Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp

22/06/2021
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Huy động vốn là một trong những yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Vậy huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp thế nào?

 

 

1- Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu

Trái phiếu là bằng chứng xác nhận khoản vay (chứng khoán nợ) do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả gốc, lãi của doanh nghiệp đối với chủ sở hữu trái phiếu trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn từ một năm trở lên, bao gồm trái phiếu chủ yếu sau:

(i) Trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu đổi thành cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp phát hình công ty cổ phần theo điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu;

(ii) Trái phiếu có bảo đảm: Trái phiếu được đảm bảo thanh toán toàn bộ hoặc một phần gốc, lãi khi đến kỳ hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba, hoặc được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán.

Quy trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp có trình tự và thủ tục gần giống quy trình phát hành cổ phần nêu tại mục trên, bao gồm các thủ tục và do cơ quan hoặc người quản lý doanh nghiệp thực hiện hoặc phê duyệt như sau:

(i) Lập phương án phát hành trái phiếu: Giám đốc( Tổng giám đốc);

(ii) thẩm định phương án phát hành trái phiếu: Hội đồng quản trị hoặc hội đồng cổ đông;

(iii) Đăng ký phát hành trái phiếu: Hội đồng quản trị và giám đốc;

(iv) Tổ chức thực hiện phương án phát hành trái phiếu: Hội đồng quản trị và giám đốc.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

2- Hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp 

Một là, chào bán trái phiếu riêng lẻ: Phát hành trái phiếu cho dưới một trăm (100) nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet. Một số vấn đề pháp lý chính yếu mà luật sư cần xem xét làm rõ, tư vấn cho khách hàng:

Hai là, chủ thể phát hành trái phiếu phải hội đủ những điều kiện theo quy định của pháp luật chứng khoán:

(i) Doanh nghiệp có thời gian hoạt động tối thiểu là một năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

(ii) Kết quả hoạt động kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi, báo cáo tài chính được kiểm toán của doanh nghiệp phát hành phải là báo cáo kiểm toán nêu ý kiến chấp nhận toàn phần.

(iii) Đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại pháp luật chuyên ngành.

(iv) Có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chấp nhận.

Đối với phát hành trái phiếu để tài trợ vốn cho các dự án đầu tư, thì doanh nghiệp phát hành phải đảm bảo duy trì tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu là hai mươi phần trăm trong tổng mức đầu tư của dự án đó.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

3- Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

(i) Thông tin chung về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

(ii) Mục đích phát hành trái phiếu và phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu.

(iii) Khối lượng, loại hình, kỳ hạn, lãi suất danh nghĩa trái phiếu dự kiến phát hành.

(iv) Tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi và biên độ biến động giá cổ phiếu (nếu có) đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi (lưu ý: các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng), giá và thời điểm thực hiện mua cổ phiếu đối với phát hành trái phiếu và các tổ chức tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Các cam kết khác đối với chủ sở hữu trái phiếu

Riêng đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền, thì chỉ duy nhất địa hộ đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu

(i) Hồ sơ phát hành trái phiếu bao gồm: (i) Phương án phát hành trái phiếu và quyết định phê duyệt của các cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp. (ii) các tài liệ và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp, đủ điều kiện để phát hành trái phiếu. (iii) Kết quả xếp loại của tổ chức định mức tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có). (iv) Các hợp đồng bảo lãnh thanh toán, hợp đồng pháp lý chứng minh dự án đầu tiên có nhu cầu sử dụng nguồn vốn trái phiếu đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư và đã có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, trong trường hợp phát hành trái phiếu để thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp.

(ii) Chủ thể mua trái phiếu doanh nghiệp bao gồm các tổ chức, cá nhân việt nam hoặc nước ngoài. Phần phải lưu ý về hạn chế chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một năm đối với chủ thể mua trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu, theo quy định của pháp luật chứng khoán và đảm bảo tỷ lệ tham gia của pháp luật hiện hành. Riêng trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp, thì phải tuân thủ theo đúng các quy định của Ngân hàng nhà nước (Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016)

(iii) Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành thông qua các phương thức sau: Đấu thầu phát hành trái phiếu: Lựa chọn các tổ chức đủ điều kiện trúng thầy mua trái phiếu đáp ứng yêu cầu của doanh nghiêp phát hành; Bảo lãnh phát hành trái phiếu: bán trái phiếu thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, Đại lý phát hành trái phiếu: Ủy thác cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho các đối tượng mua trái phiếu. Các nhà tư vấn tài chính tham gia cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành bao gồm các công ty chứng khoán, tổ chức tins dụng và các định chế tài chính khác được phép cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành. Hợp đồng mua bán trái phiếu giữa doanh nghiệp phát hành với nhà đầu tư có các nội dung tự nhiên tự như hợp đồng tín dụng.

(iv) Chào bán trái phiếu ra công chúng là doanh nghiệp phát hành trái phiếu (chào bán trái phiếu) theo một trong các phương thức sau đây: (1) Thông quan phương tiện thông tin đại chúng, kể cả internet; (2) Chào bán cho từ một trăm hàng đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (3) Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định. Đây cũng là  một trong những trường hợp điển hình của công ty đại chúng phát. công chúng, bao gồm những vấn đề pháp lý tường chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được đề cập ở Nhưng có một số điểm khác biệt cần được làm rõ điều cần thiết cần được làm rõ như sau: Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm; Ngoài các yêu cầu về chủ thể phát hành trái phiếu như đã về cập thì doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc phiếu với Bộ Tài chính; Trái phiếu doanh nghiệp có thể được đưa ra trường quốc tế, khi đáp ứng đủ các điều kiện và thực hiện ở tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định hiện luật chứng khoán (Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018).

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19093 sec| 970.023 kb