Trang chủ » Dịch vụ thẩm tra pháp lý doanh nghiệp

Dịch vụ thẩm tra pháp lý doanh nghiệp

Có thể nói thẩm tra pháp lý doanh nghiệp là một trong những dịch vụ pháp lý doanh nghiệp rất nổi bật của luật sư vào thời điểm hiện nay. Khái niệm thẩm tra pháp lý doanh nghiệp đã xuất hiện từ khá sớm trong thị trường dịch vụ vấn pháp luật nhưng khi nền kinh tế thị trường Việt Nam bắt đầu vào giai đoạn phát triển nhanh, đi kèm với sự gia tăng về các giao dịch thương mại, đầu tư, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thì nhu cầu về dịch vụ thẩm tra pháp lý doanh nghiệp mới phát sinh nhiều và dần phổ biến hơn đối với thị trường Việt Nam.

Xác định các thông tin
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Dịch vụ thẩm tra pháp lý doanh nghiệp

Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp được hiểu là việc luật sư xem xét và rà soát toàn bộ các yếu tố pháp lý có liên quan đến việc thành lập, phát triển, hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Từ kết quả rà soát của mình, luật sư sẽ cung cấp cho khách hàng một “bức tranh” chung và tổng thể về trình trạng pháp lý của doanh nghiệp dựa vào các thông tin, hồ sơ được cung cấp, để từ đó đưa ra những đánh giá, ý kiến của luật sư đối với các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp chưa tuân thủ, chỉ ra những rủi ro có thể xảy ra do việc chưa tuân thủ và đề xuất các biện pháp khắc phục cho doanh nghiệp. Trên thực tế, dịch vụ thẩm tra, pháp lý doanh nghiệp thường được tiến hành theo yêu cầu của các nhà đầu tư có dự định mua, đầu tư hay hợp tác với một doanh nghiệp khác (còn gọi là doanh nghiệp mục tiêu). Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp / tập đoàn lớn tại Việt Nam trong thời gian gần đây cũng đã nhìn thấy được tầm quan trọng của công việc này và định kỳ (một hoặc hai năm) có thể yêu cầu luật sư thực hiện thẩm tra pháp lý đối với doanh nghiệp mình để có cái nhìn chính xác về tình trạng tuân thủ của doanh nghiệp, từ đó kịp thời khắc phục sai sót, bổ sung các tài liệu cần để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp tiến hành giao dịch, hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Tùy vào từng vụ việc cụ thể mà quá trình thẩm tra pháp lý doanh nghiệp có thể kéo dài hay ngắn, đơn giản hay phức tạp. Đối với các doanh nghiệp mới được thành lập và chưa phát sinh nhiều hoạt động giao dịch kinh doanh, không có chi nhánh, văn phòng đa điện thì hồ sơ, tài liệu cung cấp cho quá trình thẩm tra pháp lý doanh nghiệp chưa quá nhiều, do đó, quá trình thẩm tra pháp lý doanh nghiệp thường đỡ phức tạp và ít tốn thời gian hơn so với các doanh nghiệp có bề dày trong lịch sử thành lập và hoạt động kinh doanh Nội dung thẩm tra pháp lý doanh nghiệp sẽ phụ thuộc khá nhiều vào quá trình thành lập và hoạt động trên thực tế của doanh nghiệp và yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, phạm vi tiêu chuẩn cho việc thẩm tra pháp lý doanh nghiệp thông thường sẽ bao gồm các tiêu chí sau: Doanh nghiệp; vốn góp; lao động; tài sản doanh nghiệp; các hợp đồng trọng yếu; tuân thủ pháp luật; tuân thủ về thuế; vay, thế chấp, bảo lãnh; giải thể, kiện tụng và các quyết định phạt vi phạm hành chính, v.v… Đối với mỗi tiêu chi, luật sư sẽ hỗ trợ làm rõ các vấn đề pháp lý chính có liên quan trên cơ sở căn cứ vào các thông tin, tài liệu tương ứng được cung cấp từ khách hàng, ví dụ: quan đến

– Đối với tiêu chí doanh nghiệp, luật sư sẽ làm rõ các yếu tố liên quá trình thành lập, hoạt động và quản lý của doanh nghiệp thông qua việc rà soát, xem xét Điều lệ doanh nghiệp; các biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm các thành viên giữ chức danh điều hành, quản lý trong doanh nghiệp…;

– Với tiêu chí vốn góp, luật sư sẽ xem xét, đánh giá các vấn đề bao gồm vốn điều lệ đã đăng ký của thành viên; tỉ lệ và thời gian góp vốn điều lệ; cơ cấu vốn góp trên thực tế của các thành viên…

– Với tiêu chí lao động, luật sư sẽ xem xét các hợp đồng lao động đối với nhân viên; việc đóng các loại bảo hiểm bắt buộc, phi công đoăn…; nội quy lao động, quy chế thỏa ước lao động tập thể…

– Với tiêu chí tài sản doanh nghiệp, luật sư sẽ xem xét các tài liệu, chứng từ liên quan đến các tài sản hiện đang thuộc sở hữu của doanh nghiệp;

– Với tiêu chí các hợp đồng trọng yếu, luật sư sẽ xem xét giá trị pháp lý của hợp đồng, bao gồm sự hợp pháp về hình thức và nội dung của hợp đồng;

– Với tiêu chí tuân thủ pháp luật, các yếu tố được xem xét bao gồm sự tuân thủ về mặt pháp lý đối với các hoạt động phát sinh từ doanh nghiệp, bao gồm các giấy phép kinh doanh; các quy định về bảo vệ môi trường; sự đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy, xin cấp giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm… Tùy thuộc vào tài liệu được cung cấp mà luật sư sẽ mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi thẩm tra pháp lý đối với tiêu chí này;

– Với tiêu chí tuân thủ về thuế, luật sư sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến kê khai, nộp, quyết toán thuế phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp;

– Với tiêu chí vay, thế chấp, bảo lãnh, luật sư sẽ tập trung làm rõ các vấn đề về khoản nợ chưa thanh toán, tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp;

– Xem xét, đánh giá về tiêu chí giải thể, kiện tụng và các quyết định phạt vi phạm hành chính.

Để cung cấp dịch vụ thẩm tra pháp lý doanh nghiệp cho khách hàng, thông thường luật sư sẽ tiến hành các bước chính như sau:

– Xác định phạm vị thực hiện thẩm tra pháp lý (lĩnh vực nào, giai đoạn nào, khu vực địa lý nào) dựa vào yêu cầu của khách hàng và lập danh mục các tài liệu cần cung cấp và thông tin câu hỏi cần khách hàng hoặc doanh nghiệp mục tiêu trả lời, làm rõ các tài liệu được cung cấp;

– Tiếp nhận và thu thập các tài liệu liên quan đến việc thẩm tra pháp lý doanh nghiệp theo danh mục các tài liệu và câu hỏi đã gửi đến khách hàng và doanh nghiệp  mục tiêu. Trong trường hợp cần thiết, luật sư có thể tổ chức các buổi gặp mặt để trao đổi, làm rõ các tài liệu được cung cấp;

– Tiến hành rà soát các tài liệu được cung cấp để kiểm tra các vấn đề pháp lý có liên quan của doanh nghiệp trên cơ sở đối chiếu với các quy định của pháp luật Việt Nam;

– Soạn thảo báo cáo thẩm tra pháp lý về các nội dung đã rà soát. Nội dung và cách trình bày báo cáo thẩm tra pháp lý sẽ tùy thuộc vào mỗi tổ chức hành nghề luật str, tuy nhiên, thông thường sẽ có các nội dung chính sau: Trình bày các vấn đề doanh nghiệp đã tuân thủ và chưa tuân thủ, rủi ro phát sinh từ những vấn đề còn chưa tuân thủ (khả năng bị xử phạt vi phạm hành chính, khả năng gây phát sinh tranh chấp), các giải pháp doanh nghiệp có thể cân nhắc thực hiện để khắc phục các vấn đề này, v, v..

Vai trò của luật sư trong thẩm tra pháp lý doanh nghiệp được đánh giả như sự chẩn đoán ban đầu đối với trình trạng pháp lý doanh nghiệp, là cơ sở để khách hàng quyết định hướng xử lý và chiến lược kinh doanh giao dịch phù hợp. Do vậy, ở giai đoạn thẩm tra pháp lý, đòi hỏi luật sư tư vấn phải có sự xem xét, rà soát và đánh giá kỹ lưỡng, bởi lẽ những sai sót trong quá trình thẩm tra pháp lý doanh nghiệp có thể dẫn đến những hệ quả không tốt, thậm chí gây thiệt hại không nhỏ cho khách hàng trong tương lai.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  • Bài viết trong lĩnh vực pháp luật thương mại được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  • Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *