Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Luật sư ở Vương quốc Anh

06/03/2021
Đinh Thị Thương
Đinh Thị Thương

Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Vương quốc Anh dành cho luật sư tư vấn Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư đối với luật sư tư vấn gồm 25 Quy tắc được ban hành và thừa nhận rộng rãi từ năm 2006.

Bộ quy tắc ứng xử Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Luật sư ở Vương quốc Anh.

Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Vương quốc Anh dành cho luật sư tư vấn Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư đối với luật sư tư vấn gồm 25 Quy tắc được ban hành và thừa nhận rộng rãi từ năm 2006. Bộ quy tắc đạo đức luật sư tư vấn bao gồm 3 phần, trong đó là các nghĩa vụ cơ bản, các quy tắc mang tính bắt buộc và các hướng dẫn không có tính bắt buộc giúp giải nghĩa các quy tắc và giải thích việc áp dụng chúng. Bộ quy tắc đưa ra 25 quy tắc về 25 lĩnh vực liên quan đến hoạt động hành nghề và các hình thức hành nghề luật sư . Bộ quy tắc này được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật của Anh và Liên minh châu Âu. Chỉ những vấn đề thực sự cần thiết mới quy định thành nguyên tắc và Bộ quy tắc chủ quy định những vấn đề cơ bản, mang tính nền tảng, không đi vào chi tiết. Các quy tắc vừa phải bảo đảm lợi ích của công chúng, khách hàng và luật sư, nhưng phải cân đối với trách nhiệm và nghĩa vụ của luật sư. Không những thế, các quy tắc phải rõ ràng, thống nhất để nâng cao tính thực thi, tránh các tranh chấp có thể phát sinh. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Bộ quy tắc là Hội đồng của Hiệp hội luật sư. Tiếp theo, Bộ quy tắc phải được sự đồng ý của Chánh án Toà án công lý hoặc sự phê duyệt của Chánh án Toà án tối cao hoặc cả hai. Theo quy định của pháp luật Vương quốc Anh, một số nguyên tắc liên quan đến tranh tụng phải được Chánh án Toà án tối cao thông qua. Trong một xã hội dựa trên nền tảng thượng tôn pháp luật, luật sư đóng vai trò đặc biệt. Các nghĩa vụ luật sư không chỉ bắt đầu và kết thúc bằng việc đúng theo những gì mà người luật sư được phép làm theo quy định của pháp luật. Luật sư còn có nghĩa vụ bảo vệ công lý cũng như quyền lợi của những người đã phó thác cho luật sư việc khẳng định và bảo vệ các quyền tự do của họ và nghĩa vụ của người luật sư không chỉ có quyền bào chữa mà còn tư vấn cho thân chủ của mình. Tôn trọng chức năng nghề nghiệp của luật sư là điều kiện thiết yếu cho quá trình thực thi pháp luật và dân chủ trong xã hội .

Nghĩa vụ cơ bản của luật sư tư vấn Vương Quốc Anh

Cụ thể, Nghĩa vụ cơ bản xác định trách nhiệm của luật sư trong tình huống. Những nghĩa vụ cơ bản của luật sư tư vấn Vương quốc Anh: Nghĩa vụ thân nó đã xác định các chức năng của luật sư trong hoạt động nghề nghiệp. cơ bản là nghĩa vụ không cần giải thích thêm như các quy tắc khác mà bản. Các nghĩa vụ cơ bản có vai trò giúp cho việc áp dụng các quy tắc một cách cụ thể, chi tiết hơn, đưa ra các hướng dẫn khi các quy tắc không quy định một việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và xã hội, tuy nhiên, trong trường hợp có mâu thuẫn giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, thì lợi ích chung sẽ được ưu tiên thực hiện nhằm bảo đảm công lý . Đây là cơ sở đầu tiên để xem xét về tư cách đạo đức của luật sư . Một xã hội công bằng, hiện đại luôn đòi hỏi nghề luật sư phải đáp ứng tiêu chuẩn cao về tính trung thực và khả năng chuyên môn. Một luật sư sẽ có hai đối tượng phải phục vụ , đó là khách hàng và xã hội. Trong việc phục vụ xã hội, luật sư phải bảo vệ pháp quyền và thực thi công lý một cách phù hợp. Trong việc phục vụ khách hàng, luật sư phải cộng tác với khách hàng, xem công việc của khách hàng là mối quan tâm hàng đầu của mình.

Quy tắc 1: Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư tư vấn Vương quốc Anh quy định luật sư có 6 nghĩa vụ cơ bản

Thứ nhất, bảo vệ Công lý và Nhà nước pháp quyền

- luật sư phải bảo vệ nhà nước pháp quyền và hỗ trợ thực thi công lý. Thứ hai, sự trung thực

- luật sư phải hành động trung thực.

Thứ ba, sự độc lập - luật sư không được phép để sự độc lập của mình bị ảnh hưởng.

Thứ tư , bảo vệ tốt nhất lợi ích của khách hàng - luật sư phải hành động vì lợi ích cao nhất của khách hàng

Thứ năm, tiêu chuẩn dịch vụ - luật sư phải cung cấp dịch vụ đạt tiêu chuẩn tốt nhất cho khách hàng của mình

Thứ sáu, lòng tin của cộng đồng - luật sư không được xử sự theo những cách thức mà có thể làm giảm sút lòng tin của cộng đồng vào cá nhân luật sư cũng như nghề luật sư. Các nghĩa vụ cơ bản trên đây là các nghĩa vụ mà luật sư thực hiện trực tiếp, không cần giải thích thêm. Mặt khác, các nghĩa vụ này là nền tảng cơ sở để xây dựng các nghĩa vụ đạo đức cụ thể của luật sư với các chủ thể, mối quan hệ hành nghề của luật sư trong Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư.

Quy tắc 2: Quy định về quan hệ luật sư với khách hàng.

Quy tắc đạo đức sẽ giúp luật sư hiểu khách hàng. Khách hàng tìm đến luật sư hay hoàn cảnh của khách hàng khi tìm đến dịch vụ pháp lý bởi vì: Thiếu hiểu biết về pháp luật ; Thiếu hiểu biết về các thủ tục tố tụng tại toà án và các thủ tục tục khác ; Lo lắng về hoàn cảnh cá nhân của họ ; Lo lắng về việc tiếp xúc với luật sư, Lo lắng về các chi phí có liên quan.

Quy tắc đạo đức sẽ giúp luật sư hiểu khách hàng, khách hàng có cơ sở về kiến thức giữa luật sư và khách hàng, thực hiện đúng sẽ tạo ra sự cộng tác, phối hợp tốt với nhau, từ đó thu hẹp chênh lệch với khách hàng thông qua việc cung cấp thông tin để giúp khách hàng đưa ra các quyết định về vụ việc của họ. Luật sư sẽ giải thích được một cách chính xác thời điểm giao kết, luật sư cũng giải thích về các nghĩa vụ của khách hàng đã được xác định nên những công việc sẽ được thực hiện theo hợp đồng với khách hàng. Những lợi ích từ mối quan hệ tốt với khách hàng: Khách hàng lại tìm đến công ty. Khách hàng sẽ giới thiệu dịch vụ pháp lý của luật sư với bạn bè và đồng nghiệp. Nếu quan hệ không tốt với đến công ty của luật sư khi có vụ việc mới. Khách hàng giới thiệu dịch vụ khách hàng: Họ sẽ không quay trở lại, khách hàng nói với bạn bè và đồng nghiệp không nên sử dụng dịch vụ pháp lý từ công ty của luật sư, đã đánh mất niềm tin của khách hàng. Những quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư điều chỉnh: Các trường hợp mà luật sư có thể tiếp nhận hoặc từ chối dịch vụ pháp lý của khách hàng. Quy định về chăm sóc khách hàng các thông tin luật sư cân trao đổi với khách hàng giải thích cho khách hàng về vụ việc của họ. Thông tin về chi phí cho khách hàng và tư vấn cho khách hàng về cơ sở tính thù lao, mức thù lao và phương thức niềm tin của khách hàng, thanh toán chi phí; Thụ lý để giải quyết khiếu nại khách hàng và thủ tục khiếu nại khách hàng, thông báo giải quyết khiếu nại tới khách hàng bằng văn bản.

Quy tắc 3: Xung đột về lợi ích

Quy tắc xác định xung đột nảy sinh trong các trường hợp. Thứ nhất, lợi ích của hai hay nhiều khách hàng xung đột với nhau bởi vì luật sư không thể hành động vì lợi ích cao nhất của cả hai hay nhiều khách hàng cùng một lúc, trong cùng vụ việc; Thứ hai, lợi ích của luật sư xung đột với lợi ích của khách hàng và điều này ngăn cản luật sư không thể hành động vì lợi ích cao nhất của khách hàng, và Luật sư không nhận vụ việc trong trường hợp có xung đột lợi ích. Nếu đã nhận và đang thực hiện mà nảy sinh xung đột thì luật sư đó phải chấm dứt công việc.

Quy tắc 4: Bảo mật và tiết lộ thông tin

Trong bất cứ trường hợp nào luật sư cũng phải giữ bí mật thông tin về vụ việc của khách hàng ngay cả khi đã hoàn tất vụ việc. Luật sư chỉ có thể tiết lộ thông tin trong ba trường hợp: Thứ nhất, khách hàng cho phép ; Thứ hai, pháp luật có quy định, ví dụ pháp luật về rửa tiền ; Thứ ba, trong trường hợp bảo vệ lợi ích của cộng đồng, ví dụ, khi luật sư tin rằng nếu thông tin không được tiết lộ thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng. 

Không được để cho thông tin bí mật có nguy cơ bị tiết lộ. Nếu thông tin bí mật liên quan đến một khách hàng cũ có ý nghĩa quan trọng đối với khách hàng mới thì luật sư không được tiếp nhận vụ việc của khách hàng mới.

Quy tắc 5: Quản lý việc hành nghề ở Anh và xứ Wales

Quy tắc này quy định về trách nhiệm giám sát và điều hành của người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư , như mua bảo hiểm cho luật sư , báo cáo kế toán, quản lý đôi với đội ngũ nhân viên của mình để thực tốt công việc của khách hàng, tuân thủ quy định pháp luật về rửa tiền ; quản lý quỹ đối với quỹ tài chính, quản lý rủi ro ; tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về điều hành , ...

Quy tắc 6: Quan hệ luật sư với bên thứ ba

Luật sư phải có cách xử sự đúng trong mối quan hệ với bên thứ ba, không được làm lợi cho cá nhân một cách không phù hợp, không được lợi dụng vị trí của mình để làm những việc không đúng đắn, vì lợi ích của mình hoặc lợi ích của người khác ; Luật sư không được quan tâm đến bên đối lập của khách hàng trong trường hợp họ không có luật sư . Theo Bộ quy tắc đạo đức luật sư tư vấn Anh còn có các quy tắc khác như : Quản lý tiền của khách hàng ; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ; Quảng cáo ; Quan hệ với những người giới thiệu công việc ; Quản lý hành nghề ; Không phân biệt đối xử ... ; Hợp tác với nhà quản lý ; Báo cáo về hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp .

0 bình luận, đánh giá về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Luật sư ở Vương quốc Anh

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.06002 sec| 930.188 kb