Quản trị tài chính doanh nghiệp

"Làm được một thương hiệu Việt Nam nổi tiếng, được tôn trọng, được đánh giá cao trên thế giới thì đó giá trị tinh thần cho cả dân tộc".

- Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Các chuyên gia quản trị tài chính xử lý ba loại quản trị tài chính chính cho các công ty. Những loại này liên quan đến các khía cạnh khác nhau của các quyết định nội bộ mà một công ty có thể sẽ cần đưa ra về dòng tiền, lợi nhuận, đầu tư và nắm giữ nợ. Nhiều quyết định trong số này sẽ phụ thuộc đáng kể vào các yếu tố như quy mô công ty, ngành và mục tiêu tài chính. Các chuyên gia quản trị tài chính giúp các công ty đạt được các mục tiêu tài chính bằng cách hướng dẫn các lĩnh vực tài chính, đầu tư và cổ tức.

Liên hệ

I- KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Quản trị tài chính có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động tài chính như mua sắm và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp. Người chịu trách nhiệm quản lý tài chính sử dụng các nguyên tắc quản lý chung đối với các nguồn tài chính của doanh nghiệp.

II- PHÂN LOẠI QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Các chuyên gia quản trị tài chính xử lý ba loại quản trị tài chính chính cho các công ty. Những loại này liên quan đến các khía cạnh khác nhau của các quyết định nội bộ mà một công ty có thể sẽ cần đưa ra về dòng tiền, lợi nhuận, đầu tư và nắm giữ nợ. 

Nhiều quyết định trong số này sẽ phụ thuộc đáng kể vào các yếu tố như quy mô công ty, ngành và mục tiêu tài chính. Các chuyên gia quản trị tài chính giúp các công ty đạt được các mục tiêu tài chính bằng cách hướng dẫn các lĩnh vực tài chính, đầu tư và cổ tức.

1- Tài chính

Các chuyên gia quản trị tài chính hỗ trợ các công ty trong các quyết định quan trọng liên quan đến việc huy động vốn, quản lý nợ và đánh giá rủi ro khi vay tiền để mua hàng hoặc để xây dựng công ty. Tài chính cũng được yêu cầu khi huy động vốn. 

Các công ty có thể đưa ra các quyết định tài chính chiến lược hơn, tốt hơn để huy động vốn hoặc huy động vốn khi họ có thông tin về dòng tiền, xu hướng thị trường và các số liệu thống kê tài chính khác về sức khỏe của công ty.

2- Đầu tư

Các chuyên viên quản trị tài chính có thể giúp các công ty lựa chọn đầu tư vào đâu, đầu tư vào cái gì và đầu tư như thế nào. Công việc của chuyên gia tài chính là xác định số lượng tài sản (cả cố định và dài hạn) mà một công ty sẽ cần nắm giữ và dòng tiền sẽ đi về đâu dựa trên vốn lưu động hiện tại. 

Về bản chất, kiểu quản trị tài chính này là về việc đánh giá tài sản theo tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận. Các nhà quản lý tài chính sẽ xem xét lợi nhuận, tỷ lệ hoàn vốn, dòng tiền và các tiêu chí khác của công ty để hỗ trợ các công ty đưa ra quyết định đầu tư.

3- Cổ tức

Các công ty nên có sẵn một kế hoạch và chính sách chi trả cổ tức, với sự hướng dẫn của một chuyên gia quản trị tài chính, người có thể tạo và thực hiện kế hoạch đó, đề xuất sửa đổi khi cần thiết và theo dõi các khoản chi trả nếu và khi chúng xảy ra. Bất cứ khi nào một quyết định tài chính được đưa ra, điều cần thiết là phải xem xét các khoản thanh toán cổ tức vì bạn có thể giữ cổ tức để tài trợ cho các quyết định tài chính nhất định trong công ty.

Điều quan trọng nữa là phải có một kế hoạch dài hạn linh hoạt có thể phát triển cùng với công ty. Một số công ty lớn có thể trả cổ tức vào những thời điểm nhất định hoặc mỗi năm một lần; lịch trình thanh toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các công ty khác có thể giữ lại hoặc tái đầu tư các khoản thanh toán cổ tức trở lại công ty nếu công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thuế - kế toán của Công ty Luật TNHH Everest

III- MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Hoạt động quản trị tài chính với mọi công ty, doanh nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại, ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Mục tiêu của công việc quản trị tài chính cơ bản trong mọi doanh nghiệp có thể chia thành 2 mục sau:

1- Mục tiêu ngắn hạn

Để quản lý, kiểm soát mọi nguồn thu - chi của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp luôn có đủ vốn để hoạt động, vận hành thời gian tới, đáp ứng mọi đầu mục chi tiêu, đảm bảo có khả năng nhận đầu tư, thanh toán lương nhân viên… đảm bảo kiểm soát chi tiêu theo đúng kế hoạch tài chính đề ra từng giai đoạn.

2- Mục tiêu dài hạn

Xác định mức thu chi hiện tại của doanh nghiệp có thể phát triển dài hạn, từ đó chủ động xây dựng cho các định hướng, giải pháp mới để tăng lợi nhuận, tăng nguồn vốn, có kế hoạch chi tiêu hợp lý, phân bổ nguồn vốn cho các dự án phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến lược hoạt động sắp tới của doanh nghiệp, công ty.

IV- CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1- Ước tính các yêu cầu về vốn

Người quản trị tài chính phải lập ước tính liên quan đến các yêu cầu về vốn của công ty. Điều này sẽ phụ thuộc vào chi phí và lợi nhuận dự kiến cũng như các chương trình và chính sách có liên quan trong tương lai. Các ước tính phải được thực hiện một cách đầy đủ làm tăng khả năng kiếm tiền của doanh nghiệp.

2- Xác định cơ cấu nguồn vốn

Khi đã ước tính xong, cơ cấu nguồn vốn phải được quyết định. Điều này liên quan đến phân tích vốn chủ sở hữu nợ ngắn hạn và dài hạn. Quá trình này sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ vốn chủ sở hữu mà một công ty đang sở hữu và các quỹ bổ sung phải được huy động từ bên ngoài.

3- Lựa chọn nguồn vốn 

Để mua thêm vốn, một công ty có nhiều lựa chọn như:

- Phát hành cổ phiếu và trái phiếu

- Các khoản vay được thực hiện từ các ngân hàng và tổ chức tài chính

- Tiền gửi của công chúng được rút ra giống như ở dạng trái phiếu.

Việc lựa chọn yếu tố nào sẽ phụ thuộc vào ưu điểm và nhược điểm tương đối của từng nguồn và thời gian tài trợ.

4- Đầu tư vốn

Người quản lý tài chính phải quyết định phân bổ vốn vào các hoạt động mạo hiểm có lợi nhuận để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư và có thể thu được lợi nhuận thường xuyên.

5- Xử lý thặng dư

Quyết định về lợi nhuận ròng phải được thực hiện bởi người quản trị tài chính. Điều này có thể được thực hiện theo hai cách:

- Tuyên bố cổ tức – Nó bao gồm việc xác định tỷ lệ cổ tức và các lợi ích khác như tiền thưởng.

- Lợi nhuận giữ lại – Khối lượng phải được quyết định sẽ phụ thuộc vào kế hoạch mở rộng, đổi mới, đa dạng hóa của công ty.

6- Quản lý tiền mặt

Người quản trị tài chính phải đưa ra quyết định liên quan đến quản lý tiền mặt. Tiền mặt được sử dụng cho nhiều mục đích như thanh toán tiền công và tiền lương, thanh toán hóa đơn điện nước, thanh toán cho các chủ nợ, đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn, duy trì đủ hàng tồn kho, mua nguyên vật liệu, v.v.

7- Kiểm soát tài chính

Người quản trị tài chính không chỉ lập kế hoạch, mua sắm và sử dụng các quỹ mà còn phải thực hiện kiểm soát tài chính. Điều này có thể được thực hiện thông qua nhiều kỹ thuật như phân tích tỷ lệ, dự báo tài chính, kiểm soát chi phí và lợi nhuận, v.v.

V- CÁC MỨC ĐỘ CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Những mức độ khác nhau của Quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm 3 mức như sau:

- Mức thô sơ: Mục đích chính là để doanh nghiệp quản lý được các hóa đơn tài chính và báo cáo thuế, dùng công cụ excel.

- Mức căn bản: người đảm nhiệm sẽ định kỳ một tuần, một tháng sẽ trình lên ban lãnh đạo doanh nghiệp tất cả các báo cáo tài chính, chi tiết thu chi, lợi nhuận từ bán hàng,… theo yêu cầu kiểm toán hoặc yêu cầu của doanh nghiệp, dùng công cụ excel.

- Mức nâng cao: có bộ phận quản trị tài chính riêng, định kỳ một tháng, một quý, … sẽ trình lên các báo cáo phân tích tài chính và tổng hợp tài chính tương ứng với mọi cơ sở, chi nhánh lên hệ thống mạng nội bộ, thiết bị di động (điện toán đám mây/ di động).

Để ban lãnh đạo ở mọi nơi cũng có thể truy cập và nắm được tình hình doanh nghiệp từ xa. Mức quản lý này có thể xử lý nhanh chóng khối lượng dữ liệu và thống kê vô cùng lớn lớn, đồng thời có tính bảo mật thông tin gần như tuyệt đối.

Ở mức này, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng các loại phần mềm quản trị tài chính – kế toán chuyên biệt, để làm việc hiệu quả, nhanh chóng và chính xác hơn.

VI- NGUYÊN TẮC CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

- Tổ chức lại nguồn tài chính cho chi tiết, rõ ràng, khoa học và có hệ thống, theo dõi thường xuyên các khoản vay

- Cân bằng tốt giữa thu và chi

- Dùng tiền hiện có hieuj quả để tạo thêm nhiều lợi nhuận

- Cân bằng giữa mức độ rủi ro và hiệu suất, lợi nhuận nhận về

- Luôn có phương án dự phòng để giảm thiểu những tình huống xấu, như: quỹ tiết kiệm, bảo hiểm, quỹ dự phòng tổn thất.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.1 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Quản trị tài chính doanh nghiệp

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.53898 sec| 1134.969 kb