Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Nhưng trước hết, bạn cần là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, luôn song hành với tác giả là tác phẩm. Tác phẩm chính là sản phẩm được nhào nặn từ bàn tay tuyệt tác cùng khối óc của tác giả, nói cách khác thì tác giả chính là cơ thể ẩn chứa toàn bộ sự sống của tác phẩm còn tác phẩm chính là linh hồn của tác giả. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng là việc mà tác giả, chủ sở hữu làm thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác lập, tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm thông qua Văn bằng bảo hộ nhằm bảo vệ trọn vẹn quyền tài sản và quyền nhân thân đối với tác phẩm.

Liên hệ

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, luôn song hành với tác giả là tác phẩm. Tác phẩm chính là sản phẩm được nhào nặn từ bàn tay tuyệt tác cùng khối óc của tác giả, nói cách khác thì tác giả chính là cơ thể ẩn chứa toàn bộ sự sống của tác phẩm còn tác phẩm chính là linh hồn của tác giả.

Theo khoản 3 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009, 2019 và 2023) (sau đây gọi là Luật Sở hữu trí tuệ) nêu rõ khái niệm Quyền tác giả:

"Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu."

Xem thêm: Khái niệm và đặt điểm quyền tác giả

I- NHỮNG TÁC PHẨM NÀO SẼ ĐƯỢC BẢO HỘ?

Đối tượng của quyền tác giả bao gồm Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (theo khoản 1 Điều 3 Luật sở hữu trí tuệ). Các loại hình tác phẩm được bảo hộ bao gồm (khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ)

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

- Tác phẩm báo chí;

- Tác phẩm âm nhạc;

- Tác phẩm sân khấu;

- Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

- Tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng;

- Tác phẩm nhiếp ảnh;

- Tác phẩm kiến trúc;

- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.  (khoản 1 Điều 16 Luật sở hữu trí tuệ)

II- NỘI DUNG QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Quyền nhân thân (Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ) bao gồm:

- Đặt tên cho tác phẩm: Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này;

- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

- Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản (Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ) bao gồm:

- Làm tác phẩm phái sinh;

- Biểu diễn tác phẩm trước công chúng trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các bản ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào tại địa điểm mà công chúng có thể tiếp cận được nhưng công chúng không thể tự do lựa chọn thời gian và từng phần tác phẩm;

- Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

- Phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng thông qua bán hoặc hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác đối với bản gốc, bản sao tác phẩm dưới dạng hữu hình, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

- Phát sóng, truyền đạt đến công chúng tác phẩm bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác, bao gồm cả việc cung cấp tác phẩm đến công chúng theo cách mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do họ lựa chọn;

- Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính, trừ trường hợp chương trình máy tính đó không phải là đối tượng chính của việc cho thuê.

Các quyền quy định trên do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép tổ chức, cá nhân khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Nội dung quyền tác giả

III- THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền nhân thân sau được bảo hộ vô thời hạn

- Đặt tên cho tác phẩm.

- Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ

- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền nhân thân "Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm"quyền tài sản tại Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ có thời hạn bảo hộ như sau:

- Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên;

- Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình;

- Tác phẩm khuyết danh và Tác phẩm không thuộc loại hình trên, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính như sau: có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Thời hạn bảo hộ theo quy định trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Xem thêm: Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

IV- DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CỦA CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng là việc mà tác giả, chủ sở hữu làm thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác lập, tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm thông qua Văn bằng bảo hộ nhằm bảo vệ trọn vẹn quyền tài sản và quyền nhân thân đối với tác phẩm. Chúng tôi với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Các gói Dịch vụ pháp lý được Công ty Luật TNHH Everest nghiên cứu, thiết kế từ cấp độ cơ bản đến các vấn đề phức tạp trong các giai đoạn của một hoạt động trong Sở hữu trí tuệ. Phạm vi dịch vụ bao gồm:

- Tư vấn và giải đáp các vướng mắc trước khi tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;

- Tư vấn sơ bộ, đánh giá khả năng đăng ký quyền tác giả;

- Chuẩn bị và Soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả;

- Đại diện thay mặt nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả cho khách hàng;

- Soạn thảo và trả lời, phản hồi các thông báo, quyết định của Cục bản quyền tác giả;

- Theo dõi xử lý vi phạm bản quyền tác giả.

 

 

 

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.7 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.80722 sec| 1115.531 kb