Tập sự hành nghề luật sư ở Việt Nam

06/03/2021
Đinh Thị Thương
Đinh Thị Thương

Luật sư hành nghề bằng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp của cá nhân luật sư. Luật Luật sư 2006 đã bỏ chế định luật sư tập sự và thay vào đó là chế định tập sự hành nghề luật sư.

cấp chứng chỉ Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Tập sự hành nghề luật sư

Luật sư hành nghề bằng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp của cá nhân luật sư. Nói cách khác, phẩm chất và năng lực cá nhân của luật sư là yếu tố quyết định trong nghề luật sư. Người muốn hành nghề luật sư phải được công nhận là luật sư. Pháp luật các nước đều quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn luật sư. Tiêu chuẩn phổ biến để được công nhận luật sư và được cấp Chứng chỉ hành nghề bao gồm: 1) Quốc tịch; 2) Phẩm chất, đạo đức; 3) Trình độ chuyên môn. Về tiêu chuẩn quốc tịch, đa số các nước chỉ dành cho công dân của nước mình quyền hành nghề luật sư. Tiêu chuẩn có phẩm chất, đạo đức tốt là tiêu chuẩn mà nước nào cũng quy định đối với luật sư. Về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, đối với luật sư đòi hỏi phải có bằng cử nhân luật. Ngoài bằng cử nhân luật, một số nước trên thế giới còn quy định muốn trở thành luật sư phải qua đào tạo kỹ năng hành nghề, tập sự hành nghề luật sư hoặc thi đỗ kỳ thi quốc gia.(xem thêm: dịch vụ ly hôn)

Chế định tập sự hành nghề luật sư

Luật Luật sư 2006 đã bỏ chế định luật sư tập sự và thay vào đó là chế định tập sự hành nghề luật sư. Với quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Luật sư 2006, nhà làm luật đã thể hiện quan điểm là những người chưa phải là luật sư thì không có quyền nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Theo quy định của Luật Luật sư 2006 thì chỉ có tổ chức hành nghề luật sư mới có quyền nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng.

Luật Luật sư 2006 đã làm rõ địa vị pháp lý của người tập sự hành nghề luật sư, mối quan hệ của họ với tổ chức hành nghề luật sư, với luật sư hướng dẫn. Theo Luật Luật sư hiện hành, người tập sự hành nghề luật sư chưa phải là luật sư và đương nhiên họ không có các quyền, nghĩa vụ của luật sư. Họ có mối quan hệ với tổ chức hành nghề luật sư là để tiếp tục học việc, tập việc và sẽ phải trả phí học cho tổ chức hành nghề nơi tập sự và luật sự hướng dẫn. Người muốn tập sự hành nghề luật sự lựa chọn và thỏa thuận với một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự hành nghề luật sư. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự cấp Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư. Người muốn tập sự hành nghề luật sư và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự có thể ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Trong trường hợp người muốn tập sự hành nghề luật sư không thỏa thuận được với tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự thì có thể đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư giới thiệu tổ chức hành nghề luật sư để tập sự. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm xem xét, phân công một tổ chức hành nghề luật sư nhận người đó vào tập sự; trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư từ chối, phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư và nêu rõ lý do. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự bao gồm: Văn phòng luật sư, công ty luật; chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật; chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được nhận người tập sự hành nghề luật sư khi có ủy quyền bằng văn bản của người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư hoặc Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.(đọc về: luật sư tư vấn ly hôn)

Điều 14 của Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012 cho phép người tập sự hành nghề luật sư được thực hiện một số công việc nhưng dưới sự giám sát của luật sư hướng dẫn và được khách hàng đồng ý, đồng thời điều kiện của luật sư hướng dẫn là phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hành nghề và không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Luật sư 2006. Một luật sư không được hướng dẫn quá 03 người tập sự hành nghề luật sư tại cùng một thời điểm. Các quy định mới này sẽ góp phần tạo điều kiện cho người tập sự được rèn luyện về kỹ năng hành nghề của luật sư, bảo đảm chất lượng tập sự hành nghề luật sư, qua đó, nâng cao chất lượng luật sư.

Quyền và nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư

Về quyền của người tập sự hành nghề luật sư, quy định của Luật Luật sự 2006 còn hạn chế người tập sự hành nghề luật sư được cọ xát vụ việc thực tế. Để tạo điều kiện cho người tập sự được rèn luyện về kỹ năng hành nghề của luật sư, khắc phục bất cập của Luật Luật sư năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư 2012 quy định về quyền và nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư:

Người tập sự hành nghề luật sư có các quyền:

- Được luật sư hướng dẫn cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia tố tụng, kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng đại diện ngoài tố tụng, thực hiện dịch vụ pháp lý khác, kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư, việc thực hiện Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, quyền, nghĩa vụ của người tập sự;

- Giúp luật sư hướng dẫn thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật Luật sư, đồng thời được liên hệ với cá nhân, cơ quan, tổ chức để thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các hoạt động có liên quan đến việc bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng hoặc hoạt động tư vấn pháp luật;

- Được tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hướng dẫn tạo điều kiện trong quá trình tập sự hành nghề luật sư.

- Được đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn trong trường hợp theo quy định.

- Các quyền khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự hoặc theo quy định của pháp luật.

Người tập sự hành nghề luật sư có nghĩa vụ:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư.

- Tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của luật sư hướng dẫn.

- Chịu trách nhiệm trước luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sự nhận tập sự về chất lượng công việc mà mình đảm nhận.

- Tuân theo nội quy của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự.

- Lập nhật ký tập sự, trong đó ghi chép đầy đủ việc thực hiện các công việc trong thời gian tập sự theo nội dung của Sổ theo dõi quá trình tập sự.

- Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư theo quy định.

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự hoặc theo quy định của pháp luật."

Thời gian tập sự hành nghề luật sư

Để bảo đảm thời gian phù hợp cho cả việc đào tạo và tập sự hành nghề luật sư, bên cạnh việc tăng thời gian đào tạo nghề, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư quy định giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư từ 18 tháng xuống 12 tháng. Như vậy, cả thời gian đào tạo và tập sự hành nghề luật sự là 24 tháng, không có sự thay đổi so với Luật Luật sư 2006.(tìm hiểu : văn bản đơn ly hôn)

Điều 15 Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012 quy định việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được chuyển giao từ Bộ Tư pháp sang Liên đoàn luật sư Việt Nam. Điều 16 Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung 2012 quy định về việc miễn, giảm thời gian tập sự.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Tập sự hành nghề luật sư ở Việt Nam

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.05830 sec| 922.047 kb