Khái niệm và đặc điểm quan hệ pháp luật

Khái niệm và đặc điểm quan hệ pháp luật

Con người tham gia các quan hệ với nhau trên nhiều lĩnh vực, trong đó quan hệ giữa người với người trong đời sống xã hội, như: quan hệ chính trị, pháp luật, kinh tế, gia đình..., gọi là các quan hệ xã hội.
Cương lĩnh chính trị của Đảng qua các thời kỳ

Cương lĩnh chính trị của Đảng qua các thời kỳ

Trong xã hội có mâu thuẫn giai cấp đối kháng, đấu tranh giai cấp mang tính tự phát với mục tiêu kinh tế sẽ phát triển dần đến đấu tranh mang tính tự giác – đấu tranh chính trị (liên quan đến vấn đề giành hoặc giữ chính quyền). Đấu tranh chính trị đòi hỏi một giai cấp phải có mục tiêu chính trị rõ ràng, tổ chức chặt chẽ, tập hợp, huy động được đông đảo lực lượng của giai cấp và các lực lượng liên minh với mình. Đó là yêu cầu và điều kiện ra đời của đảng chính trị. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó, đảng chính trị phải có cương lĩnh chính trí (chính cương, luận cương chính trị..)
Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng

Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng

1- Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội...
Quyền con người phải được nhà nước bảo đảm

Quyền con người phải được nhà nước bảo đảm

Lời nói đầu tiên của bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp năm 1789 đã nói lên tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền cũng như mối tương quan của nó với Hiến pháp các quốc gia. Đó là lời tuyên bố có tính chất bất hủ, ngay cả ở trong một nhà nước dân chủ hiện nay, quyền con người/ nhân quyền vẫn chiếm một vị trí trung tâm, và được bảo vệ trước quyền lực của nhà nước.
Dấu ấn của Nhà nước pháp quyền

Dấu ấn của Nhà nước pháp quyền

Dưới góc độ khoa học pháp lý chuyên ngành, nhà nước pháp quyền là một hình thức nhà nước. Hình thức này phải phản ánh đúng cái nội dung mà nó cần phải biểu hiện. Nội dung và hình thức là một cặp phạm trù triết học, dùng để phản ánh sự tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng. Để hiểu được nhà nước pháp quyền là một hình thức nhà nước, bài viết này sẽ chỉ ra những dấu ấn của nhà nước pháp quyền so với nhà nước khác
Đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền

Đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền

Thuật ngữ "Nhà nước pháp quyền" lần đầu tiên được sử dụng tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994). Cho đến nay, đã có nhiều tài liệu, bài viết về nhà nước pháp quyền.
Pháp chế xã hội chủ nghĩa

Pháp chế xã hội chủ nghĩa

Pháp chế là một thuật ngữ quen thuộc. Nhưng pháp chế là gì, bản chất của nó ra sao, điều này đòi hỏi phải lý giải một cách cụ thể và chính xác, do đó cần phải đi sâu tìm hiểu bản chất của khái niệm này.
Toà án trong giai đoạn cải cách tư pháp 1950 đến 1958

Toà án trong giai đoạn cải cách tư pháp 1950 đến 1958

Như vậy, sau gần 05 năm kể từ ngày giành được chính quyền, đến năm 1950, Việt Nam đã bãi bỏ bộ máy tư pháp của chế độ chính quyền, thực dân, phong kiến, thiết lập những Toà án mới, trong đó có Toà án Quân sự và Toà án binh. Tuy nhiên, các Toà án thường còn mang nặng những ảnh hưởng của nền tư pháp cũ. 
Toà án trong giai đoạn từ năm 1946 đến trước năm 1950

Toà án trong giai đoạn từ năm 1946 đến trước năm 1950

Sắc lệnh số 13 về tổ chức các Toà án và các ngạch Thẩm phán được Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ban hành ngày 24/01/1946. Đây là Sắc lệnh đầu tiên quy định một cách đầy đủ việc tổ chức giải quyết các tranh chấp, xử phạt các việc vi cảnh ở cơ sở cũng như tổ chức các Toà án và quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngạch Thẩm phán.
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.13769 sec| 816.148 kb