Quy trình đề cử người vào hội đồng quản trị của cổ đông phổ thông

29/05/2024
Mai Công Phú
Mai Công Phú
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông phổ thông có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị nếu sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty. Bài viết này sẽ hướng dẫn quy trình đề cử và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời giải đáp về việc thành viên Hội đồng quản trị có cần thiết phải là cổ đông công ty hay không.

1- Quyền Đề Cử Người Vào Hội Đồng Quản Trị Của Cổ Đông Phổ Thông

[a]- Quyền Đề Cử Theo Tỷ Lệ Sở Hữu Cổ Phần

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 về quyền của cổ đông phổ thông: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Điều này tạo điều kiện cho các cổ đông có quyền tham gia vào quá trình quản trị công ty, đảm bảo tính minh bạch và dân chủ trong quản lý doanh nghiệp.

[b]- Trường Hợp Điều Lệ Công Ty Không Quy Định Khác

Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác, việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thông Báo Về Việc Họp Nhóm

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Việc này giúp tất cả cổ đông biết về quá trình đề cử và có cơ hội tham gia, đóng góp ý kiến.

Bước 2: Đề Cử Theo Số Lượng Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Nếu số ứng cử viên được đề cử thấp hơn số lượng mà họ được quyền đề cử, các cổ đông khác hoặc Hội đồng quản trị sẽ đề cử số ứng cử viên còn lại.

Lưu ý:

(i) Theo quy định tại khoản 3 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

(ii) Theo quy định tại khoản 3 Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

2- Điều Kiện Và Tiêu Chuẩn Của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

[a]- Điều Kiện Cơ Bản

Căn cứ tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 về cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

(i) Không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

(ii) Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty.

(iii) Không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ khi Điều lệ công ty có quy định khác.

[b]- Quy Định Về Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Quy định này nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm nhân sự có năng lực, kinh nghiệm quản lý và phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty.

[c]- Quy Trình Đề Cử Cụ Thể

Thành Lập Nhóm Cổ Đông

Các cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể hợp thành nhóm để thực hiện quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc thành lập nhóm giúp tập hợp sức mạnh của các cổ đông nhỏ lẻ, đảm bảo quyền lợi và tiếng nói của họ trong quá trình quản trị công ty.

Thông Báo Trước Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nhóm cổ đông cần thông báo cho tất cả cổ đông khác về việc họ sẽ đề cử người vào Hội đồng quản trị trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Thông báo này phải được thực hiện rõ ràng và minh bạch để đảm bảo mọi cổ đông đều biết và có cơ hội tham gia vào quá trình bầu cử.

Đề Cử Ứng Cử Viên

Nhóm cổ đông sẽ quyết định số lượng ứng cử viên mà họ sẽ đề cử dựa trên số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu. Số lượng ứng cử viên mà nhóm cổ đông được quyền đề cử sẽ căn cứ vào tỷ lệ sở hữu cổ phần và quy định của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý thuê ngoài của Công ty Luật TNHH Everest

3- Các Lưu Ý Khi Đề Cử Người Vào Hội Đồng Quản Trị

[a]- Quyền Hạn Của Cổ Đông Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi

Theo quy định tại khoản 3 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020. Tương tự, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại cũng không có quyền này, trừ trường hợp đặc biệt.

[b]- Quyền Biểu Quyết Và Đề Cử

Chỉ cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hoặc những cổ đông đặc biệt có quyền theo quy định của Điều lệ công ty mới có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Điều này nhằm đảm bảo rằng các thành viên Hội đồng quản trị được bầu ra đại diện cho quyền lợi của số đông cổ đông phổ thông.

4- Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Và Số Lượng Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

[a]- Quy Định Về Số Lượng Thành Viên

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần phải có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty phải quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Việc quy định cụ thể này giúp đảm bảo tính ổn định và rõ ràng trong cơ cấu tổ chức của công ty.

[b]- Nhiệm Kỳ Của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Điều này nhằm duy trì sự tươi mới và năng động trong Hội đồng quản trị.

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Quy trình đề cử người vào hội đồng quản trị của cổ đông phổ thông được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Quy trình đề cử người vào hội đồng quản trị của cổ đông phổ thông có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê Luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Quy trình đề cử người vào hội đồng quản trị của cổ đông phổ thông

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19415 sec| 968.625 kb