Thu đất của ông Thăng, trả tiền cho ông Thạo, đúng sai thế nào?

23/04/2024
Luật sư Nguyễn Thị Mai
Luật sư Nguyễn Thị Mai
Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ban hành quyết định thu hồi thửa đất mang tên ông Phạm Quý Thăng, nhưng lại bồi thường cho ông Nguyễn Viết Thạo. Công dân phải khiếu kiện qua hai cấp hành chính, nhưng chính quyền vẫn khẳng định đã làm đúng.

1- Vì sao công dân khiếu kiện quyết định hành chính của ủy ban nhân dân

Ngày 20/10/1995, hộ gia đình ông Phạm Quý Thăng được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 3084709, số vào sổ 00488/QSDĐ, đối với thửa đất số 110, tờ bản đồ số 15, diện tích 382 m2. Theo đó, bảng liệt kê tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 3084709 nêu trên có ghi nhận rõ số tờ bản đồ 15, số thửa 110, diện tích 382m2, nhưng thực tế gia đình ông Thăng đóng thuế nông nghiệp là đối với thửa đất này là diện tích 400m2. Tại bản đồ đo đạc giải thửa 299 xã Thái Long thì thửa đất này của gia đình ông Thăng lại được ghi nhận là thửa số 110a, tờ bản đồ số 15, diện tích 400m2.

Do thửa đất (ruộng) của nhà ông Hoàng Việt Thạo có vị trí gần nhà ông Thăng, và ngược lại thửa ruộng nhà ông Thăng (thửa đất số 110, thực tế là 110a nói trên) có vị trí gần nhà ông Thạo, cho nên năm 2010, hai gia đình đã trao đổi, thỏa thuận miệng việc đổi đất, không có người chứng kiến, không có văn bản không đo đạc diện tích thực tế hai thửa đất cho nhau để thuận tiện trong việc canh tác.

Theo đó, ông Thạo chuyển sang sử dụng thửa đất số 110, tờ bản đồ số 15. Gia đình ông Thăng giữ Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số E 3084709 đối với thửa đất này, nhưng chuyển sang sử dụng thửa đất số 242, tờ bản đồ số 16 mang tên ông Thạo (diện tích chính xác của thửa đất, ông Thăng không biết chính xác, cũng không đo đạc bao giờ). Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất này, hiện nay ông Thạo vẫn giữ.

Theo thỏa thuận, hai bên chỉ chuyển đổi đất cho nhau để phù hợp với vị trí địa lý, điều kiện canh tác và thuận tiện canh tác cho cả hai bên, mà không chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không sang tên đổi chủ. Hai bên chỉ có quyền canh tác trên đất của. Cho đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất (năm 2021), thửa đất số 110, tờ bản đồ số 15 (thực tế là thửa đất số 110a) vẫn thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Thăng theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số E 3084709 ngày 20/10/1995.

Cùng thời gian này (năm 1995) ông Nông Văn Thỉnh có thửa đất liền kề, ghi số 110b tờ bản đồ số 15, diện tích 382 m2, cũng đổi cho ông Thạo để lấy thửa đất khác để tiện canh tác, ông Thăng không biết chính xác. 

Ông Thăng sau đó tìm hiểu, thửa đất số 110, tờ bản đồ số 15 là một thửa đất to, sau đó được tách thành hai (02) thửa đất: thửa đất 110a (diện tích 382m2, thực tế là 400 m2) thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Thăng, còn thửa 110b thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Nông Văn Thỉnh. Việc tách thửa (110a, 110b) như thế nào thì hộ gia đình ông Thăng không được thông báo, cũng không biết chính xác.

Khoảng cuối năm 2019 (không nhớ chính xác ngày tháng năm), ông Thăng nghe thông tin Nhà nước có chủ trương xây dựng công trình: Nhà lớp học và nhà hiệu bộ Trường Mầm Non Thái Long, thành phố Tuyên Quang. Ông Thăng đã nói chuyện với ông Thạo (lúc đó không có người làm chứng) về việc trả lại đất. Lúc đó ông Thạo, đã đồng ý nói: “cứ yên tâm khi nào nhà nước trả tiền anh chị ra lấy tiền”, nhưng hai bên không lập biên bản.
Kể từ đó, gia đình ông Thăng không nhận được bất cứ văn bản hay thông báo về việc thu hồi đất Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, từ Ủy ban nhân dân xã Thái Long, hay ông Thạo.
Ngày 29/4/2021, gia đình ông Thăng ra Nhà văn hóa xã Thái Long để làm Căn cước công dân thì thấy người dân nói chuyện: Thành phố Tuyên Quang trả tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất tại Ủy ban nhân dân xã Thái Long. Khi ông Thăng đến tại Ủy ban nhân dân xã Thái Long thì thấy ông  Thạo đã nhận tiền, mà đáng lẽ đây là số tiền của gia đình ông Thăng vì nhà nước thu hồi thửa đất vào thửa đất số 110, tờ bản đồ số 15 (thực tế là thửa đất số 110a) vẫn thuộc quyền sử dụng của ông Thăng theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số E 3084709 ngày 20/10/1995. Ông Thăng hỏi: “sao anh lấy tiền của em?”, ông Thạo đứng tại Ủy ban nhân dân xã Thái Long trả lời: “tiền của tao thì tao lấy”. 

Sau thời điểm này, ông Thăng đã có đơn gửi tới Ủy ban nhân dân xã Thái Long, đề nghị xác minh giải quyết.

Ngày 02/6/2021, Ủy ban nhân dân xã Thái Long đã mời các bên lên làm việc, lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai. Biên bản ghi: “hai bên… không thống nhất với nhau thì lên Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn làm đơn đến tòa án nhân dân thành phố giải quyết”. Sau đó, ông Thăng cũng không thống nhất được với ông Thạo.

- Ông Thăng có tìm hiểu thì được biết:

Ngày 08/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ban hành Quyết định số 3053/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà lớp học và nhà hiệu bộ Trường Mầm Non Thái Long, thành phố Tuyên Quang.

Ngày 06/04/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Nhà lớp học và nhà hiệu bộ Trường Mầm non Thái Long, thành phố Tuyên Quang, trong đó có nội dung: Hộ gia đình ông Thạo bị thu hồi thửa đất số 35, tờ bản đồ thu hồi đất, diện tích 505,1m2, loại đất chuyên trồng lúa nước.

Cùng ngày 06/04/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình ông Thạo với số tiền 136.377.000 đồng.

Quyết định 111/QĐ-UBND và Quyết định 112/QĐ-UBND thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ghi là Thửa đất của ôngThạo là đất của gia đình ôngThăng, gia đình ông Thăng chỉ đổi cho ông Thạo để tiện canh tác chứ không chuyển quyền sở hữu sang cho gia đình ông  Thạo.

Ông Thăng được biết, ông Nông Văn Thỉnh (cùng đổi đất cho ông Thạo tương tự như trường hợp của gia đình ông Thăng) khiếu nại thì đã được Nhà nước trả tiền bồi thường, hỗ trợ, nhưng gia đình ông Thăng khì không.

Trên thực tế, thửa đất Nhà nước thu hồi và được bồi thường nêu trên là thửa đất số 110, tờ bản đồ số 15, đã được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 3084709 ngày 20/10/1995, số vào sổ 00488/QSDĐ, cho ông Thăng. Theo đó, bảng liệt kê tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 3084709 nêu trên có ghi nhận số tờ bản đồ 15, số thửa 110, diện tích 382m2. Tuy nhiên, tại bản đồ đo đạc giải thửa 299 xã Thái Long thì thửa đất này của gia đình ông Thăng lại được ghi nhận là thửa số 110a, tờ bản đồ số 15, diện tích 400m2, gia đình ông Thăng cũng đã đóng thuế sử dụng thửa đất này, với diện tích là 400m2.

Như trình bày ở trên, thửa đất số 110, tờ bản đồ số 15 nêu trên (thực tế là thửa đất số 110a) là thửa đất gia đình ông Thăng được chia theo định suất của mỗi thành viên trong gia đình từ năm 1980 và đã được Ủy ban nhân dân huyên Yên Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 3084709. Do đó, ông Thăng khiếu nại lần thứ nhất tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, khiếu nại lần thứ hai tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 28/4/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ban hành Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Quý Thăng, thôn Hòa Mục, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang (lần đầu). Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, ông Thăng tiếp tục khiếu nại lần hai.

Ngày 13/12/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 1530/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Sáng, trú tại thôn Hòa Mục, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (lần hai).

Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp nhà đất (luật sư đất đai) của Công ty Luật TNHH Everest

2- Các căn cứ công dân khiếu nại tại hai cấp hành chính

Theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 thì gia đình tôi đủ điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Nhà lớp học và Nhà hiệu bộ Trường Mầm non Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Việc xác định ông Thạo là đối tượng được bồi thường là không chính xác, không đúng quy định pháp luật.

Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 06/04/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của gia đình tôi (đất canh tác không còn, khoản tiền hỗ trợ, bồi thường cũng không được nhận). Cụ thể:

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, các cơ quan có thẩm quyền cho rằng: 

- Về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đối với thửa đất bị thu hồi, tại mục 1.II Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 06/04/2021 có nêu: “… thửa đất trên của gia đình tôi được giao từ năm 1980, đến năm 1997 thì đổi cho ông Thạo”; “Sau khi đổi đất, ông Thạo đã quản lý, sử dụng liên tục vào mục đích nông nghiệp ổn định, không có tranh chấp cho đến khi bị thu hồi”. Tuy nhiên, thông tin này là không chính xác, không đúng sự thật. Thửa đất bị thu hồi gia đình tôi được công nhận quyền sử dụng đất từ 20/10/1995 (Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số E3084709), thời điểm gia đình tôi đổi thửa đất này cho ông Thạo là năm 2010, chứ không phải năm 1997 như kết quả xác minh nêu tại mục 1.II Quyết định số 112/QĐ-UBND. 

- Về kết quả xác minh căn cứ của người khiếu nại, tại mục 2.II Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 06/04/2021 có nêu: “… Thực tế, thửa đất đã thu hồi là thửa đất số 110a, tờ bản đồ giải thửa số 15, thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Nội dung này là không chính xác, vì như đã nêu tại mục 1, thửa đất gia đình ông Thăng đổi cho ông Thạo là thửa đất số 110, tờ bản đồ số 15, đã được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 3084709 ngày 20/10/1995 mang tên Phạm Quý Thăng, số vào sổ 00488/QSDĐ. Đây cũng chính là thửa đất số 110a, tờ bản đồ số 15, diện tích 400m2, đã bị Nhà nước thu hồi. Tại bản đồ đo đạc giải thửa 299 xã Thái Long không có thửa đất nào là thửa số 110 như ghi nhận tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 3084709. Theo đó, thửa đất 110 tờ bản đồ số 15 chính là 02 thửa đất, bao gồm thửa đất số 110a (của gia đình ông Thăng) và thửa đất số 110b của nhà ông Nông Văn Thỉnh (tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn cấp cho gia đình ông Thỉnh cũng ghi nhận tờ bản đồ 15, số thửa 110, diện tích 382m2 tương tự như cấp cho gia đình ông Thăng).

Việc có sự sai lệch giữa diện tích đất và số thửa ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 3084709 và diện tích đo đạc thực địa là lỗi của cơ quan nhà nước, không phải lỗi của người dân. Do đó, tại mục 2.II Quyết định số 112/QĐ-UBND khẳng định như vậy là không chính xác, không có căn cứ. Cơ quan/người có thẩm quyền khi xác minh cũng không xác minh, làm rõ thửa đất 110, tờ  bản đồ số 15, đã được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 3084709 là thửa đất nào, thực địa chỉ có 01 thửa đất, việc sai lệch thông tin số thửa, diện tích đất là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

- Về kết quả làm việc với ông Thạo, tại mục 3.II Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 có nêu: “Năm 1997, ông Phạm Quý Thăng, thôn Hòa Mục, xã Thái Long có đặt vấn đề với tôi về việc đổi đất để tiện cho việc canh tác…”, như đã nêu trên, thông tin này là không chính xác, việc đổi đất diễn ra vào năm 2010, không phải từ năm 1997 như ông Thạo nêu.

- Tại mục 5.II Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 có nêu: “… thời gian đổi đất theo kết quả kiểm tra, xác minh được xác định từ trước năm 2006”, tôi cho rằng, việc kiểm tra, xác minh là không chính xác, không có căn cứ cụ thể, trong kết quả xác minh nêu tại mục 4.II cũng không thể hiện rõ nội dung làm việc, xác minh với những ai, có biên bản ghi nhận ý kiến cụ thể hay không.

- Về căn cứ xác định đối tượng bị thu hồi đất và được bồi thường, hỗ trợ: ông Thăng cho rằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 75, Điều 101, khoản 1 và điểm b, điểm d khoản 3 Điều 167, điểm b khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 78, khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) là hoàn toàn không chính xác, áp dụng sai quy định của pháp luật. Theo đó, ông Thạo chỉ là người được đổi đất, không phải là người được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất bị thu hồi; mặt khác, việc đổi đất này cũng không được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, ông Thạo, cũng không thể đáp ứng đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , vì thửa đất này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ban hành Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Quý Thăng, thôn Hòa Mục, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang (lần đầu), không chấp nhận khiếu nại của ông Thăng.

Ông Thăng do đó tiếp tục khiếu nại lần thứ hai tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đơn khiếu nại lần thứ hai do Trần Thị Sáng ký (do ông Phạm Quý Thăng lúc đó nằm viện).

Ngày 13/12/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 1530/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Sáng, trú tại thôn Hòa Mục, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (lần hai) trong đó:

[1] Giữ nguyên nội dung Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Quý Thăng, thôn Hòa Mục, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang (lần đầu).

[2] Yêu cầu bà Trần Thị Sáng (ông Phạm Quý Thăng) nghiêm túc thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

Gia đình ông Thăng thấy rằng, quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên không đúng quy định của pháp luật đất đai (như trình bày ở trên) xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi, do đó gia đình ông Thăng yêu cầu Tòa án giải quyết:

[1] Tuyên hủy Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Sáng, trú tại thôn Hòa Mục, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (lần hai).

[2] Tuyên hủy Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Quý Thăng, thôn Hòa Mục, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang (lần đầu).

[3] Tuyên hủy Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 06/04/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Nhà lớp học và nhà hiệu bộ Trường Mầm non Thái Long, thành phố Tuyên Quang của hộ gia đình ông Thạo.

[4] Tuyên hủy Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 06/04/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình ông Thạo.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư thu hồi đất của Công ty Luật TNHH Everest

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Thu đất của ông Thăng, trả tiền cho ông Thạo - đúng sai thế nào? được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Thu đất của ông Thăng, trả tiền cho ông Thạo - đúng sai thế nào? có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:  (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Thu đất của ông Thăng, trả tiền cho ông Thạo, đúng sai thế nào?

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18628 sec| 1005.039 kb