Kỹ năng tư vấn pháp luật về quản trị tài chính trong doanh nghiệp

17/09/2022
Tư vấn pháp luật về quản trị tài chính doanh nghiệp chính là dịch vụ tư vấn pháp luật về xây dựng, thẩm định, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Everest xin cung cấp thông tin tới bạn đọc bài viết Kỹ năng tư vấn về quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

Tư vấn pháp luật về quản trị tài chính doanh nghiệp chính là dịch vụ tư vấn pháp luật về xây dựng, thẩm định, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Everest xin cung cấp thông tin tới bạn đọc bài viết Kỹ năng tư vấn về quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

Những thông tin và tài liệu cần thiết mà Luật sư cần thu thập:

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp: Điều lệ công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sổ đăng ký cổ đông, hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng;

Cơ cấu quản trị và mô hình tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là mô hình tổ chức công tác kế toán;

Hệ thống quản lý kinh doanh (hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống quản lý an toàn và môi trường, hệ thống quản trị tài chính, hệ thống quản trị nguồn nhân lực...) đang được vận hành tại doanh nghiệp;

Tiêu chuẩn và năng lực quản lý - điều hành kinh doanh của các cấp quản lý chủ chốt, đặc biệt là tiêu chuẩn và năng lực của các thành viên Hội đồng quân trị, người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng;

Báo cáo hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên trong 03 năm gần đây nhất (nếu có), các biên bản họp và nghị quyết phê chuẩn báo cáo thường niên đó của Đại hội đồng cổ đông;

Mục tiêu và ý tưởng của Hội đồng quản trị về việc xây dựng hoặc cải tiến nâng cấp Quy chế quản lý tài chính.

Tư vấn pháp luật về xây dựng, thẩm định và ban hành quy chế quản lý tài chính

Luật sư cần tham khảo các chế định quản lý tài chính doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành (Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính, Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2015/TT-BTC) để tư vấn cho khách hàng giải quyết những vấn đề pháp lý về xây dựng, thẩm định và ban hành quy chế quản lý tài chính.

Nội dung chủ yếu của dự thảo quy chế quản lý tài chính:

- Quản lý và sử dụng nguồn vốn: (i) Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ quản lý của doanh nghiệp, trình tự và thủ tục tăng, giảm vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ của doanh nghiệp; (ii) Thầm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ quản lý của doanh nghiệp, trình tự và thủ tục huy động vốn vay, vốn nợ thương mại của doanh nghiệp; (iii) Trách nhiệm cá nhân vâ trách nhiệm giải trình của các cấp quản lý trong việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; (iv) Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ quản lý của doanh nghiệp, trình tự và thủ tục đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; (v) Thầm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ quản lý của doanh nghiệp, trình tự và thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

- Quản lý và sử dụng tài sản: (i) Trách nhiệm và thẩm quyền của từng đơn vị chức năng hoặc đơn vị kinh doanh và cán bộ quản lý doanh nghiệp về đầu tư mua sắm, quản lý, khai thác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa tài sản cố định; (ii) Khấu hao tài sản cố định (định mức sử dụng, tỷ lệ và mức trích khấu hao. thời hạn sử dụng...); (iii) Trách nhiệm và thẩm quyền của từng cơ quan quản lý và đơn vị của doanh nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình của các cấp quản lý đối với các thủ tục cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý và nhượng bán tài sản cố định; (iv) Trách nhiệm và thẩm quyền của từng cơ quan quản lý và đơn vị của doanh nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình của các cấp quản lý đối với các thủ tục kiểm soát vốn bằng tiền, hàng tồn kho (mua sắm, dự trữ, xuất hàng, nhập hàng, kiểm kê, ghi và khóa sổ kế toán...) tại từng bộ phận, đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp: (v) Trách nhiệm và thẩm quyền của từng cơ quan quản lý và từng đơn vị của doanh nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình của các cấp quản lý đối với việc kiểm soát về thu hồi nợ (chính sách công nợ, nộp và kiểm soát hồ sơ nợ phải thu, lịch trình đốc nợ và thu hồi nợ, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi...) ở từng bộ phận, đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp; (vi) Thủ tục kiểm kê tài sản trước khi nộp báo cáo kế toán và xử lý chênh lệch tài sản sau kiểm kê; (vii) Thủ tục đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp.

- Quản lý doanh thu và chi phí: (i) Trách nhiệm và thẩm quyền của từng đơn vị chức năng hoặc đơn vị kinh doanh và cán bộ quản lý doanh nghiệp về xác lập doanh thu (doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác) của doanh nghiệp; (ii) Thủ tục xác lập chi phí kinh doanh, kiểm soát chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp theo định mức chi phi hoặc dự toán chi phí đã được phê duyệt; (iii) Trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình của các cấp quản lý doanh nghiệp về doanh thu. chi phí vả kết quả kinh doanh ở từng đơn vị, bộ phận trực thuộc doanh nghiệp.

- Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận: (i) Trách nhiệm và thẩm quyền của từng đơn vị chức năng hoặc đơn vị kinh doanh và cán bộ quản lý doanh nghiệp về xác định lợi nhuận (thu nhập từ hoạt động kinh doanh, thu nhập hoạt động tài chính, thu nhập khác) trong từng kỳ kinh doanh (tháng, quý, năm hoặc chu kỳ dự án kinh doanh) ở từng đơn vị kinh doanh và của toàn bộ doanh nghiệp; (ii) Thủ tục và trình tự trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (từ lợi nhuận trước thuế); (iii) Thủ tục trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và phương thức phân phối lợi nhuận sau thuế (do Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định).

- Tổ chức hoạt động quản trị tài chính: (i) Trách nhiệm và thẩm quyền của từng cơ quan quản lý và đơn vị của doanh nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình của các cấp quản lý đối với các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính; (ii) Tổ chức bộ máy kế toán (mô hình tổ chức bộ máy kế toán, cơ cấu các phần hành kế toán, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, phẩm chất và kinh nghiệm của Kế toán trường và nhân viên kế toán); (iii) Nội dung công tác kế toán (chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán, kiểm tra kế toán, kiểm kê tài sản. báo quán, lưu trữ tài liệu kế toán); (iv) Trách nhiệm và thẩm quyền của từng cơ quan quản lý từng đơn vị thuộc doanh nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình đối với kết quả thực hiện kế hoạch tài chính; (v) Phân tích và đánh giá kết quả quản trị tài chính; và (vi) Thủ tục kiểm toán và chế độ báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông.

- Chế tài khen thưởng và kỷ luật: (i) Thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan quản lý, từng đơn vị hoặc bộ phận trực thuộc doanh nghiệp về thủ tục khen thưởng đơn vị cá nhân hoàn thành tốt các mục tiêu tài chính ngay sau khi kết thúc công việc đánh giá kết quả quản trị tài chính; (ii) Thấm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan quản lý, từng đơn vị hoặc bộ phận trực thuộc doanh nghiệp về thủ tục áp dụng chế tài kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân chưa hoàn thành các mục tiêu tài chính hoặc có vi phạm về kỷ luật tài chính sau khi phát hiện sai phạm hoặc theo kết luận của cấp quản lý có thẩm quyền về đánh giá kết quả quản trị tài chính.

Trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan quản lý, đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của doanh nghiệp, có thẩm quyền và trách nhiệm về quản trị tài chính: (i) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm; (ii) Phê duyệt các phương án tạo lập vốn (vốn chủ sở hữu) bao gồm cả phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế; (iii) Phê duyệt các báo cáo thường niên, quyết định mức thu nhập, mức thường và áp dụng chế tài kỷ luật đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và của các chức danh người đại diện theo pháp luật; (iv) Phê duyệt phương án huy động vốn hoặc bán tài sản có giá trị lớn và các giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp; (v) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; và (vi) Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính.

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty có thẩm quyền và trách nhiệm về quản trị tài chính như sau: (i) Thẩm định và trình kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính; (ii) Thẩm định và trình các phương án tạo lập vốn (vốn chủ sở hữu) bao gồm các phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế; (iii) Thẩm định và trình phương án tạo lập vốn, quyết định mức thu nhập, mức thường và áp dụng chế tài kỷ luật đối với Tổng Giám đốc và người quản lý doanh nghiệp; (iv) Phê duyệt phương án huy động vốn hoặc bán tài sản và các giao dịch với người có liên quan không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp; (v) Quyết định mua lại đến 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; và (vi) Thẩm định và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán của công ty.

- Ban kiểm soát có thẩm quyền vả trách nhiệm về quản trị tài chính như sau: (i) Xem xét và gửi ý kiến thẩm tra về chuyên môn đối vởi kế hoạch kinh doanh vá báo cáo tái chính hằng năm; (ii) Xem xét và gửi ý kiến thẩm tra về chuyên môn dối với các phương án tạo lập vốn bao gồm cả phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế; (iii) Xem xét và gửi ý kiến thẩm định phương án phân phối thu nhập, kiếm soát mức thu nhập, mức thưởng và áp dụng chế tài kỷ luật đổi với Tổng Giám đốc và người quản lý doanh nghiệp; (iv) Xem xét và gửi ý kiến thẩm tra về chuyên môn đối với phương án huy động vốn hoặc bán tài sản và các giao dịch với người có liên quan không thuộc thầm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp; (v) Xem xét, gửi ý kiến thẩm tra về chuyên môn và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính cùa công ty.

- Tổng Giám đốc có thẩm quyền và trách nhiệm về quản trị tài chính: (i) Tổ chức lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh; (ii) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh; (iii) Tổ chức lập và trình Hội đồng quản trị các phương án tạo lập vốn và huy động vốn; (iv) Phê duyệt các báo cáo kế toán quản trị, tổ chức lập và trình duyệt báo cáo tài chính, quyết định mức thu nhập, mức thưởng và áp dụng chế tài kỷ luật đối với người lao động và người quản lý trực thuộc; (v) Tổ chức lập và trình duyệt các phương án đầu tư, bán tài sản có giá trị lớn vã các giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp; (vi) Đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán của công ty.

- Bộ phận kế toán (bao gồm cả Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng) có thẩm quyền và trách nhiệm về quản trị tài chính: (i) Lập và kiểm tra kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hàng năm; (ii) Lập và kiểm tra các phương án tạo lập vốn và huy động vốn; (iii) Lập và kiểm tra các báo cáo kế toán quản trị, báo cáo tài chính, đề xuất mức thu nhập, mức thường và áp dụng chế tài kỷ luật đối với bộ máy kế toán; (iv) Kiểm tra. giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, các phương án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản và các giao dịch với người có liên quan, theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp; (v) Giúp Tổng Giám đốc tìm kiếm và nộp đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

Tư vấn pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện quy chế quản lý tài chính

Quy chế quản lý tài chính cần phải được các cấp quản lý và từng chức danh quản lý thực thi đầy đủ và đúng hạn định, nhằm đạt được các mục tiêu quản trị tài chính của doanh nghiệp. Theo dó, Luật sư cần quan tâm xem xét và tư vấn cho khách hàng về các bước tổ chức triển khai thực hiện quy chế quản lý tài chính. Đó chính là hoạt động tư vấn pháp luật về việc thực thi chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Giám đốc (Tổng Giám đốc), các chức danh quản lý chủ chốt khác và bộ máy kế toán của doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chế định quản trị tài chính và lập báo cáo kế toán của doanh nghiệp.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Kỹ năng tư vấn pháp luật về quản trị tài chính trong doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.29424 sec| 981.609 kb