Trình tự đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

15/09/2022
Kim Thị Hồng Ngát
Kim Thị Hồng Ngát
Nhằm đảm bảo sự chủ động trong hoạt động ngân sách nhà nước đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển, Nhà nước sử dụng tỉ lệ nhất định nguồn thu ngân sách nhà nước cho đầu tư. Do đó cần chú ý đến trình tự đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước.

Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước theo pháp luật đầu tư là việc Nhà nước dùng vốn để hình thành các loại tài sản mới. Điều này sẽ giúp đất nước phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, đầu tư kinh doanh vốn nhà nước ở Việt Nam sẽ cần phù hợp với pháp luật Việt Nam quy định. Mục tiêu đầu tư, kinh doanh luôn gắn với việc thực hiện các chức năng, vai trò của Nhà nước. Nhằm đảm bảo sự chủ động trong hoạt động ngân sách nhà nước đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển, Nhà nước sử dụng tỉ lệ nhất định nguồn thu ngân sách nhà nước cho đầu tư. Do đó cần chú ý đến trình tự đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước.

Trình tự đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

Xây dựng kế hoạch đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

Do đối tượng đầu tư vốn nhà nước sẽ gồm hai nhóm lớn. Với quy trình đẩu tư không tương đồng nên xây dựng kế hoạch đầu tư, kinh doanh vốn được thực hiện bởi hai nhóm chủ thể là:

Thứ nhất, xây dựng kế hoạch kinh doanh vốn nhà nước. Tổng công ti đầu tư và kinh doanh vốn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh vốn nhà nước trên cơ sở uỷ quyền theo Luật đầu tư.

Pháp luật quy định: "Tổng giám đốc xây dựng chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn và kê' hoạch hàng năm của Tổng công ty trên cơ sở quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực then chốt mà Nhà nước cần tập trung đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”

Thứ hai, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển phụ thuộc vào chương trình đầu tư phát triển kinh tế của nhà nước. Vì vậy, các dự án chương trình đầu tư được xây dựng, phân loại từ các đơn vị cơ sở, phù hợp với trình tự xây dựng chình sách kinh tế - tài chính quốc gia. Nguổn vốn chỉ có thể được đầu tư có tính khả thi nên trước hết nhiệm vụ xây dựng kế hoạch dầu tư vốn thuộc về cơ quan kế hoạch đầu tư. Cơ quan kế hoạch đầu tư có trách nhiệm xây dựng, tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển của nhà nước hàng năm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung. Cơ quan tài chính xây dựng nhiều phương án đầu tư vốn, phù hợp với từng loại đầu tư cho dự án.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý sở hữu trí tuệ

Phê duyệt kế hoạch đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn nhà nước vào các tổ chức kinh tế và hoạt động công ích

- Hội đồng quản trị tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn phê duyệt kế hoạch đầu tư kinh doanh hàng năm theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty; phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn của Tổng công ty sau khi có ý kiến của Bộ tài chính;

- Bộ trưởng Bộ tài chính thông qua kế hoạch trung hạn, dài hạn của Tổng công ty để hội đồng quản trị tổ chức thực hiện kế hoạch ấy;

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực then chốt mà Nhà nước cần tập trung đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư vốn ra nước ngoài của tổng công ti đối với các dự án tại khu vực có rủi ro cao; quyết định những dự án có quy mô vốn lớn vượt quá thẩm quyền của Tổng công ti.

Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư từ vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

- Quốc hội quyết định dự toán ngân sách trong đó có chi đầu tư phát triển. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn nhà nước là những khoản chi để đầu tư xây dựng cơ bản thông qua phương thức cấp phát vốn hoặc tín dụng của Nhà nước;

- Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho Quỹ hỗ trợ phát triển để thực thi chính sách tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thuế - kế toán

Thực hiện kế hoạch đầu tư

Việc thực hiện kế hoạch đầu tư kinh doanh vốn nhà nước đối với các tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, các công ty tham gia hoạt động công ích có vốn nhà nước:

- Căn cứ kế hoạch đầu tư được giao, cơ quan cấp phát vốn có trách nhiệm cấp phát vốn;

- Tổ chức, cá nhân đại diện trực tiếp cho chủ sở hữu vốn nhà nước, đại diện cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ và hoạt động theo quy định của pháp luật về quản lí, sử dụng vốn nhà nước và Luật doanh nghiệp;

- Các bộ, ngành và uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư;

- Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư trong phạm vi tổng mức vốn đầu tư được giao;

- Một số dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước phải tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp cho dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trình tự đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

Thay đổi nội dung, hoãn, đình chỉ, huỷ bỏ dự án đầu tư

Trường hợp thay đổi nội dung dự án đầu tư, chủ đầu tư phải giải trình lí do, nội dung thay đổi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; nếu dự án đang triển khai thực hiện thì chủ đầu tư phải có báo cáo đánh giá về dự án.

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thay đổi nội dung dự án bằng văn bản thì chủ đầu tư mới được lập, tổ chức thẩm tra và trình duyệt dự án theo đúng quy định.

Dự án đầu tư bị hoãn, đình chỉ hoặc huỷ bỏ trong các trường hợp sau đây:

- Sau mười hai tháng kể từ ngày có quyết định đầu tư, chủ đầu tư không triển khai dự án mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền;

- Thay đổi mục tiêu của dự án mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định hoãn, đình chỉ hoặc huỷ bỏ dự án đầu tư phải xác định rõ lí do và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ pháp lý thương mại

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024 66 527 527, E-mail: info@everest.orgt.vn.

0 bình luận, đánh giá về Trình tự đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.30405 sec| 957.25 kb