Thủ tục xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công

21/04/2023
Đỗ Đăng An
Đỗ Đăng An
Xuất phát từ tính phức tạp của hoạt động xét tính hợp pháp của cuộc đình công nên thành phần hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công của toà án nhân dân cấp tỉnh gồm ba thẩm phán. Toà án nhân dân cấp cao giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công bằng hội đồng gồm ba thẩm phán

1. Những quy định chung về xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Theo quy định tại Điều 405, Điều 406 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015, toà án nhân dân cấp tỉnh hơi xảy ra đình công có thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Toà án nhân dân cấp cao có thẩm quyền giải quyết kháng cáo, kháng nghị đổi với quyết định của toà án nhân dân cấp tỉnh về tính hợp pháp của cuộc đình công trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.
Xuất phát từ tính phức tạp của hoạt động xét tính hợp pháp của cuộc đình công nên thành phần hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công của toà án nhân dân cấp tỉnh gồm ba thẩm phán. Toà án nhân dân cấp cao giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công bằng hội đồng gồm ba thẩm phán (Điều 406 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015).

2. Yêu cầu toà án xét tính họp pháp của cuộc đình công

Theo Điều 403 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền yêu cầu toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công trong quá trình đình công hoặc trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt đình công.

Đơn yêu cầu toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải có đủ các nội dung của đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự như ngày, tháng, năm làm đơn; tên toà án có thẩm quyền giải quyết; tên, địa chỉ, sổ điện thoại, fax của ngời yêu cầu; những vẩn đề cụ thể yêu cầu toà án giải quyết... Ngoài ra, trong đơn yêu cầu toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công còn phải nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công và tên, địa chỉ của ng¬ười sử dụng lao động nơi tập thể lao động đình công. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải gửi cho toà án các tài liệu có liên quan như bản sao quyết định đình công, biên bản họà giải của hoà giải viên lao động (biên bản hoà giải không thành; biên bản hoà giải thành), biên bản hoà giải của hội đồng trọng tài lao động, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công. 

3. Xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, chánh án toà án phân công thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu. Khi nhận đơn đề nghị toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công, toà án sẽ phải kiểm tra xem đơn yêu cầu có đủ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 403 Bộ Luật tố tụng dân sựnăm 2015 hay không. Trường hợp đơn yêu cầu chưa đủ nội dung theo quy định của pháp luật thì thẩm phán sẽ yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu hết thời hạn 07 ngày mà người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu thì thẩm phán sẽ trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người yêu cầu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thương vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí, đại diện tập thể lao động nộp đơn yêu cầu toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công thì không phải nộp lệ phí toà án. Do đó, nếu đại diện tập thể lao động nộp đơn yêu cầu toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công thì toà án sẽ thụ lí đơn kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu. Trường hợp người sử dụng lao động nộp đơn yêu cầu toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công thì toà án sẽ thụ lí đơn yêu cầu khi người sử dụng lao động hộp cho toà án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

Ngay sau khi nhận đơn yêu cầu, chánh án íoà án nhân dâii cấp tỉnh quyết dịnh chành lập hội đồng xét tính họp pháp của cuộc đình công và phân công rriôt thẩm phán chủ trì việc giải quyết đơỉi yêu cầu. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể íừ ngày nhận đơn yêu cầu, thẩm phán được phân công chủ trì việc giải quyết đơn yêu cầu phải ra quyểr định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Quyết định rnở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải dược gửi ngay cho tổ chức đại diện tập thể lao động, người sủ dụng lao động, viện kiểm sát cùng cấp và cơ quan, tổ chức liên quan. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp xét tính hợp pháp cùa cuộc đình công, hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công (Điều 410 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015).

Phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công do một thẩm phán làm chủ tọa; thư kí toà án ghi biên bản phiên họp với sự tham gia của kiếm sát viên viện kiểm sát cùng cấp, đại diện tố chức đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động, đại diện cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của toà án. Tuy nhiên, nếu kiểm sát viên vắng mặt thì toà án vẫn tiến hành phiên họp bình thường. Đối với những người tham gia tố tụng khác mà vắng mặt thì việc hoãn phiên toà được thực hiện theo quy định tại Điều 233 Bộ Luật tố tụng dân sựnăm 2015, Thời hạn hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hoãn, phiên họp (Điềỉi 407, Điều 408 Bộ Luật tố tụng dân sựnăm 2015).

Trong quá trình xét tính hợp pháp của cuộc đình công, toà án đình chỉ việc xểt tính họp pháp của cuộc dinh công trong các trường hợp: 
(i) Người yêu cầu rút đơn yêu cầu; 
(ii) Các bên đã thoả thuận được vói nhau về giải quyết cuộc đình công và có đơn yêu cầu toà án không giải quyết; 
(iii) Người yêu cầu đă được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan (Điều 409 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015).

Theo quy định tại Điều 411 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015, trình tự phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công được bắt đầu bằng việc thẩm phán chủ trì phiên họp công bố quyết định mở phiên họp xét tính họp pháp của cuộc đình công và tóm tắt nội dung đơn yêu cầu. Tiếp đến, đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động và đại diện của người sử dụng lao động trình bày ý kiến của mình. 
Thẩm phán chủ trì phiên họp xét tính họp pháp của cuộc đình công có thể yêu cầu đại diện cơ quan, tổ chức tham gia phiên họp trình bày ý kiến. Sau đó, kiểm sát viên phát biểu ý kiến của viện kiểm sát về việc xét tính họp pháp của cuộc đình công. Ngay sau khi kết thúc phiên họp, kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho toà án để lưu vào hồ sơ việc dân sự. Cuối cùng, hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công thảo luận và quyết định theo đa số.

Quyết định của toà án về tính hợp pháp của cuộc đình công phải nêu rõ lí do và căn cứ để kết luận tính hợp pháp của cuộc đình công. Quyết định của toà án về tính hợp pháp của cuộc đình công phải được công bố công khai tại phiên họp và gửi ngay cho tổ chức đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động, viện kiểm sát cùng cấp. Tập thể lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thi hành quyết định của toà án nhưng có quyền kháng cáo; viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định đó. Sau khi quyết định của toà án về tính hợp pháp của cuộc đình công được công bố, nếu cuộc đình công là bất hợp pháp thì người ỉao động đang tham gia đình công phải ngừng ngay đình công và trở lại làm việc (Điều 412 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015).

Quyết định của toà án về tính hợp pháp của cuộc đình công có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Thủ tục và thời hạn kháng cáo được thực hiện theo thủ tục chung về thủ tục kháng cáo, kháng nghị các quyết định giải quyết việc dân sự. Ngay sau khi nhận đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị đổi với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công, toà án nhân dân cẩp cao phải có văn bản yêu cầu toà án đã xét tính hợp pháp của cuộc đình công chuyển hồ sơ vụ việc để xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, toà án đã ra quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công phải chuyển hồ sơ vụ việc cho toà án nhân dân cấp cao để xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể tù ngày nhận được hồ sơ vụ viẹc, chanh an toa an nhan dân cap cao quyet đinh thanh lạp họi đồng phúc thẩm xét tính hợp pháp của cuộc đình công và phân công một thẩm phán chủ tri việc nghiên cứu hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày toà án nhân dân cấp cao nhận được hồ sơ vụ việc, hội đồng phúc thẩm phải tiến hành xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công. Quyết định của hội đồng phúc thẩm xét tính hợp pháp của cuộc đình công của toà án nhân dân cấp cao là quyết định cuối cùng (Điều 413 Bộ Luật tố tụng dân sựnăm 2015).

0 bình luận, đánh giá về Thủ tục xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.52950 sec| 969.938 kb