Pháp luật về quản trị tài chính doanh nghiệp 

23/06/2021
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Tư vấn pháp luật về quản trị tài chính doanh nghiệp chính là dịch vụ tư vấn pháp luật về xây dựng, quản lý tài chính doanh nghiệp. 

1- Thông tin và tài liệu cần thiết mà Luật sư cần thu thập liên quan đến quản trị tài chính doanh nghiệp.

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp: Điều lệ công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, số đăng ký cổ đông, hồ sơ đăng ký thuế, Hồ sơ mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng:

Cơ cấu quản trị và mô hình tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh Danh nghiệp, đặc biệt là mô hình tổ chức công tác kế toán;

- Hệ thống quản lý kinh doanh (hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008, hệ thống quản lý an toàn và môi trường, hệ thống quản trị tài chính, hệ thống quản trị nguồn nhân lực...) đang được vận hành tại doanh nghiệp.

- Tiêu chuẩn và năng lực quản lý- điều hành doanh nghiệp của các cấp quản lý chủ chốt, đặc điểm là tiêu chuẩn và năng lực của các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và Kế toán trưởng.

- Báo cáo hằng năm trị Đại hội đồng cổ đông thường niên 03 năm gần đây nhất ( nếu có), các biên bản họp vfa nghị quyết phê chuẩn báo cáo thường niên đó của Đại hội đồng cổ đông.

- Mục tiêu và ý tưởng của Hội đồng quản trị về việc xây dựng hoặc cái tiến nâng cấp Quy chế quản lý tài chính.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest.

2- Tư vấn pháp luật về xây dựng, thẩm định và ban hàng quy chế quản lý tài chính

Luật sư cần tham khảo các chế định quản lý tài chính doanh nghiệp do bộ tài chính ban hành (Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của bộ tài chính) để tư vấn cho khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý sau đây.

Nội dung chủ yếu của dự thảo quy chế quản lý tài chính:

- Quản lý và sử dụng nguồn vốn: (i) Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ quản lý của doanh nghiệp, trình tự và thủ tục tăng, giảm vốn chủ sở hữ, vốn điều lệ của doanh nghiệp. (ii) Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ quản lý của doanh nghiệp, trình tự và thủ tục huy động vốn vay, vốn nợ thương mại của doanh nghiệp, (iii) Trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình của các cấp quản lý trong việc bảo quản và phát triển vốn chủ sở hữu; (iv) Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ quản lý của doanh nghiệp, trình tự và thủ tục đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, trình tự và thủ tục đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; (v) Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ quản lý của doanh nghiệp, trình tự và thủ tục chuển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Quản lý và sử dụng tài sản: (i) trách nhiệm và thẩm quyền của từng đơn vị chức năng hoặc đơn vị kinh danh và quản lý doanh nghiệp về đầu tư mua sắm, quản lý, khai thác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa tài sản cố định; (ii) Khấu hao tài sản cố định (định , lệ và mức trích khấu hao, thời hạn sử dụng...); (ii) Trách nhiệm của doanh nghiệp , các cấp quản lý, lý và nhượng bán , từng cơ quan lý và đơn vị của doanh nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình của , đối với các thủ tục cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý và nhượng bán tài sản cố định; (iv) Trách nhiệm và thẩm quyền của - quản lý và đơn vị của doanh nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm và giải trình của các cấp quản lý đối với các thủ tục kiểm  tiền, hàng tồn kho (mua sắm, dự trữ, xuất hàng nhập ghi và khóa sổ kế toán...) tại từng bộ phận, đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp. (v) trách nhiệm và thẩm quyền của từng cơ quan quản lý và từng đơn vị của doanh nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình của các cấp quản lý đối với việc kiểm soát và thu hồi nợ (chính sách công nợ, lập và kiểm soát hồ sơ nợ phải thu, lịch trình đốc nợ và thu hồi nợ, trích lập dự phòng nợ phải trình đốc nợ và th từng bộ phận, đơn vị kê tài sản trước khi lên; (v) Trách nhiệm và thẩm quyền, và từng đơn vị của doanh nghiệp, trách nhiệm cá nhân và - Giải trình của các cấp quản lý đối với việc kiểm soát và thu chính sách công nợ, lập và kiểm soát hồ sơ nợ phải thu, lịch Ác nơ và thu hồi nợ, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi...) ở từng bộ phận, đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp; (vi) Thủ tục kiểm - trước khi lập báo cáo kế toán và xử lý chênh lệch tài sản sau kiểm kê. (vii) Thủ tục đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp.

- Quản lý doanh thu và chi phí: (i) Trách nhiệm và thẩm quyền - từng đơn vị chức năng hoặc đơn vị kinh doanh và cán bộ quản lý doanh nghiệp về xác lập doanh thu (doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác) của doanh nghiệp; (ii) Thủ tục xác lập chi phí kinh doanh, kiểm soát chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp theo định mức chi phí hoặc dự toán chi phí đã được phê duyệt; ( (iii) Trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình của các cấp quản lý doanh nghiệp về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh ở từng đơn vị, bộ phận trực thuộc doanh nghiệp.

- Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận: (i) Trách nhiệm và thẩm quyền của từng đơn vị chức năng hoặc đơn vị kinh doanh và cán bộ Tản lý doanh nghiệp về xác định lợi nhuận (thu nhập từ hoạt động kinh doanh, thu nhập hoạt động tài chính, thu nhập khác) trong từng đơn vị kinh doanh và của toàn bộ doanh nghiệp tự trích lập Quỹ phát triển khoa học và cô thuế); (iii) Thủ tục trích nộp thuế thu nhập doa, thức phân phối lợi nhuận sau thuế (do Hội đồng trình Đại hội đồng cổ đông quyết định).

- Tổ chức hoạt động quản trị tài chính: (i) T quyền của từng cơ quan quản lý và đơn vị của a nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình của các các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức th chính; (ii) Tổ chức bộ máy kế toán (mô hình tổ ch cơ cấu các phần hành kế toán, tiêu chuẩn về năng phẩm chất và kinh nghiệm của Kế toán trưởng và nhân viên kế toán.(i) Nội dung công tác kế toán (chứng từ kế toán, sổ kế kế toán, kiểm tra kế toán, kiểm kê tài sản, bảo quản, kế toán); (iv) Trách nhiệm và thẩm quyền của từng cơ qu đơn vị thuộc doanh nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách trình đối với kết quả thực hiện kế hoạch tài chính; (v) đánh giá kết quả quản trị tài chính; và (V1) Thủ tục kiểm t.. độ báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông.

- Chế tài khen thưởng và kỷ luật: (1) Thẩm quyền và tr của từng cơ quan quản lý, từng đơn vị hoặc bộ phận trực thuộc nghiệp về thủ tục khen thưởng đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt các tiêu tài chính ngay sau khi kết thúc công việc đánh giá kết quả tài chính; (ii) Thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan quản lý từng đơn vị hoặc bộ phận trực thuộc doanh nghiệp về thủ tục áp chế tài kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân chưa hoàn thành các mục tiêu tài chính hoặc có vi phạm về kỷ luật tài chính sau khi phát hiện sai phạm, hoặc theo kết luận của cấp quản lý có thẩm quyền về đánh giá kết quả quản trị tài chính.

- Quy định pháp luật về chế tài trong hành chính

- Xác định chính xác giá trị tài sản bị hủy hoại trong vụ án.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp (Luật sư nội bộ doanh nghiệp) của Công ty Luật TNHH Everest.

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết Pháp luật về quản trị tài chính doanh nghiệp được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết Pháp luật về quản trị tài chính doanh nghiệp có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi đây là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, cần ý kiến pháp lý hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Pháp luật về quản trị tài chính doanh nghiệp 

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.09909 sec| 960.32 kb