Trang chủ » Xin xóa án tích, tư vấn và soạn thảo văn bản như thế nào?

Xin xóa án tích, tư vấn và soạn thảo văn bản như thế nào?

Trong xã hội, việc đã bị kết án và mang án tích ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của một con người. Thậm chí trong trường hợp phạm tội mới, nếu chưa được xóa án tích, người phạm tội còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng là tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Do đó, đối với một người bị kết án, sau khi thi hành xong bản án, luật sư cần tư vấn cho họ về các quy định pháp luật liên quan đến việc xin xóa án tích.

Xin xóa án tích
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Tư vấn và soạn thảo văn bản liên quan tới việc xin xóa án tích

Trong xã hội, việc đã bị kết án và mang án tích ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của một con người. Thậm chí trong trường hợp phạm tội mới, nếu chưa được xóa án tích, người phạm tội còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng là tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Do đó, đối với một người bị kết án, sau khi thi hành xong bản án, luật sư cần tư vấn cho họ về các quy định pháp luật liên quan đến xóa án tích.

Theo quy định pháp luật, người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.(xem thêm: tổng đài tư vấn giao thông đường bộ)

Điều 70 BLHS năm 2015 quy định về các trường hợp đương nhiên được xóa án tích, cụ thể là:

(i) Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII ( Các tội xâm phạm an ninh quốc gia), Chương XXVI ( Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh ) của BLHS năm 2015 khi họ chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách ăn treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 70 BLHS.

(ii) Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích , nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành Xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

+ 01 năm trong trường hợp bị cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

+ 02 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

+ 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

+ 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

(iii) Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 70 BLHS thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó xong hình phạt bổ sung.(xem thêm: tư vấn sở hữu trí tuệ)

(iv) Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 BLHS.

Không phải mọi trường hợp sau khi thi hành án, người phạm tội đều đương nhiên được xóa án tích, đối với một số trường hợp, pháp luật quy định việc xóa án tích phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Điều 71 BLHS năm 2015 quy định việc xóa án tích theo quyết định của Tòa án.

(v) Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người quốc gia ) , Chương XXVI ( Các tội phá hoại hòa bình , chống loài người và bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII ( Các tội xâm phạm an ninh chiến tranh ) của BLHS năm 2015. Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người bị kết án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện , thái độ lao động của người bị kết án và các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 71 BLHS .

(vi) Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo , người đó xong hình phạt bổ: sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

+ 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo: 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm; 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm; 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm , tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án .

+ Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế , cấm cư trú , tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a , b khoản 2 Điều 71 BLHS thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung .

(vii) Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu , thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích ; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi , thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích .

Cùng với việc quy định về các trường hợp đương nhiên được xóa án tích , xóa án tích theo quyết định của Tòa án, Điều 72 BLHS năm 2015 còn quy định về việc xóa án tích trong trường hợp đặc biệt . Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công , được cơ quan , tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị , thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó bảo đảm được ít nhất 1/3 thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 BLHS.

Lý lịch tư pháp là gì?

Lý lịch tư pháp là văn bản chứng minh một người bị kết án đã được nhiên được xóa án tích , luật sư cần tư vấn , giúp khách hàng soạn thảo đơn . xóa án tích . Để được cấp phiếu lý lịch tư pháp, trong trường hợp đương yêu cầu gửi đến Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Cơ quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình ản tích của người bị kết án. Trong trường hợp xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 BLHS thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cấp phiếu lý lịch tư pháp là người bị kết án không có án tích.(đọc về: dịch vụ tư vấn doanh nghiệp)

Trong trường hợp xin xóa án tích theo quyết định của Tòa án hoặc xóa án tích trong trường hợp đặc biệt, luật sư cần tư vấn, hướng dẫn cho người bị kết án gửi đơn đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án, có nhân xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xóa án tích cho VKS cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu do Tòa án chuyển đến, VKS cùng cấp có ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án. Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do VKS chuyển đến, Chánh án Tòa án nơi đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện thì bác đơn xin xóa án tích. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích, Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định này cho người bị kết án, VKS cùng cấp, chính quyền xã, phường , thị trấn nơi người bị kết án cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ