Trình tự thủ tục góp vốn, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

18/06/2021
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Hiện nay, bên cạnh hình thức góp vốn, nhận góp vốn thông thường bằng tiền mặt còn hình thành hình thức góp vốn, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Vậy trình tự thủ tục góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật.

1- Trình tự, thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/ND-CP Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp về trình tự, thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cụ thể là:

Doanh nghiệp và bên góp vốn thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Trường hợp góp vốn bằng một phần thửa đất thì người sử dụng đất để nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đổi với phần diện tích đất đưa vào góp vốn trước khi nộp hồ sơ góp vốn.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định thì thưc hiện các công việc sau đây:

Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

Xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhân, chính thưa quy định; theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và sản khác gắn liền với đất thì lên hồ sơ trình cơ quan có thâm quyền văn giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận cho doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục góp vốn với trường hợp sử dụng đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuế chất hằng năm mà góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê

Doanh nghiệp và bên góp vốn thực hiện thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự;

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thue, doanh nghiệp đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho doanh nghiệp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất;

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cơ quan tài nguyên và môi trưởng thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho doanh nghiệp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất, doanh nghiệp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê ký hợp đồng thuê đất, cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người góp vốn bằng tài sản;

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi hợp đồng thuê đất cho doanh nghiệp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê: chinh lý, cấp nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai trao giấy chứng nhận cho người được cấp.

Theo nguyên tắc này, trường hợp Luật sư nhân thấy việc tài sản nhân góp vốn gắn liền với một phần thửa đất thuế thì phải tư vấn cho doanh nghiệp làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

2- Các trường hợp chấm dứt việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

Hết thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất; 

Một bên hoặc các bên để nghị theo thỏa thuận trong hợp đồng góp vốn;

Bị thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai;

Bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc doanh nghiệp liên doanh bị tuyên bố phá sản, giải thể;

Cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị cầm hoạt động trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh mà hợp đồng góp vốn phải do cá nhận đó thực hiện; 

Pháp nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị chấm dứt hoạt động mà hợp đồng góp vốn phải do pháp nhân đó thực hiện.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư thu hồi đất của Công ty Luật TNHH Everest 

3- Về việc xử lý quyền sử dụng đất khi chấm dứt việc góp vốn

Khi việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt, Luật sư lưu ý tư vấn các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất đã góp vốn như sau:

Trường hợp hết thời hạn góp vốn hoặc do thỏa thuận của các bên về chấm dứt việc góp vốn thì bên góp vốn quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó trong thời hạn còn lại.

Trường hợp thời hạn sử dụng đất đã hết hoặc bên góp vốn quyền sử dụng đất không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Nhà nước cho bên nhận góp vốn tiếp tục thuê đất nếu có nhu cầu.

Trường hợp chấm dứt việc góp vốn theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do vi phạm pháp luật về đất đai thì nhà nước thu hồi đất đó.

Trường hợp bên nhận góp vốn hoặc bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tổ chức bị phá sản thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được xử lý theo quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân.

Người nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quyết định của Tòa án nhân dân thì được tiếp tục sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong thời hạn sử dụng đất còn lại và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp không có người nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước thu hồi đất và tài sản đó.

Trường hợp cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được để thừa kế theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường hợp cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị tuyên bố là đã chết hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường hợp doanh nghiệp liên doanh giải thể hoặc bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tổ chức giải thể thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được xử lý theo thỏa thuận giữa các bên phù hợp với quy định của Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4- Về việc xác định giá trị vốn góp bằng quyền sử dụng đất

Việc xác định giá trị vốn góp bằng quyền sử dụng đất là vấn đề thương mại trong giao dịch góp vên, tuy nhiên Luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp về các căn cứ pháp lý để thực hiện việc xác định giả trị quyền sử dụng đất.

Đối với doanh nghiệp có văn góp của Nhà nước việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thường được thực hiện theo phương pháp định giá đất, bảng giá đất, việc định giá đất cụ thể, hoat động tư vẫn các định giá đất được quy định tại Nghị định số 44/2014/ND-CP ngày 150 2014 của Chính phủ về giá đất

Đối với các doanh nghiệp khác, việc xác định giá trị quyền sử đất thường xác định theo kết quả định giá đất theo thị trường được thực hiện bởi tổ chức cung cần dịch vụ định giá đất và sự thỏa thuận của các bên

Một số doanh nghiệp có thể thực hiện xác định giá trị quyền sử , đất trên cơ sở kết hợp giữa kết quả xác định giá trị theo phương nháp định giá đất được quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và dung kết quả định giá đất theo thị trường được thực hiện bởi tổ chức cung cấp dịch vụ định giá đất.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest 

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Trình tự thủ tục góp vốn, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Trình tự thủ tục góp vốn, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Trình tự thủ tục góp vốn, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.36158 sec| 968.773 kb