Tư vấn pháp luật về tạo lập vốn và huy động vốn của doanh nghiệp

15/09/2022
Luật sư Phạm Ngọc Minh
Luật sư Phạm Ngọc Minh
Tạo lập vốn và huy động vốn là việc thu hút và thuyết phục các nhà đầu tư, người cho vay, đối tác thương mại bỏ vốn (tiền, tài sản) vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thu được lợi nhuận. Khi tư vấn cho doanh nghiệp, Luật sư cần nắm vững các vấn đề về tạo lập vốn và huy động vốn.

Vấn đề đầu tư ra nước ngoài

1- Kỹ năng của luật sư thu thập, phân tích, thông tin của khách hàng

Để có đủ các dữ liệu đầu vào cho hoạt động tư vấn pháp luật về tạo lập vốn và huy động vốn, Luật sư cần thu thập và phân tích, làm, rõ các thông tin của khách hàng:

 • Năng lực tổ chức quản lý kinh doanh: (i) Dự án đầu tư hay phương án kinh doanh của khách hàng (sau đây gọi chung là dự án kinh doanh) có nội dung tương tự như bân kế hoạch kinh doanh, bao gồm cả hợp phần kế hoạch tài chính. Dự án kinh doanh nên được thẩm định bởi nhà tư vấn tài chính; (ii) Năng lực quản lý và kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư hay phương án kinh doanh cỏ quy mô lương tự; (iii) Uy tín của doanh nghiệp hay cá nhân về tìm kiếm nguồn tài trợ và huy động vốn trên thị trường.

 • Năng lực tài chính: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong ít nhất 02 năm gần nhất hoặc khả năng sẵn sàng bó vốn đầu tư (thuộc sở hữu của nhà đầu tư) hoặc khả năng huy động được vốn đầu tư vào dự án kinh doanh (có giá trị không nhỏ hơn 20% tổng mức vốn đầu tư) từ các chủ thể khác.

 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp: Điều lệ doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; mô hình và cơ chế tổ chức quản lý doanh nghiệp (mối quan hệ giữa các đơn vị chức năng, đơn vị kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp); kỹ năng và kinh nghiệm quản lý của các chức danh quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) và Kế toán trường. Nếu vụ việc tư vấn đang ở giai đoạn góp vốn thành lập doanh nghiệp, thì Luật sư cần nắm vững về ý tưởng quản trị và dự kiến về hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp của khách hàng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

2- Kỹ năng của luật sư tư vấn pháp luật về tạo lập vốn cho doanh nghiệp

Tạo lập vốn được hiểu là quá trình hình thành vốn kinh doanh và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, bao gồm: (i) Các thủ tục góp vốn mua cổ phần (góp vốn điều lệ) trước khi thành lập doanh nghiệp; (ii) Các thủ tục phát hành thêm cổ phần, mua lại hoặc bán số cổ phần đã phát hành (cổ phiếu quỹ); (iii) Các thủ tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần. Đại hội đồng cổ đông (chủ sở hữu) là cơ quan duy nhất có thẩm quyền quyết định đổi với các giao dịch tạo lập vốn của doanh nghiệp.

Để có thể tư vấn pháp luật về tạo lập vốn cho doanh nghiệp, Luật sư cần nắm bắt được những vấn đề sau:

[a] Thỏa thuận góp vốn mua cổ phần và những vấn đề pháp lý về vốn điều lệ của công ty cổ phần

Thỏa thuận góp vốn hoặc đăng ký mua cổ phần trước khi thành lập công ty cổ phần (sau đây gọi lát là hợp đồng góp vốn) là một dạng đặc biệt của hợp đồng kinh doanh - thương mại, theo đó các bên cùng nhau trao đổi và thống nhất ý chí về việc chuyển quyền sở hữu tài sản chứng minh cho pháp nhân, hoàn thiện các thủ tục thành lập công ty cổ phần, nhằm tổ chức triển khai thực hiện dự án kinh doanh và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Theo đó, Luật sư cần nắm vững và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề pháp lý sau đây:

 • Các điều kiện về chủ thể giao kết hợp đồng góp vốn,

 • Hình thức hợp đồng bằng văn bản,

 • Nội dung chủ yếu của hợp đồng góp vốn,

 • Những vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình thực hiện hợp đồng góp vốn,

 • Quyền tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động kinh doanh,

[b] Quy trình phát hành cổ phần và những vấn đề pháp lý về phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Quy trình phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bao gồm các thủ tục và theo trình tự sau:

 • Lập phương án chào bán cổ phần,

 • Thẩm định phương án chào bán cổ phần,

 • Phê duyệt phương án chào bán cổ phần,

 • Đăng ký hoặc thông báo chào bán cổ phần,

 • Bán cổ phần theo phương án đã được duyệt,

 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Ngoài ra, Luật sư cần xem xét các vấn đề trong trường hợp chào bán cổ phần theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ và hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần chưa đủ điều kiện là công ty đại chúng; hình thức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng và chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thuế - kế toán của Công ty Luật TNHH Everest

3- Kỹ năng của luật sư tư vấn pháp luật về huy động vốn

Huy động vốn là quá trình hình thành cơ cấu nguồn vốn kinh doanh và phát triển các nguồn vốn khác tài trợ cho hoạt động kinh doanh, trừ nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Huy động vốn bao gồm các giao dịch tài chính: (i) Vay vốn tín dụng ngân hàng hoặc vay vốn của tổ chức, cá nhân khác; (ii) Phát hành trái phiếu doanh nghiệp; (iii) Huy động vốn (chiếm dụng vốn) của nhà cung cấp hoặc của đối tác kinh doanh thông qua quan hệ hợp đồng. Như vậy, Luật sư cần quan tâm xem xét và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề pháp lý trong quá trình huy động vốn được ghi nhận tại chi tiêu nợ phải trả (nợ ngắn hạn và nợ dài hạn) thuộc phần nguồn vốn của bảng cân đối kế toán; bao gồm:

 • Thẩm quyền quyết định huy động vốn,

 • Các điều kiện của chủ thể huy động vốn (doanh nghiệp), nội dung chủ yếu của hồ sơ huy động vốn, các điều khoản chính của hợp đồng vay vốn và các vấn đề pháp lý khác.

Luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp những phương thức huy động vốn sau đây:

 • Huy động vốn thông qua hợp đồng vay vốn: đây là kênh huy động vốn chủ yếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Vay vốn ngân hàng với phương thức phổ biến và điển hình là thông qua hợp đồng tín dụng giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng (thường là ngân hàng thương mại).

 • Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Trái phiếu là bằng chứng xác nhận khoản vay (chứng khoán nợ) do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với chủ sở hữu trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn từ một năm trở lên, bao gồm loại trái phiếu chủ yếu sau: (i) Trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp phát hành (chỉ loại hình công ty cổ phần) theo điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu; và (ii) Trái phiếu có bảo đảm: Trái phiếu được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần gốc, lãi khi đến hạn bằng tải sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba, hoặc được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán.

 • Huy động vốn thông qua hợp đồng kinh doanh - thương mại (nợ thương mại): đây chính là thỏa thuận giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp, người mua, đối tác kinh doanh về điều khoản đã đặt cọc, thanh toán (tạm ứng) trong hợp đồng kinh doanh - thương mại hoặc chuyển giao tài sản cho mượn, cho thuê , góp vốn, cung ứng trước vật tư.

Xem thêm: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Tư vấn pháp luật về tạo lập vốn và huy động vốn của doanh nghiệp được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Tư vấn pháp luật về tạo lập vốn và huy động vốn của doanh nghiệp có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Tư vấn pháp luật về tạo lập vốn và huy động vốn của doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.40256 sec| 974.18 kb