KỸ NĂNG TƯ VẤN XÂY DỰNG MỘT SỐ TÀI LIỆU NỘI BỘ VỀ LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

23/09/2022
Một số tài liệu nội bộ về lao động trong doanh nghiệp là những tài liệu quan trọng, là những tài liệu ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi tư vấn, Luật sư cần nắm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến những tài liệu đó. Sau đây, Luật Everest xin thông tin đến bạn đọc bài viết Kỹ năng tư vấn xây dựng một số tài liệu về nội bộ trong doanh nghiệp.

Một số tài liệu nội bộ về lao động trong doanh nghiệp là những tài liệu quan trọng, là những tài liệu ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi tư vấn, Luật sư cần nắm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến những tài liệu đó. Sau đây, Luật Everest xin thông tin đến bạn đọc bài viết Kỹ năng tư vấn xây dựng một số tài liệu về nội bộ trong doanh nghiệp.

Thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Tư vấn soạn thảo thỏa ước lao động tập thể cho doanh nghiệp

Để thỏa ước lao động có hiệu lực pháp luật, khi tư vấn soạn thảo thỏa ước lao động tập thể cho khách hàng là doanh nghiệp, Luật sư cần lưu ý những vấn đề sau: 

Hướng dẫn các bên cần thương lượng tập thể và quy trình thương lượng tập thể 

Thoả ước lao động tập thể là sân phẩm của quá trình thương lượng tập thể giữa người sử dụng lao động và tập thể lao động. Thoả ước lao động tập thể được ký kết khi có trên 50% số người cứa tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được. Nếu thỏa ước lao động được ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể thì thoả ước đó sẽ bị coi là vô hiệu toàn bộ (điểm c khoản 2 Điều 86 BLLĐ 2019). Do đó, công việc đầu tiên Luật sư cần lưu ý là hướng dẫn cho khách hàng nội dung cần thương lượng và các bước của quy trình thương lượng tập thể.

Luật sư cần căn cứ Điều 70 BLLĐ 2019 để hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng quy trình thương lượng tập thể. Luật sư cần lưu ý khách hàng cách thức ghi biên bản thương lượng tập thể vì đây sẽ là tài liệu quan trọng để xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Biên bản thương lượng tập thể cần nêu rõ: những nội dung đã được hai bên thống nhất; thời gian dự kiến ký kết thoả ước lao động tập thể; những nội dung hai bên chưa thống nhất, ý kiến của mỗi bên với từng nội dung như thế nào. Luật sư cũng cần lưu ý để các bên không thoả thuận những nội dung trái pháp luật.

Soạn thảo nội dung của thỏa ước lao động tập thể

Khi soạn thảo nội dung của thoả ước lao động tập thể, Luật sư cần lưu ý chỉ thể hiện những nội dung đã được người sử dụng lao động và đại diện tập thể lao động thỏa thuận được. Những nội dung này “phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật" hiện hành (khoản 2 Điều 73 BLLĐ 2012). Với những bản thoả ước lao động ký kết từ thời điểm BLLĐ 2019 có hiệu lực thi hành, Luật sư cần lưu ý quy định tại khoản 2 Điều 75 BLLĐ 2019 (nội dung thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật; khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật).

Những nội dung giữa hai bên còn có ý kiến khác nhau sẽ không đưa vào thoả ước lao động tập thể. Với những nội dung đã được hai bên thỏa thuận nhưng thỏa thuận đó là trái pháp luật thì Luật sư cần tư vấn để người sử dụng lao động xem xét, không đưa vào thoả ước lao động tập thể.

Hướng dẫn khách hàng ký kết thỏa ước lao động tập thể và gửi thỏa ước đến các chủ thể có thẩm quyền

Khi soạn thảo xong dự thảo thỏa ước lao động tập thể. Luật sư cần gửi lại cho khách hàng xem xét, chỉnh sửa và tiến hành các thủ tục cần thiết để ký kết theo đúng quy định của pháp luật.

Trước khi đại diện hai bên ký kết thoả ước, Luật sư cần hướng dẫn doanh nghiệp gửi dự thảo thỏa ước để lấy ý kiến người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Sau khi có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành thỏa ước lao động, chủ thể có thẩm quyền ký kết của hai bên sẽ tiến hành ký kết thoả ước tập thể (Điều 76 BLLĐ 2019).

Sau khi thỏa ước lao động tập thể đã được người sử dụng lao động và đại diện tập thể lao động ký kết, Luật sư cần hướng dẫn các bên gửi cho các chủ thể có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động

Các đề nghị từ khách hàng liên quan đến soạn thảo hợp đồng lao động thường là các hợp đồng lao động mẫu, áp dụng để ký kết với mọi người lao động trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể đề nghị Luật sư soạn thảo hợp đồng lao động cho từng vị trí công việc trong doanh nghiệp hoặc chỉ soạn thảo hợp đồng lao động để ký riêng với người lao động là người nước ngoài...

Để hợp đồng lao động hợp pháp và phù hợp với thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy chế nội bộ khác của doanh nghiệp, khi soạn thảo hợp đồng lao động cho doanh nghiệp, Luật sư cần lưu ý:

Thứ nhất, cần xác định rõ hợp đồng lao động được soạn thảo để ký với đối tượng người lao động nào.

Thứ hai, cùng với việc tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Luật sư cần nghiên cứu kỹ các văn bản nội bộ liên quan đến lao động đang áp dụng tại doanh nghiệp như nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế quản lý nhân sự, quy chế tiền lương, quy chế đào tạo... Việc nghiên cứu này sẽ giúp Luật sư hiểu hơn về doanh nghiệp cũng như nắm bắt được những quy định dục thù, đặc biệt những quy định về quyền lợi của người lao động cao hem so với pháp luật hiện hành.

Thứ ba. khi soạn thảo nội dung của hợp đồng lao động, Luật sư cần bảo đảm nội dung của hợp đồng lao động không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội, trừ trường hợp quy định trong thỏa ước lao động tập thể là trái pháp luật.

Thứ tư. pháp luật lao động hiện hành không bắt buộc các doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng lao động theo mẫu. Tuy nhiên, Luật sư cần bảo đảm hợp đồng lao động phải có các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật. Ngoài các nội dung bắt buộc này, tuỳ yêu cầu của khách hàng cũng như đối tượng người lao động cụ thể mà Luật sư soạn thảo thêm các điều khoản khác.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề

Khi nhận được đề nghị soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề từ phía khách hàng. Luật sư cần lưu ý:

Thứ nhất, xác định rõ hợp đồng đào tạo nghề được soạn thảo để ký với đối tượng nào: người được doanh nghiệp nhận vào học nghề, tập nghề để sau đó làm việc cho doanh nghiệp hay người lao động đang làm việc cho doanh nghiệp dược doanh nghiệp đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề bằng kinh phí của người sử dụng lao động.

Thứ hai, nghiên cứu kỹ các tài liệu có liên quan đến đào tạo nghề hiện đang áp dụng tại doanh nghiệp như quy chế đào tạo của công ty; thoả ước lao động tập thể...

Thứ ba, khi soạn thảo nội dung của hợp đồng đào tạo. Luật sư cần phải thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc của hợp đồng đào tạo như ngành, nghề đào tạo; địa điểm đào tạo, thời gian đào tạo; chi phí đào tạo; thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo; trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo. (khoản 2 Điều 62 BLLĐ 2019).

Khi soạn thảo điều khoản về chi phí đào tạo, Luật sư cần lưu ý: chi phí đào tạo phải là những khoản mà người sử dụng lao động đã bỏ ra hoặc đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động để đào tạo nghề cho người lao động. Những khoản chi phí được xác định là chi phí đào tạo được quy định tại khoản 3 Điều 62 BLLĐ 2019.

Khi soạn thảo điều khoản về trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo, Luật sư cần lưu ý: pháp luật lao động không quy định nghĩa vụ hoàn trả chi phí đào tạo được trừ dần vào thời gian đi làm việc, nên trước khi soạn thảo điều khoản này, Luật sư cần trao đổi với khách hàng để khách hàng quyết định. Thực tế tư vấn cho thấy có nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp của Nhà nước, quy định mức hoàn trả được trừ vào thời gian đã làm việc sau khi được đào tạo. Tuy nhiên, cùng có những doanh nghiệp lại quy định theo hướng người lao động vi phạm cam kết về thời gian làm việc thì phải hoàn trả 100% chi phí đào tạo mà người sử dụng lao động đã bỏ ra.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về KỸ NĂNG TƯ VẤN XÂY DỰNG MỘT SỐ TÀI LIỆU NỘI BỘ VỀ LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.05535 sec| 922.109 kb