Nội dung pháp luật về Nhượng quyền thương mại: Nguyên tắc, điều kiện, đăng ký

04/06/2024
Mai Công Phú
Mai Công Phú
Hoạt động nhượng quyền thương mại, là một hoạt động thương mại được quy định cụ thể trong Luật Thương mại 2005. Nguyên tắc của hoạt động nhượng quyền thương mại là gì theo Luật thương mại 2005? Cùng với đó bài viết sẽ làm sáng tỏ về tổng quan các nội dung của nhượng quyền thương mại bao gồm điều kiện của các bên trong quan hệ nhượng quyền thương mại và đăng ký nhượng quyền thương mại.

1- Nguyên tắc của pháp luật về nhượng quyền thương mại

Hoạt động nhượng quyền thương mại, là một hoạt động thương mại được quy định cụ thể trong Luật Thương mại 2005. Theo khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005 thì hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Chính vì vậy, hoạt động nhượng quyền thương mại cũng mang trong mình những nguyên tắc của pháp luật về hoạt động thương mại.

Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại theo Điều 10, 11, 12, 13, 14 và 15 Luật Thương mại 2005 như sau:

Thứ nhất, nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại. Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại.

Thứ hai, nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại. Các bên có quyền tự do thỏa thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ các quyền đó; Trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào.

Thứ ba, nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, các bên được coi là mặc nhiên áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa các bên đó mà các bên đã biết hoặc phải biết nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Thứ tư, nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại. Trường hợp pháp luật không có quy định, các bên không có thoả thuận và không có thói quen đã được thiết lập giữa các bên thì áp dụng tập quán thương mại nhưng không được trái với những nguyên tắc quy định trong Luật Thương mại 2005 và trong Bộ luật dân sự.

Thứ năm, nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó; Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Cuối cùng, nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại. Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về nhượng quyền thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

2- Điều kiện của các bên trong hoạt động nhượng quyền thương mại

Căn cứ Mục 1 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 120/2011/NĐ-CP và Điều 8, Điều 9 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP; điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại được quy định như sau:

[a]- Đối với bên nhượng quyền

Theo quy định cũ, thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm. Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

2. Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền.

3. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP.”

Tuy nhiên theo quy định mới nhất hiện nay đã bãi bỏ điều kiện thứ 2 và thứ 3, bên nhượng quyền chỉ cần thỏa mãn 01 điều kiện để được phép cấp quyền thương mại đó là: hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm. Điều kiện “đã được hoạt động ít nhất 01 năm” áp dụng đối với hệ thống kinh  doanh dự định dùng để nhượng quyền, không áp dụng cho thương nhân. Thời gian chỉ 01 năm là không đủ để tên thương mại và các hệ thống đặc trưng của thương nhân hình thành trọn vẹn. Tuy nhiên, với hoạt động thương mại mới, nhượng quyền thương mại phải được tạo điều kiện để phát triển một cách tự do và nhanh chóng.

Về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, đối với nhượng quyền trong nước và nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài Không phải đăng ký nhượng quyền nhưng phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương.

[b]- Đối với bên nhận quyền

Theo quy định trước đây, điều kiện để bên nhận quyền được phép nhận quyền thương mại là có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại. Tuy nhiên, quy định này đã được bãi bỏ, do đó hiện nay, bên nhận quyền không chịu ràng buộc gì về điều kiện khi nhận quyền thương mại.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

3- Đăng ký nhượng quyền thương mại

Việc nhượng quyền thương mại không chỉ là một quyết định kinh doanh mà còn là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự chuẩn bị và tuân thủ các quy định pháp lý. Qua các quy định tại Điều 17 Nghị định 35/2006/NĐ-CP và Điều 20 Nghị định 15/VBHN-BCT, chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về quy trình đăng ký, một phần quan trọng của quá trình nhượng quyền thương mại.

Trước khi thực hiện việc nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải hoàn thành thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy trình này bao gồm việc chuẩn bị và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký đúng theo quy định, và cơ quan có thẩm quyền sau đó tiến hành xử lý hồ sơ và thông báo kết quả cho bên dự kiến nhượng quyền.

Để hồ sơ được xem xét, bên dự kiến nhượng quyền cần chuẩn bị và gửi hồ sơ theo quy định cụ thể. Hồ sơ này cần đảm bảo đầy đủ thông tin và tuân thủ quy định về nội dung và hình thức. Cơ quan có thẩm quyền sau khi nhận hồ sơ sẽ tiến hành xem xét và xử lý. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan sẽ yêu cầu bổ sung thông tin hoặc tài liệu cần thiết. Nếu sau thời hạn yêu cầu bổ sung mà hồ sơ vẫn không đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ từ chối việc đăng ký và cung cấp lý do cụ thể cho bên dự kiến nhượng quyền.

Trong một số trường hợp cụ thể, thương nhân không cần thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền, nhưng vẫn phải thực hiện chế độ báo cáo với Sở Công thương. Điều này áp dụng trong các trường hợp nhượng quyền trong nước, từ Việt Nam ra nước ngoài, và từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả nhượng quyền ban đầu và nhượng quyền thứ cấp.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Nội dung pháp luật về Nhượng quyền thương mại: Nguyên tắc, điều kiện, đăng ký được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Nội dung pháp luật về Nhượng quyền thương mại: Nguyên tắc, điều kiện, đăng ký có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê Luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Nội dung pháp luật về Nhượng quyền thương mại: Nguyên tắc, điều kiện, đăng ký

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.30720 sec| 964.602 kb