Pháp lý về quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ (LGRC)

28/03/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Pháp lý về quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ (Legal governance, risk management, and compliance - LGRC) đề cập đến tập hợp các quy trình, quy tắc, công cụ và hệ thống phức tạp được các bộ phận pháp lý của công ty sử dụng để áp dụng, thực hiện và giám sát cách tiếp cận tích hợp đối với các vấn đề kinh doanh.

1- Tổng quan về pháp lý quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ

Quản trị pháp lý, quản lý rủi ro và tuân thủ (Legal governance, risk management, and compliance - LGRC) đề cập đến tập hợp các quy trình, quy tắc, công cụ và hệ thống phức tạp được các bộ phận pháp lý của công ty sử dụng để áp dụng, thực hiện và giám sát cách tiếp cận tích hợp đối với các vấn đề kinh doanh. Trong khi Quản trị, Quản lý rủi ro và Tuân thủ đề cập đến một bộ công cụ tổng quát để quản lý một tập đoàn hoặc công ty thì GRC pháp lý hoặc LGRC đề cập đến một bộ công cụ chuyên biệt - nhưng tương tự - được sử dụng bởi các luật sư, bộ phận pháp lý của công ty, tổng cố vấn và các công ty luật có quyền quản lý bản thân và công ty của họ, đặc biệt nhưng không chỉ liên quan đến pháp luật.

Các chuyên ngành khác trong lĩnh vực quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ bao gồm IT GRC và GRC tài chính. Trong ba lĩnh vực này, có rất nhiều sự chồng chéo, đặc biệt là ở các tập đoàn lớn có bộ phận pháp lý và công nghệ thông tin cũng như bộ phận tài chính.

2- Pháp lý về quản trị

Quản trị pháp lý đề cập đến việc thiết lập, thực hiện và giải thích các quy trình và quy tắc do bộ phận pháp lý của công ty đưa ra nhằm đảm bảo bộ phận pháp lý và công ty hoạt động trơn tru.

3- Pháp lý về quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro pháp lý đề cập đến quá trình đánh giá các biện pháp thay thế theo quy định và không theo quy định đối với rủi ro và lựa chọn trong số đó. Ngay cả trong lĩnh vực pháp lý, quá trình này đòi hỏi kiến ​​thức về các yếu tố pháp lý, kinh tế và xã hội, cũng như kiến ​​thức về thế giới kinh doanh nơi các nhóm pháp lý hoạt động. Trong môi trường tổ chức, quản lý rủi ro đề cập đến quá trình tổ chức đặt ra mức độ chấp nhận rủi ro, xác định các rủi ro tiềm ẩn và ưu tiên mức độ chấp nhận rủi ro dựa trên mục tiêu kinh doanh của tổ chức, đồng thời quản lý và giảm thiểu rủi ro trong toàn tổ chức.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính của Công ty Luật TNHH Everest

4- Pháp lý về tuân thủ

Tuân thủ pháp luật là quá trình hoặc thủ tục để đảm bảo rằng một tổ chức tuân thủ các luật, quy định và quy tắc kinh doanh có liên quan. Định nghĩa về tuân thủ pháp luật, đặc biệt là trong bối cảnh các bộ phận pháp lý của doanh nghiệp, gần đây đã được mở rộng để bao gồm cả sự hiểu biết và tuân thủ các quy tắc đạo đức trong toàn bộ ngành nghề. Để một doanh nghiệp tuân thủ pháp luật có hai yêu cầu, đầu tiên là chính sách của doanh nghiệp cần phải phù hợp với pháp luật. Thứ hai, chính sách của nó cần phải đầy đủ và tôn trọng pháp luật.

Vai trò của việc tuân thủ pháp luật cũng đã được mở rộng để bao gồm việc tự giám sát hành vi không được quản lý của các ngành và tập đoàn có thể dẫn đến hành vi bừa bãi tại nơi làm việc.

Trong lĩnh vực LGRC, điều quan trọng cần lưu ý là nếu có bộ phận quản trị pháp lý mạnh mẽ thì rủi ro có thể được đánh giá chính xác và việc giám sát tuân thủ pháp luật được thực hiện một cách hiệu quả. Điều quan trọng cần phải nhận ra là trong khuôn khổ LGRC, các nhóm pháp lý hợp tác chặt chẽ với các nhóm điều hành và các bộ phận kinh doanh khác để điều chỉnh mục tiêu của họ và đảm bảo giao tiếp phù hợp.

[a] Tính nhất quán về mặt pháp lý

Tính nhất quán về mặt pháp lý là đặc tính tuyên bố chính sách của doanh nghiệp không có mâu thuẫn với pháp luật. Tính nhất quán về mặt pháp lý được định nghĩa là không có nhiều bản án cho cùng một vụ án. Từ trái nghĩa Sự mâu thuẫn pháp lý được định nghĩa là có hai quy tắc mâu thuẫn với nhau. Các định nghĩa phổ biến khác về tính nhất quán đề cập đến việc “xử lý các trường hợp tương tự như nhau”.

Trong bối cảnh doanh nghiệp, tính nhất quán về mặt pháp lý có nghĩa là “tuân thủ pháp luật”. Trong bối cảnh xác thực các yêu cầu pháp lý, tính nhất quán về mặt pháp lý được định nghĩa là "Các yêu cầu của doanh nghiệp nhất quán về mặt pháp lý nếu chúng tuân thủ các yêu cầu pháp lý và không có mâu thuẫn”.

[b] Pháp lý đầy đủ

Tính đầy đủ về mặt pháp lý là đặc tính tuyên bố các chính sách của doanh nghiệp bao gồm tất cả các tình huống được pháp luật đưa ra hoặc đề xuất. Tính đầy đủ cho thấy không có tình huống nào được pháp luật quy định mà không thể thực hiện được trong doanh nghiệp. Ngoài ra, nó còn hàm ý rằng mọi tình huống mà pháp luật không cho phép thì doanh nghiệp cũng không cho phép.

Các chính sách doanh nghiệp được cho là hoàn thiện về mặt pháp lý nếu chúng không chứa đựng những khoảng trống về mặt pháp lý. Tính đầy đủ có thể được hiểu theo hai cách: Một số học giả sử dụng khái niệm về tính đầy đủ 'bắt buộc' như Ayres và Gertner.

Theo cách sử dụng này, một hệ thống hoặc hợp đồng được coi là hoàn thiện 'bắt buộc' nếu nó chỉ rõ mỗi bên phải làm gì trong mọi tình huống, ngay cả khi đây không phải là hành động tối ưu cần thực hiện trong một số trường hợp. Những người khác thảo luận về tính đầy đủ của 'khả năng thi hành' theo nghĩa là việc không chỉ định các điều khoản chính có thể khiến tòa án mô tả một hệ thống là quá không chắc chắn để thực thi (May & Butcher v the King 1934), và do đó một hệ thống có thể được hoàn thiện với tôn trọng khả năng thực thi. Điều này dẫn đến định nghĩa sau: các quy định hoặc yêu cầu của doanh nghiệp được coi là hoàn thiện về mặt pháp lý nếu nó nêu rõ mỗi bên phải làm gì trong từng tình huống đồng thời che lấp mọi lỗ hổng về mặt pháp lý.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

5- Lịch sử pháp lý về quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ 

Lebogang nói:Giống như đạo luật Sarbanes-Oxley, các nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành pháp lý nhận thấy nhu cầu về một khuôn khổ mới cho GRC hợp pháp và đã vay mượn rất nhiều từ công nghệ thông tin, RIM và các ngành khác để cố gắng đưa ra các quy trình và quy tắc mới, rõ ràng nhằm giúp việc điều hướng trở nên dễ dàng hơn. dòng nước đục ngầu của thế giới pháp lý sau cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra suôn sẻ nhất có thể.

6- Tổ chức pháp lý về quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ 

Trung tâm đổi mới Legal GRC là một viện phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy các khái niệm và ứng dụng của GRC Legal. Trung tâm Đổi mới LGRC đóng vai trò là diễn đàn để các nhà lãnh đạo ngành pháp lý thảo luận và xác định các cách hệ thống hóa và hợp lý hóa trong ngành pháp lý. Thành viên của LGRC-CFI bao gồm một nhóm [các nhà lãnh đạo tư tưởng] trong các lĩnh vực pháp lý, kinh doanh, CNTT và RIM. Họ gặp nhau trên các diễn đàn trực tuyến cũng như tại các hội nghị và hội nghị thượng đỉnh định kỳ để xác định các phương pháp thực hành tốt nhất cho GRC pháp lý. LGRC-CFI cũng thường xuyên xuất bản một blog và một số sách trắng dành riêng cho ngành. Trung tâm Đổi mới LGRC chỉ giải quyết vấn đề quản trị pháp lý, quản lý rủi ro và tuân thủ.

[a] Viện quản trị

Viện Quản trị (The Institute on Governance - IOG), mặc dù không đề cập riêng đến LGRC, nhưng là một nguồn thông tin hữu ích về kiến ​​thức về quản trị nói chung và đã thu thập trực tuyến một số kiến ​​thức cơ bản quan trọng về quản trị pháp lý. IOG là một [think tank] độc lập, Canada, phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1990 nhằm thúc đẩy quản trị tốt hơn vì lợi ích công cộng. Thông qua nghiên cứu và dịch vụ của mình, chúng tôi giúp các tổ chức công và xã hội hiện thực hóa mục tiêu của mình bằng cách áp dụng quản trị tốt vào thực tiễn.

[b] Hiệp hội cố vấn doanh nghiệp

Hiệp hội Luật sư Doanh nghiệp (The Association of Corporate Counsel - ACC), trước đây là Hiệp hội Luật sư Doanh nghiệp Mỹ (the American Corporate Counsel Association - ACCA), là hiệp hội gồm các cố vấn nội bộ, luật sư làm việc cho các tập đoàn. Hiệp hội xuất bản tạp chí ACC Docket và tổ chức một trong những cuộc họp thường niên lớn nhất của Mỹ cho các luật sư nội bộ. ACC được thành lập vào năm 1982. Hiện tại nó có hơn 24.000 thành viên từ hơn 10.500 tập đoàn tại 77 quốc gia.

ACC không chỉ đề cập đến LGRC, nhưng có thể được coi là đã đặt nền móng cho các tập đoàn - những người thực hiện ban đầu về quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ - và các bộ phận pháp lý bắt đầu làm việc cùng nhau về các vấn đề tổng thể về quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ.

Xem thêm:  Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest

7- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Quản trị pháp lý, quản lý rủi ro và tuân thủ (LGRC) được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Quản trị pháp lý, quản lý rủi ro và tuân thủ (LGRC) có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Pháp lý về quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ (LGRC)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18226 sec| 980.617 kb