Kỹ năng của luật sư: tư vấn pháp luật trong trường hợp khách hàng được hưởng án treo

"Pháp luật đơn giản và cố định luôn tốt hơn pháp luật hoàn thiện mà lại không có uy quyền".

Thucydides, 460 TCN - 395 TCN, cha đẻ của khoa học lịch sử, Hy Lạp

Kỹ năng của luật sư: tư vấn pháp luật trong trường hợp khách hàng được hưởng án treo

Sau khi được hưởng án treo, người bị kết án mong muốn được hỗ trợ pháp lý để thi hành án, luật sư tư vấn sẽ nghiên cứu, nắm được các quy định của pháp luật về án treo để tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng. 

Luật sư tư vấn cho người được hưởng án treo về các quy định của pháp luật, điều kiện, thủ tục để được giảm thời gian thử thách. Khi họ có đủ điều kiện, thì chuẩn bị hồ sơ đề nghị xin xét giảm thời gian thử thách.

Liên hệ

I- LUẬT SƯ TƯ VẤN TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ CÁO ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

Theo quy định của pháp luật, án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Sau khi bào chữa, bị cáo được hưởng án treo và có mong muốn luật sư tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho họ trong quá trình thi hành án, luật sư cần nghiên cứu, nắm được các quy định của pháp luật về án treo để tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho họ. Sau khi tuyên án treo, trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo vẫn có quyền được lao động, học tập. Điều 88 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định:

- Người được hưởng án treo là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, công nhân công an, người lao động nếu được tiếp tục làm việc tại cơ quan, tổ chức thì được bố trí công việc bảo đảm yêu cầu giám sát, giáo dục, được hưởng tiền lương và chế độ khác phù hợp với công việc mà họ đảm nhiệm, được tính vào thời gian công tác, thời gian tại ngũ theo quy định của pháp luật.

- Người được hưởng án treo được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được hưởng quyền lợi theo quy chế của cơ sở đó.

- Người được hưởng án treo không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 88 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì được ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú tạo điều kiện tìm việc làm.

- Người được hưởng án treo thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bàn án mới theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thù lao luật sư và Chi phí pháp lý tại Công ty Luật TNHH Everest

II- LUẬT SƯ TƯ VẤN TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ CÁO ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO MUỐN GIẢM THỜI GIAN THỬ THÁCH

Trong thực tiễn, về tâm lý, người được hưởng án treo luôn có mong muốn được giảm thời gian thử thách. Luật sư cần tư vấn cho họ các quy định của pháp luật, điều kiện, thủ tục để được giảm thời gian thử thách để họ có hướng phấn đấu và khi họ có đủ điều kiện, luật sư sẽ giúp họ chuẩn bị hồ sơ, làm đơn gửi tới các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xin xét giảm thời gian thử thách. Theo quy định của pháp luật, người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án có thê quyết định rút ngắn thời gian thử thách. Thủ tục rút ngắn thời gian thử thách quy định như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo có trách nhiệm rà soát người đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Thi hành án hình sự, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu kèm theo tài liệu có liên quan để đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ và có văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người có đủ điều kiện gửi đến Tòa án và Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp xét thấy không đủ điều kiện lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có văn bản thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập hồ sơ và có văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người có đủ điều kiện gửi đến Tòa án và Viện kiểm sát quân sự khu vực. Trường hợp xét thấy không đủ điều kiện lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có văn bản thông báo cho đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

- Hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bao gồm:

(i) Đơn đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo;

(ii) Bản sao bản án. Đối với trường hợp xét rút ngắn thời gian thử thách từ lần thứ hai thì bản sao bản án được thay bằng bản sao quyết định thi hành án treo;

(iii) Văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo;

(iv) Trường hợp người được hưởng án treo được khen thưỏng hoặc lập công thì hồ sơ phải có quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người được hưởng án treo lập công; trường hợp bị bệnh hiểm nghèo thì phải có kết luận của bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện cấp quân khu trở lên về tình trạng bệnh của họ;

(v) Trường hợp người được hưởng án treo đã được rút ngắn thời gian thử thách thì phải có bản sao quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

(vi) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo cư trú hoặc làm việc thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xem xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách. Thành phấn Hội đóng gồm 03 Thẩm phán; phiên họp có sự tham gia của kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung.

(vii) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo, Tòa án phải gửi quyết định đó cho người chấp hành án, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, cơ quan đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Tòa án đã ra quyết định cho hưởng án treo, Sở Tư pháp nơi Tòa án ra quyết định cho hưởng án treo có trụ sở.

Quản lý, giáo dục người được hưởng án treo không phải là trách nhiệm của riêng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luật Thi hành án hình sự năm 2019 còn quy định trách nhiệm của gia đình người được hưởng án treo. Theo đó, gia đình người được hưởng án treo có trách nhiệm phối hợp trong việc giám sát, giáo dục và thông báo kết quả chấp hành án của người được hưởng án treo cho ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục khi có yêu cầu; phải có mặt tại cuộc họp kiểm điểm người được hưởng án treo theo yêu cầu của ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục.

Luật sư cần tư vấn để gia đình người được hưởng án treo biết các quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của họ liên quan đến việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo để họ biết và phối hợp cùng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự của Công ty Luật TNHH Everest

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp (nguồn tham khảo: Giáo trình Kỹ năng của Luật sư khi tham gia giải quyết vụ án hình sự - Học viện Tư pháp và một số nguồn khác). 

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Kỹ năng của luật sư: tư vấn pháp luật trong trường hợp khách hàng được hưởng án treo

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.35987 sec| 1116.102 kb