh nghiệp phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho người lao động.

[c] Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong doanh nghiệp.

[d] Tư vấn hoặc tham mưu việc thuê tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định về tổ chức, quản lý của doanh nghiệp.

[đ] Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

[g] Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp giao.

Xem thêm: Thù lao luật sư và Chi phí pháp lý tại Công ty Luật TNHH Everest

III- TẦM QUAN TRỌNG CỦA DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP

[1] Là tiền đề cho quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp giúp làm tường minh giá trị, triết lý, chuẩn mực của nhà quản trị, điều hành doanh nghiệp. Tiếp theo, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp được hệ thống hoá, chuẩn hóa thành quy định, quy chế, sẽ tiền đề cho việc triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

[2] Góp phần nâng cao hiệu quả làm việc

Ban hành và áp dụng nghiêm chỉnh quy định, quy chế, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của các phòng, ban, bộ phận tạo ra sự rõ ràng và có hệ thống. Việc phân định rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận tạo nên minh bạch, từ đó sẽ thúc đẩy các thành viên ngừng nỗ lực làm việc và cải thiện hiệu quả công việc để đáp ứng mục tiêu đã đề ra.

[3] Giảm tranh chấp thương mại

Hệ thống quy chế, quy định, quy trình được rà soát và chuẩn hóa giúp các bộ phân liên quan có kiểm soát đầu ra và đầu vào. Điều này cũng giúp doanh nghiệp nhận diện nhà cung cấp, đối tác khách hàng tốt, phù hợp và giảm thiểu tranh chấp pháp sinh,

[4] Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên

Các hướng dẫn rõ ràng giúp cho bộ máy hoạt động trơn chu, giải quyết tình trạng chồng tréo hay đùn đẩy công việc cho nhau. Khi các thành viên hiểu được tầm quan trọng của công việc mình đang đảm nhận, đặc biệt là vai trò của họ trong sự phát triển chung của doanh nghiệp, họ sẽ cảm thấy có trách nhiệm hơn.

[5] Hạn chế tối đa các sai sót trong phát sinh

Tất cả nhân viên liên quan đều phải đọc và làm theo những quy trình, hướng dẫn công việc, đặc biệt là trong công việc có độ phức tạp cao và đòi hỏi sự làm việc nhóm của nhiều phòng ban với nhau. Kết quả là, công việc có tính chuẩn hóa cao và tranh được những sai sót cả chủ quan lẫn khách quan.

[6[ Nhân sự mới dễ dàng hòa nhập

Các hướng dẫn công việc đã được ban hành thành quy trình cụ thể giúp tổ chức doanh nghiệp dễ dàng và tiết kiện được thời gian trong việc đào tạo nhân viên mới. Những người mới làm sẽ ít mắc phải sai sót hơn nhờ vào các quy trình, hướng dẫn xử lý công việc có sẵn.

[7] Góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp

Khi cân nhắc lựa chọn giữa một doanh nghiệp có tổ chức pháp chế với một doanh nghiệp chưa có tổ chức pháp chế thì khách hàng và đối tác có xu hướng lựa chọn doanh nghiệp có tổ chức pháp chế, bởi trong tiềm thức của họ, đây là đơn vị có phong cách làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, do đó sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp ra thị trường chất lượng tốt.

[8] Góp phần tăng doanh thu

Chỉ cần khách hàng, đối tác biết doanh nghiệp có tổ chức pháp chế, họ có cơ sở cho rằng đây là nhà cung cấp chuyên nghiệp và bài bản. Doanh nghiệp có nhiều lợi thế, cơ hội tiếp cận những khách hàng, đối tác lớn, cơ hội thành công khi tham gia đấu thầu cao hơn.

Khách hàng tin tưởng hệ thống quản trị của doanh nghiệp, họ sẽ ưu tiên lựa chọn mua hàng và sử dụng các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp; khách hàng cũ hài lòng, sẽ tiếp tục mua hàng và sử dụng dịch vụ của công ty cung cấp và sẵn sàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho các đối tác của họ.

[9] Góp phần tăng lợi nhuận

Quy trình, quy chế rõ rang giúp tăng hiệu quả và năng suất làm việc. Đồng thời, các sai sót được hạn hế mức tối đa, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được những khoảng chi phí phát sinh giành cho việc khắc phục những sai lầm đó. Kết quả, lợi nhận vẫn tăng kể cả trong tình huống doanh thu không tăng.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Là sự lựa chọn số 1

Đồng hành cùng Everest, bạn sẽ thấy an tâm dù bạn là doanh nghiệp lớn hay nhỏ

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Ai nên sử dụng dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp

- Các doanh nghiệp, tổ chức không có luật sư nội bộ hoặc bộ phận có chức năng pháp chế;

- Các doanh nghiệp, tổ chức có luật sư nội bộ hoặc bộ phận có chức năng pháp chế nhưng bộ phận này không đủ năng lực giải quyết hoặc giải quyết không triệt để vấn đề.

Ai nên sử dụng dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

Đội ngũ chuyên gia:
Đội ngũ chuyên gia:
Đội ngũ hơn 50 chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, lao động, sở hữu trí tuệ, tài chính, quản trị… chúng tôi hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phức tạp.
Bảo mật thông tin:
Bảo mật thông tin:
Giữ bí mật thông khách hàng không chỉ là vấn đề đạo đức, ứng xử nghề nghiệp, mà là một vấn đề mang tính pháp lý, là một trong những yếu tố tạo nên uy tín và sự thành công của luật sư.
Mạng lưới và Công nghệ:
Mạng lưới và Công nghệ:
Mạng lưới chi nhánh tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh và hệ thống đối tác và đại lý tại nhiều địa phương tại Việt Nam, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và lựa chọn sử dụng nhiều dịch vụ của chúng tôi.
3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.39777 sec| 1131.523 kb