Trang chủ » Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập.

hành nghề luật sư
                                                   Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý

Theo Điều 11 Luật trợ giúp pháp lý 2017, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư Pháp, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tải khoản riêng. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có Chi nhánh. Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, được thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của chi nhánh. Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước có Giám đốc, Phó Giám Đốc, Trợ giúp viên pháp lý, viên chức và người lao động khác. Giám đốc, Phó Giám Đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Giám đốc Trung Tâm là người đứng đầu Trung tâm và là người đại diện theo pháp luật của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám độc Trung tâm về kết quả công tác được giao. Trung tâm có thể có các bộ phận chuyên môn thích hợp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Trợ giúp pháp 1ý và pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước có các quyển và nghĩa vụ sau đây:

(i) Thực hiện trợ giúp pháp lý;

(ii) Đề nghị cơ quan, tô chức có liên quan phối hợp, cung cắp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý;

(iii) Bồi thường thiệt hại do lỗi của người thuộc tổ chức mình gây ra trong khi thực hiện trợ giúp pháp lý;

(iv) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, truyền thông về trợ giúp pháp lý;

(v) Giải quyết khiếu nại theo quy định tại của Luật Trợ giúp pháp lý;

(vi) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẳm quyển về các vấn đề liên quan đến giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý;

(vii) Thực hiện cả nhiền vụ khác do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ủy quyền hoặc yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ