Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Vậy nếu chọn làm Luật sư, bạn hãy là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự

Trong các vụ việc hình sự, Luật sư có thể hỗ trợ: [1] hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ; [2] giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khác.

Luật sư có thể tham gia với tư cách: [1] người bào chữa cho bị buộc tội; [2] người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự; [3] người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố; [4] người đại diện theo ủy quyền của bị hại, đương sự.

Liên hệ

VẤN ĐỀ CỦA KHÁCH HÀNG

Áp lực tâm lý:
Người bị hại hoặc người bị buộc tội và người thân thích của họ phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, do đó họ có thể hành động tiêu cực hoặc có quyết định sai lầm.
Trình độ hiểu biết pháp luật:
Việc không hiểu rõ các quy định của pháp luật hình sự khiến họ khó để thực hiện đúng, đủ các quyền, nghĩa vụ của mình.
Không tuân thủ pháp luật:
Tình trạng khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tẩu tán tài sản của vụ án; bỏ trốn, trả thù người làm chứng... gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Thu thập chứng cứ:
Thu thập chứng cứ theo đúng thủ tục, trình tự do pháp luật quy định mới có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
Khiếu nại, tố cáo:
Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị là công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong trường hợp cơ quan, cá nhân có thẩm quyền không tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự.
Ngộ nhận về luật sư:
Cho rằng luật sư sẽ giúp người bị buộc tội từ 'có tội' thành 'không phạm tội', hoặc luật sư sử dụng lợi thế và quan hệ cá nhân làm giúp người bị buộc tội 'chạy án'.

PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Tư vấn pháp luật
Luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ trong lĩnh vực hình sự và lĩnh vực có liên quan.
Tham gia tố tụng
Luật sư tham gia với tư cách là: người bào chữa; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; người đại diện theo ủy quyền.
Đại diện ngoài tố tụng
Luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến vụ án hình sự, vụ việc có dấu hiệu hình sự mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.
Dịch vụ pháp lý khác
Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý khác trong lĩnh vực hình sự, bao gồm: giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

I- TRÁCH NHIỆM CỦA LUẬT SƯ KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ:

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 của Hội đồng luật sư toàn quốc quy định: "Luật sư có Sứ mệnh bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, bảo vệ sự độc lập của tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, công bằng, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa" (Quy tắc 1). "Luật sư phải độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, không vì lợi ích vật chất, tinh thần hoặc bất kỳ áp lực nào khác để làm trái pháp luật và đạo đức nghề nghiệp" (Quy tắc 2).

Trong lĩnh vực hình sư, oan, sai trong lĩnh vực hình sự: oan, sai, tình trạng bức cung, nhục hình trong vụ án hình sự tại Việt Nam không hiếm. Tình trạng này không chỉ trực tiếp xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm… mà trong nhiều trường hợp, còn tước đoạt cả quyền được sống của con người. Ngược lại, tại Việt Nam không hiếm trường hợp lại 'hành chính hóa' hoặc 'dân sự hóa' hành vi vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm). Tố giác, tố cáo, tin báo tội phạm không được giải quyết đúng pháp luật, dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm, không truy tố hoặc truy tố không đúng hành vi phạm tội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Bởi vậy, vai trò Luật sư tham gia vụ án hình sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng là vô cùng quan trọng.

Luật sư có trách nhiệm sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng: (1) hướng dẫn khách hàng hiểu và tuân thủ pháp luật, (2) giúp khách hàng nhận diện các cơ hội và rủi ro pháp lý, (3) hỗ trợ khách hàng sử dụng pháp luật hiệu quả khi thực hiện thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 

Xem thêm: Dịch vụ Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự của Công ty Luật TNHH Everest

II- HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ:

Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định: "Luật sư có các nghĩa vụ:... (d) Thực hiện trợ giúp pháp lý" (Điểm c Khoản 2 Điều 21). "Hoạt động trợ giúp pháp lý của Luật sư: 1- Khi thực hiện trợ giúp pháp lý, Luật sư phải tận tâm với người được trợ giúp như đối với khách hàng trong những vụ, việc có thù lao. 2- Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam" (Điều 31).

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 của Hội đồng luật sư toàn quốc) quy định: "Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý bằng sự tận tâm, vô tư và trách nhiệm nghề nghiệp như đối với các vụ việc có nhận thù lao" (Khoản 4.2 Quy tắc 4).

Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định: "Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật" (Điều 2). "Chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý: 1- Trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước... 4- Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích, ghi nhận và tôn vinh các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp cho hoạt động trợ giúp pháp lý" (Điều 4). Pháp luật về trợ giúp pháp lý quy định việc Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý theo hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được ký kết giữa Sở Tư pháp với tổ chức hành nghề Luật sư, giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với Luật sư theo quy định của pháp luật về dân sự. Tổ chức hành nghề Luật sư có thể tự nguyện thực hiện trợ giúp pháp lý bằng nguồn lực của mình. 

Như vậy, hoạt động trợ giúp pháp lý của Luật sư cho người được trợ giúp pháp lý không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của Luật sư.  

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Bước
1
TIẾP NHẬN THÔNG TIN BAN ĐẦU:
Đề nghị với người yêu cầu dịch vụ cung cấp tài liệu, trình bày yêu cầu để có thông tin ban đầu về vấn đề: nội dung, diễn biến, vướng mắc, mong muốn của họ.
Bước
2
XÁC ĐỊNH YÊU CẦU KHÁCH HÀNG:
Trao đổi với người yêu cầu dịch vụ để xác định mong muốn (thực), thực trạng, thông tin liên quan, nhận thức, năng lực tài chính, mối quan hệ giữa khả năng thực hiện với mong muốn của họ.
Bước
3
HƯỚNG DẪN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP:
Đưa ra hướng dẫn ban đầu về quy định của pháp luật đất đai, phương án giải quyết sơ bộ (nếu có thể) hoặc tư vấn cho người yêu cầu dịch vụ giải pháp phù hợp khác.
Bước
4
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ:
Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, nội dung: (a) thông tin khách hàng; (b) nội dung dịch vụ; (c) thời hạn thực hiện; (d) quyền, nghĩa vụ của các bên; (đ) thù lao, chi phí; (e) trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (f) phương thức giải quyết tranh chấp.
Bước
5
ĐỀ XUẤT NỘI DUNG KHÁC:
Hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ bổ sung hoặc thuê thêm chuyên gia để giải quyết tốt nhất các vấn đề.
Bước
6
THU THẬP, BỔ SUNG THÔNG TIN:
Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật, xác định người làm chứng, người liên quan... bằng phương thức: (a) làm việc với khách hàng, (b) làm việc với tổ chức, cá nhân, (c) xác minh thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất
Bước
7
CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:
Cung cấp dịch vụ pháp lý: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư, Luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật có liên quan.
Bước
8
THÔNG BÁO, ĐIỀU CHỈNH:
Tổng hợp, thông báo các công việc đã thực hiện với khách hàng đúng thời hạn được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý; xác định vấn đề phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
Bước
9
THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ:
Các bên xác nhận những nội dung của hợp đồng đã hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành (nếu có); trách nhiệm, nghĩa vụ (nếu có) của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Là sự lựa chọn số 1

Đồng hành cùng Everest, bạn sẽ luôn thấy an tâm.

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ
  • Người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.
  • Đương sự gồm nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự.
  • Người thân thích của người tham gia tố tụng, gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột.
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN CHÚNG TÔI, BỞI:

Đội ngũ chuyên nghiệp: 
Đội ngũ chuyên nghiệp: 
Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề pháp lý phức tạp.
Bảo mật thông tin:
Bảo mật thông tin:
Everest cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của khách hàng.
Chi phí dịch vụ hợp lý:
Chi phí dịch vụ hợp lý:
Everest cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý với chi phí phù hợp và chọn gói, tiết kiệm chi phí của khách hàng.
Thấu hiểu khách hàng:
Thấu hiểu khách hàng:
 Thấu hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng, chúng tôi sẽ mang lại cho khách hàng các giải pháp phù hợp, hiệu quả cao nhất.
Mạng lưới đối tác:
Mạng lưới đối tác:
Hợp tác chặt chẽ với các đối tác chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực liên quan, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng các giải pháp tổng thể.
Ứng dụng công nghệ:
Ứng dụng công nghệ:
Chúng tôi áp dụng công nghệ để tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, giảm chi phí cho khách hàng.
5 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.26002 sec| 1118.531 kb