Mẫu Thỏa thuận cổ đông (Shareholders Agreement Template)

19/02/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Thỏa thuận cổ đông (Shareholders Agreement) được ký kết, không chỉ với vai trò là những người thành lập ra doanh nghiệp, mà còn là những thỏa thuận giữa các cổ đông (thành viên) ngay cả sau khi công ty đã đi vào hoạt động. Dưới đây là 01 Bản mẫu thỏa thuận cổ đông (tham khảo).

THỎA THUẬN CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY [TÊN CÔNG TY]

[1] Đối tác  của thỏa thuận

[Tên công ty] [Loại công ty], một Công ty dự kiến được đăng ký tại [Quốc gia, Thành phố] 

(sau đây còn gọi là Công ty) cho [Tóm tắt những gì công ty làm] (sau đây gọi là Công ty) còn được gọi là dịch vụ của Công ty),

Đối tác:

(a) [Tên đối tác], [địa chỉ], [ID cá nhân hoặc doanh nghiệp nếu có] (sau đây gọi là [chữ viết tắt]),

(b) [Tên đối tác], [địa chỉ], [ID cá nhân hoặc doanh nghiệp nếu có] (sau đây gọi là [chữ viết tắt]),

(c) [Tên đối tác], [địa chỉ], [ID cá nhân hoặc doanh nghiệp nếu có] (sau đây gọi là [chữ viết tắt]).

[2] Quyền sở hữu cổ phần

Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tổng [Số cổ phần]) được thể hiện trong bảng dưới đây.

[Tên đối tác] Số lượng cổ phần %, 

[Tên đối tác] Số lượng cổ phần %, 

[Tên đối tác] Số lượng cổ phần %.

[3] Bối cảnh, lý do và tinh thần của Thỏa thuận cổ đông này

Thỏa thuận cổ đông này xác định các nguyên tắc hợp tác giữa các Đối tác và các biện pháp và trách nhiệm liên quan.

Các Đối tác đã nhận ra cơ hội thị trường ngày càng tăng để cung cấp dịch vụ của công ty cho [loại khách hàng] [ở những thị trường nào] Các Đối tác đã đồng ý theo đuổi cơ hội này bởi sự gắn kết của họ với Công ty. Mục tiêu của Đối tác là phát triển Công ty nhanh chóng thành [Loại công ty nào đang được mục tiêu; kích thước, quy mô...]. Đề cương kinh doanh ban đầu được trình bày trong [Phụ lục 1 tức là, công ty trình bày/kế hoạch kinh doanh] và cơ cấu phân bổ doanh thu liên quan được trình bày trong Phụ lục D. 

Công ty liên tục phát triển kế hoạch dựa trên phản hồi và cơ hội của thị trường. 

Mục đích của Thỏa thuận này là để bảo vệ lợi ích của Đối tác. Nó không có nghĩa là để trừng phạt Đối tác vô tình vi phạm Thỏa thuận này và ngừng
hành vi sai trái sau khi có thông báo từ các Đối tác khác.

Trên tinh thần này, các Đối tác đồng ý không bán cổ phần của Công ty cho người ngoài khi chia sẻ điều khoản hạn chế chuyển nhượng của Thỏa thuận cổ đông này (sau đây gọi là Thỏa thuận) hạn chế việc bán cổ phần. 

[4] Cam kết chung

Các Đối tác đồng ý với những điều sau: Chúng tôi, với tư cách là Đối tác của Thỏa thuận này, đồng ý thực hiện các nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực của Công ty. hoạt động kinh doanh vì lợi ích của Công ty. Tất cả các quyền phi vật chất và tài sản khác được tạo ra trong hoặc liên quan trực tiếp đến quá trình phát triển kinh doanh của Công ty sẽ trở thành tài sản của Công ty trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của tất cả các Đối tác. 

Nhiệm vụ và/hoặc vai trò của Đối tác: 

[Đối tác] [Vai trò/Chức danh] 

Nhiệm vụ & trách nhiệm chính:

● Quản lý doanh nghiệp

● ... 

Kế hoạch khuyến khích liên quan được trình bày trong Phụ lục C 

[Đối tác] [Vai trò/Chức danh] 

Nhiệm vụ & trách nhiệm chính: 

● Quản lý doanh nghiệp
● ...

Kế hoạch khuyến khích liên quan được trình bày trong Phụ lục C 

[Đối tác] [Vai trò/Chức danh] 

Nhiệm vụ & trách nhiệm chính:

● Quản lý doanh nghiệp 

● ... 

Kế hoạch khuyến khích liên quan được trình bày trong Phụ lục C. 

[5] Thủ tục tố tụng

Theo mặc định, mỗi Đối tác có thể tự do bỏ phiếu trong cuộc họp cổ đông. Tuy nhiên, các Đối tác đồng ý về hai trường hợp ngoại lệ ở trên: 

Thứ nhất, nếu hơn 2/3 số cổ phần thuộc sở hữu của Đối tác ủng hộ việc bỏ phiếu nhất định hành vi đó thì tất cả các Đối tác sẽ bỏ phiếu đồng ý với đa số 2/3 Đối tác. Các mục đích là để chắc chắn rằng các Đối tác sẽ hợp nhất, hoạt động như một nhóm duy nhất, ngay cả trong các tình huống khi trong Công ty sẽ có các cổ đông khác ngoài Đối tác. 

Thứ hai, một số quyết định nhất định sẽ yêu cầu sự hỗ trợ của Đối tác nắm giữ ít nhất 90% tổng số cổ phần của Đối tác. cổ phiếu; nếu không thì tất cả các Đối tác đồng ý bỏ phiếu chống lại những quyết định này. Các quyết định là tiếp theo: 

● Tăng, giảm vốn cổ phần, 

● Phát hành cổ phiếu mới, 

● Phát hành các khoản vay chuyển đổi hoặc quyền chọn có thể chuyển đổi thành cổ phiếu,

● Bán toàn bộ hoặc một phần lớn hoạt động kinh doanh của công ty, 

● Ủy quyền cho Hội đồng đưa ra các quyết định nêu trên. 

Để thực hiện các thủ tục được mô tả ở trên, các Đối tác đồng ý hợp tác hiệu quả tại các cuộc họp cổ đông và trước đó. Bất kỳ Đối tác nào cũng có thể triệu tập các đối tác gặp nhau sau hai thông báo hàng tuần, trực tiếp nếu có thể, hoặc qua internet/điện thoại và theo cách khác các thủ tục được sử dụng để mời họp đại hội cổ đông. Các Đối tác sẽ nỗ lực hết sức để tìm thời gian họp - vài cuộc họp nếu cần thiết - để vạch ra chiến lược bỏ phiếu chung của họ. 

Đối tác đồng ý tham gia vào tất cả các cuộc họp cổ đông, trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền được hướng dẫn thực hiện theo các thủ tục tố tụng được mô tả ở trên.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua lại doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest

[6] Điều khoản hạn chế cạnh tranh

Các đối tác có vai trò tích cực trong Công ty cam kết không cạnh tranh dưới bất kỳ hình thức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Ở đây, các định nghĩa sau đây được đã sử dụng: 

● Vai trò tích cực trong Công ty được định nghĩa là được Công ty tuyển dụng hoặc đóng vai trò là giám đốc Hội đồng quản trị, cố vấn hoặc nhà tư vấn cho công ty. 

● Hoạt động kinh doanh của Công ty được xác định dựa trên chiến lược, kế hoạch kinh doanh, khách hàng các mối quan hệ và quy trình, lộ trình sản phẩm cũng như quyền sở hữu trí tuệ của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào. 

Nếu Đối tác không còn vai trò tích cực trong Công ty thì Đối tác đồng ý không cạnh tranh dưới bất kỳ hình thức nào với hoạt động kinh doanh của Công ty như được xác định tại thời điểm đó, trong thời gian sau [số tháng tức là. 12]. 

Ngoài những điều trên, tất cả các Đối tác (không chỉ những người có vai trò tích cực trong Công ty) đồng ý không cạnh tranh dưới bất kỳ hình thức nào với hoạt động kinh doanh của Công ty trong [số lần đầu tiên tháng tức là. 6] sau khi ký Thỏa thuận cổ đông này của công ty.

Nếu Công ty quyết định thay đổi chiến lược, kế hoạch kinh doanh hoặc trọng tâm kinh doanh thì sự thay đổi này và kế hoạch kinh doanh mới phải được thông báo tới từng Đối tác. Nếu xảy ra tình huống cạnh tranh từ sự thay đổi của Công ty, điều này không được coi là vi phạm Cuộc thi này
Điều khoản hạn chế. 

Nếu một hoặc một số Đối tác vi phạm nghiêm trọng Điều khoản hạn chế cạnh tranh này và không khắc phục vi phạm trong vòng [số ngày tức là. 30] sau khi được thông báo về hành vi vi phạm của The Công ty hoặc các Đối tác khác có ít nhất 2/3 số cổ phần Đối tác còn lại, với số cổ phần là
(các) Đối tác vi phạm Điều khoản bị loại trừ thì biện pháp xử phạt sau sẽ được áp dụng:

(Các) Đối tác vi phạm Điều khoản hạn chế cạnh tranh đồng ý bán cổ phần của mình với giá đó là 10% giá thị trường hợp lý của họ (như được định nghĩa trong Điều 9 dưới đây), theo tỷ lệ của phần còn lại Quyền sở hữu của đối tác. Ngoài ra, mỗi Đối tác vi phạm Điều khoản đồng ý thanh toán [EUR tức là 30.000 Euro] cho Công ty. 

Việc vi phạm này phải được Hội đồng ghi lại và nó phải được chứng minh là có hại (ví dụ: Công ty đã mất lợi thế kinh doanh hoặc lợi thế cạnh tranh) cho Công ty. Các Đối tác sẽ được coi là đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản theo Chương 6 này để mỗi Đối tác có quyền sở hữu hiện tại và vai trò/sự bổ nhiệm trong các công ty/doanh nghiệp khác và các hoạt động khác như được nêu trong Triển lãm B và mỗi Đối tác sẽ không vi phạm điều này Chương 6 liên quan đến bất kỳ quyền sở hữu, vai trò, bổ nhiệm hoặc hoạt động nào như vậy. 

[7] Tùy chọn Mua lại trong Tình huống Thoát khỏi Đối tác thông thường và Hạn chế Xử lý Chia sẻ

Các Đối tác cam kết không chuyển nhượng cổ phần của mình cho bên thứ ba trước [số tháng I E. 36] về việc ký Thỏa thuận cổ đông lần đầu tiên, trừ khi có thỏa thuận khác tại bằng văn bản của Đối tác nắm giữ ít nhất 90% cổ phần của Công ty. Mỗi Đối tác sẽ thông báo cho các Đối tác khác về bất kỳ ý định chuyển nhượng cổ phần của Đối tác và về thông tin được cung cấp cho bên thứ ba liên quan đến mục đích chuyển nhượng cổ phần đó. 

Các Đối tác của Thỏa thuận này có quyền mua lại cổ phần trong thời hạn [số tháng tức là. 12] từ việc Đối tác từ chức, nếu việc mua lại chưa được thực hiện trước đó. 

[8] Thoát

Liên quan đến Sự kiện thanh lý, mọi khoản Cân nhắc ròng sẽ được phân bổ theo tỷ lệ giữa các cổ đông. 

[9] Tình huống thoát bất thường

Trong trường hợp Đối tác rời Công ty với tư cách là Người rời bỏ không hợp lệ, phần trăm được xác định như được xác định trong Phụ lục A số cổ phiếu của anh ta sẽ bắt buộc phải chuyển giao cho Công ty với giá danh nghĩa giá trị. 

Người bỏ việc xấu là bất kỳ cổ đông nào không tiếp tục làm việc cho Công ty, trong một mối quan hệ tư vấn với Công ty, thành viên hội đồng quản trị trước các mốc quan trọng như được mô tả trong đã đạt được Phụ lục A vì bất kỳ lý do nào sau đây: 

(a) Không đóng góp thời gian và/hoặc nỗ lực tối thiểu đã thỏa thuận cho Công ty theo cơ sở hiện hành theo thỏa thuận của các đối tác và tiếp tục không đóng góp sau khi có thông báo từ các Đối tác khác. 

(b) Vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này; 

(c) Hành vi sai trái nghiêm trọng hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc dai dẳng bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Công ty hoặc bất kỳ Công ty liên kết nào của Công ty; 

(d) Bị kết án về một tội hình sự (được áp dụng hình phạt giam giữ) bởi tòa án của quyền tài phán có thẩm quyền; hoặc Người rời bỏ xấu được xác định bởi 3/4 số Đối tác đồng ý, được hỗ trợ bằng các chính sách phù hợp tài liệu. 

[10] Quy tắc quản lý việc bán cổ phiếu

Nếu bất kỳ Đối tác nào (“Đối tác bán hàng”) đàm phán với bên/Đối tác thứ ba (“Đối tác bán hàng”) Bên Mua”) về việc chuyển nhượng cổ phần của mình thì Bên Bán cam kết thông báo kịp thời cho các Đối tác khác bằng văn bản (“Thông báo gắn thẻ”) về ý định đó. Các Đối tác khác sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, yêu cầu Đối tác bán hàng thực hiện điều đó, tất cả hoặc tương ứng với số lượng cổ phần của họ mà Đối tác bán dự định chuyển nhượng là được mua bởi Bên mua/Đối tác đó (“Quyền gắn thẻ”) với cùng mức độ xem xét và mặt khác dựa trên các điều khoản và điều kiện tương tự mà Bên bán có được. Trong chia sẻ như vậy chuyển nhượng, Đối tác bán hàng sẽ nỗ lực hết sức để tìm Đối tác thứ ba mà tất cả các cổ phiếu có thể được chuyển nhượng theo giá thị trường. Các Đối tác khác tương ứng phải thông báo cho Đối tác bán hàng trong vòng [số ngày tức là. 30] kể từ khi nhận được Thông báo Tag-Along cho dù họ muốn sử dụng Quyền gắn thẻ tương ứng của mình. 

Trong trường hợp một nhóm chủ sở hữu nắm giữ đa số cổ phần của Công ty (“Người nắm giữ đa số”) đã tìm được một ứng viên (“Người đề nghị đối tác thứ ba”) mong muốn thực sự mua tất cả của Công ty, Người nắm giữ đa số sẽ có quyền nhưng không có nghĩa vụ, yêu cầu các Đối tác khác của Thỏa thuận này chuyển nhượng cổ phần của họ cho Đối tác thứ ba Người đề nghị (“Kéo theo bên phải”) với cùng mức xem xét và mặt khác theo cùng điều khoản và các điều kiện mà Người nắm giữ đa số đạt được. Việc kéo dọc bên phải sẽ được thực hiện bởi một thông báo được gửi cho các Đối tác khác ít nhất [số ngày, tức là. 30] trước khi viên mãn về việc chuyển nhượng cổ phần từ Đối tác sang Bên cung cấp đối tác thứ ba.
Việc chuyển nhượng cổ phần từ Đối tác sang bên thứ ba phải luôn diễn ra đồng thời với bên thứ ba cũng trở thành đối tác trong thỏa thuận Cổ đông này và Đối tác bán là chịu trách nhiệm chứng kiến điều này xảy ra. 

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

[11] Xác định giá trị thị trường

Nếu cổ phiếu được định giá dựa trên các điều khoản của Thỏa thuận này và nếu các Đối tác liên quan không thể thống nhất được giá trị thị trường của cổ phiếu sẽ là bao nhiêu thì giá trị thị trường sẽ được xác định trên cơ sở đề nghị mua cổ phần của Đối tác thứ ba trong thời gian dài. bên trong nếu không có lời đề nghị như vậy thì một cố vấn tài chính hoặc ngân hàng đầu tư đáng kính được chỉ định bởi Hội đồng quản trị sẽ xác định giá trị thị trường. 

[12] Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Thứ tự giải thích

Thỏa thuận ở đây được tất cả các Đối tác hiểu là bao gồm tất cả các câu hỏi có liên quan hiện tại liên quan đến quản trị Công ty.
Thỏa thuận này thay thế - chỉ đối với các vấn đề nêu trên được xử lý trong khuôn khổ này Thỏa thuận - mọi thỏa thuận, hiểu biết, lời hứa hoặc Thỏa thuận được thực hiện hoặc hiện có giữa các Đối tác theo đây, trước hoặc đồng thời với Thỏa thuận và cấu thành toàn bộ sự hiểu biết giữa các Đối tác theo đây. 

Nếu Thỏa thuận này, các Thỏa thuận và tài liệu liên quan hoặc các Điều khoản của Hiệp hội được không thống nhất với nhau thì các văn bản được giải thích theo trình tự sau: 

(a) Thỏa thuận này; 

(b) Các Thỏa thuận hoặc văn bản khác được ký kết giữa các Đối tác 

(c) Điều lệ của Công ty. 

Nếu Đối tác quyết định sửa đổi Thỏa thuận này thì phải thực hiện bằng văn bản và có chữ ký của và thay mặt cho tất cả các Bên. Trong Hợp đồng đó phải có điều khoản đề cập rằng đây là một sửa đổi Thỏa thuận cổ đông hiện tại hoặc việc sửa đổi phải được thực hiện theo cách khác rõ ràng qua hoàn cảnh. 

[13] Thỏa thuận cổ đông khác

Đối tác hiểu và biết rằng một số Đối tác có cổ đông hiện hữu các thỏa thuận hoặc điều khoản hạn chế cạnh tranh ở các công ty khác. Những thỏa thuận này hạn chế cuộc thi. Các Đối tác đồng ý nỗ lực hết sức để tránh xung đột với những đối tác này thỏa thuận cổ đông và hạn chế cạnh tranh. Các Đối tác đồng ý rằng nếu bất kỳ Đối tác nào gặp phải trách nhiệm pháp lý từ các thỏa thuận hoặc hạn chế này, Công ty sẽ chi trả những trách nhiệm đó trách nhiệm pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản thanh toán bồi thường và chi phí pháp lý. Hội đồng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc Công ty sẽ chi trả các chi phí ở mức độ nào.

[14] Thông tin chi tiết và bảo mật

Các Đối tác sẽ giữ bí mật và không tiết lộ cho bất kỳ Đối tác thứ ba nào mà không có trước sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các Đối tác về nội dung quan trọng của Thỏa thuận này trừ khi việc tiết lộ là theo yêu cầu của pháp luật, quy định, quy tắc giao dịch chứng khoán hoặc lệnh của tòa án có thẩm quyền. 

Đối tác có nghĩa vụ tiết lộ thông tin như được định nghĩa ở trên sẽ sử dụng tốt nhất nỗ lực thông báo cho các Đối tác khác trước khi tiết lộ. 

Các Đối tác sẽ không tiết lộ hoặc liên lạc với bất kỳ người nào vào bất kỳ lúc nào sau đây (trừ, nếu thích hợp, cho các cán bộ, nhân viên hoặc cố vấn chuyên môn của họ, những người có chức vụ cần thiết để biết điều tương tự) bất kỳ thông tin bí mật nào liên quan đến doanh nghiệp, tài khoản,
các thỏa thuận tài chính hoặc hợp đồng hoặc các giao dịch, giao dịch hoặc công việc khác của Công ty hoặc bất kỳ công ty con nào của nó có thể trực thuộc hoặc có thể được nó biết ngoại trừ; 

(a) thông tin đó tại thời điểm tiết lộ đã được công chúng biết đến, 

(b) khi pháp luật, quy định, quy tắc giao dịch chứng khoán hoặc lệnh của tòa án yêu cầu tiết lộ của cơ quan có thẩm quyền. Bất kỳ Đối tác nào muốn tiết lộ thông tin bí mật cho người nhận chuyển nhượng cổ phần tiềm năng và các đại diện và cố vấn của họ trước tiên phải có được cam kết phù hợp về bảo mật trước khi tiết lộ.

[15] Trao đổi thông tin giữa các đối tác về Thỏa thuận

Mọi liên lạc giữa các Đối tác liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được thực hiện bằng văn bản và sẽ được gửi trực tiếp hoặc qua e-mail theo cách mà người nhận xác nhận đã nhận được thông tin, hoặc gửi bằng thư bảo đảm và được trả trước đầy đủ trong một phong bì có địa chỉ chính xác tới địa chỉ do Đối tác cung cấp cho Công ty hoặc cho các Đối tác khác. Bất kỳ thông báo nào như vậy sẽ có trong bằng tiếng Anh và sẽ được coi là đã được cung cấp vào thời điểm thực sự được giao và xác nhận bởi tất cả các Đối tác hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác trong khoảng [số ngày tức là. 14] sau khi nó được gửi theo cách ở đây trước khi được cung cấp. 

Xem thêm: Dịch vụ set up doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

[16] Chi phí

Mỗi Đối tác theo đây sẽ chịu các chi phí pháp lý, kế toán và các chi phí khác của riêng mình, phí và chi phí liên quan đến việc đàm phán, chuẩn bị và thực hiện Thỏa thuận (hợp đồng) này và bất kỳ Thỏa thuận nào khác liên quan đến hoặc được đề cập trong Thỏa thuận này.

[17] Phân công khả năng

Thỏa thuận này không thể được chuyển nhượng bởi bất kỳ Đối tác nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản. sự đồng ý của các Bên khác.

[18] Tranh chấp và Luật điều chỉnh

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và xây dựng theo luật pháp của [Quốc gia]. 

Mọi tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận này sẽ được giải quyết tại [Tòa án quận hoặc tòa án khác] của [Thành phố, Quốc gia].​

[19] Thuật ngữ

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ khi tất cả các Đối tác ký và sẽ ràng buộc đối với mỗi Đối tác miễn là Đối tác đó là chủ sở hữu Cổ phiếu hoặc Chứng khoán Vốn cổ phần khác. Tuy nhiên, Thỏa thuận sẽ chấm dứt sau khi hoàn thành Giao dịch mua bán hoặc IPO.

Bất kể những điều đã nói ở trên, Phần 7 - 10 (Điều khoản hạn chế cạnh tranh, Tùy chọn mua lại trong Tình huống thoát đối tác thông thường và Hạn chế xử lý chia sẻ, Tình huống thoát bất thường và Các quy tắc điều chỉnh việc bán cổ phiếu) và Mục 18 (Luật tranh chấp và điều chỉnh) sẽ có tính ràng buộc, trong phạm vi áp dụng đối với Bên ngay cả khi Bên đó đã không còn là một Bên của Thỏa thuận này.

[20] Điều khoản phụ trợ và chữ ký

Trừ khi có quy định khác ở đây, không có sự bổ sung, sửa đổi hoặc sửa đổi nào của điều này Thỏa thuận sẽ có hiệu lực trừ khi nó được lập thành văn bản và được ký bởi và thay mặt cho tất cả Các bên. Sẽ không có sự từ bỏ bất kỳ điều khoản, điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này trừ khi điều đó việc từ bỏ được chứng minh bằng văn bản và có chữ ký của các Bên từ bỏ. 

Không có sự thiếu sót hoặc chậm trễ nào của bất kỳ Đối tác nào trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền dưới đây sẽ có tác dụng như một sự từ bỏ đặc quyền đó, cũng như bất kỳ việc thực hiện đơn lẻ hoặc một phần quyền nào bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào như vậy sẽ loại trừ bất kỳ quyền nào khác. Các quyền và biện pháp khắc phục được cung cấp ở đây được tích lũy và không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào do pháp luật quy định. 

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc quy định nào được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở bất kỳ mức độ nào, điều khoản, điều kiện hoặc điều khoản đó sẽ bị cắt đứt khỏi các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ
mức độ được pháp luật cho phép. 

Thỏa thuận này đã được lập thành [số bản sao] bản gốc giống hệt nhau và được xem xét hoàn toàn bởi các Bên, được ký sau khi phê duyệt và tất cả các trang trong phụ lục đều được ký tắt bởi các Bên. Công ty đã nhận được một bản gốc và mỗi Đối tác đã nhận được một bản gốc có các chữ ký ràng buộc về mặt pháp lý sau đây. 

Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết của các bên liên quan đến đối với chủ đề của tài liệu này, đồng thời hợp nhất và thay thế tất cả các vấn đề trước đây và đương thời các cuộc thảo luận, thỏa thuận và hiểu biết về mọi bản chất giữa các bên trong đây. 

Thỏa thuận này có thể được ký kết ở một hoặc nhiều bản và bởi các bên khác nhau đây thành các bản sao riêng biệt, mỗi bản khi được thực hiện sẽ được coi là bản gốc nhưng tất cả những điều đó gộp lại sẽ tạo thành một và cùng một thỏa thuận. Giao hàng của một bản sao được thực hiện của trang chữ ký trong Thỏa thuận này bằng máy điện báo sẽ có hiệu lực như gửi bản sao được thực hiện thủ công của Thỏa thuận này.

[Đối tác & chức danh/vai trò]            [Đối tác & chức danh/vai trò]              [Đối tác & chức danh/vai trò]

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Mẫu Thỏa thuận cổ đông (Shareholders Agreement Template) được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Mẫu Thỏa thuận cổ đông (Shareholders Agreement Template) có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Mẫu Thỏa thuận cổ đông (Shareholders Agreement Template)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19005 sec| 1052.156 kb