Chấm dứt và thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

12/04/2023
Ứng Mỹ Ly
Ứng Mỹ Ly
Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là thỏa thuận bằng văn bản về việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp giữa cá nhân và doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Giống như những giao kết trong kinh doanh khác, trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ có thể xảy ra các trường hợp dẫn tới việc chấm dứt và thanh lý hợp đồng.

I. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

1- Quy định pháp luật về chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Chấm dứt hợp đồng là hành vi kết thúc, ngừng việc thực hiện các thỏa thuận mà các bên đã đạt được khi gia kết hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp xảy ra như sau:

1.1- Người tham gia bán hàng đa cấp có quyền chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 ngày làm việc.

1.2- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có quyền chấm dứt hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp khi người tham gia bán hàng đa cấp vi phạm các quy định tại Điều 41 Nghị định này.

1.3- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm chấm dứt hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp khi người tham gia bán hàng đa cấp vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

1.4- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng chấm dứt, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thanh toán cho người tham gia bán hàng đa cấp tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

2- Quy trình chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

(i) Trường hợp: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp tự động chấm dứt
Hợp đồng tự động chấm dứt trong các trường hợp sau:
- Trong vòng 12 tháng liên tiếp, nếu nhà phân phối/cá nhân tham gia hợp đồng không đặt mua sản phẩm thì hợp đồng sẽ tự động chấm dứt mà không cần báo trước.
- Công ty/doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(ii)  Trường hợp: Các nhà phân phối/cá nhân tham gia bán hàng đa cấp đơn phương chấm dứt hợp đồng
Bước 1: Thông báo chấm dứt Hợp Đồng
Trong thời hạn ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước khi chấm dứt hợp đồng, nhà phân phối/cá nhân phải gửi văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp cùng các chứng từ sau đến công ty/doanh nghiệp:
- Văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp có chữ ký của nhà phân phối/cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của nhà phân phối/cá nhân;
- Giấy tờ chứng minh về thẩm quyền đại diện của người đại diện hợp pháp của nhà phân phối/cá nhân (trong trường hợp văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà phân phối/cá nhân);
- Bản sao hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
- Thẻ thành viên; và
- Hồ sơ yêu cầu mua lại sản phẩm cùng sản phẩm yêu cầu mua lại (nếu có)

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt, công ty/doanh nghiệp sẽ thực hiện chấm dứt hợp đồng với nhà phân phối/cá nhân.

(iii) Trường hợp: Phía công ty/doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng
Bước 1: Thông báo chấm dứt hợp đồng
Công ty/doanh nghiệp sẽ thông báo cho nhà phân phối/cá nhân ít nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi chấm dứt hợp đồng nếu Công ty/doanh nghiệp để xác định rằng nhà phân phối/cá nhân tham gia hợp đồng vi phạm (bao gồm cả vi phạm của một trong những người tham gia hoạt động cùng mã số) hợp đồng, quy tắc hoạt động và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty/doanh nghiệp hoặc nhà phân phối/cá nhân tham gia hợp đồng đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính do vi phạm các quy định hiện hành về kinh doanh theo phương thức đa cấp bằng việc gửi thông báo cho nhà phân phối/cá nhân thông qua hình thức gửi văn bản trực tiếp cho họ hoặc thông báo qua email hoặc số điện thoại mà nhà phân phối/cá nhân tham gia hợp đồng đã dăng ký.

Bước 2: Chấm dứt hợp đồng
Sau thời hạn 03 ngày kể từ ngày công ty/doanh nghiệp gửi thông báo về việc chấm dứt hợp đồng, hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sẽ tự động chấm dứt.

II- THANH LÝ HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

1- Quy định pháp luật về thanh lý hợp đồng 

Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sự chấm dứt, hoàn tất công việc được hai bên xác nhận sau quá trình làm một việc nhất định về chất lượng, số lượng của công việc được sự thống nhất của hai bên

Cũng tại điều trên, pháp luật quy định rõ: sau khi chấm dứt hợp đồng, các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, tuy nhiên, doanh nghiệp bán hàng đa cấp vān phải bị ràng buộc một số trách nhiệm đối với người tham gia, cụ thể như:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng chấm dứt,doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thanh toán cho người tham gia bán hàng đa cấp tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mua lại hàng hóa đā bán cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định sau:

+ Người tham gia bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp, bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

+ Hàng hóa trả lại phải đáp ứng các điều kiện sau đây: phải còn nguyên bao bì, tem, nhãn; và kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại.

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người tham gia bán hàng đa cấp có yêu cầu trả lại hàng hóa hợp lệ, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mua lại các hàng hóa đáp ứng điều kiện quy định nêu trên và hoàn trả theo mức thỏa thuận với người tham gia bán hàng đa cấp nhưng không thấp hơn 90% số tiền mà người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận số hàng hóa đó.

+ Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có quyên khau trù tiên hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tê khác mà người tham gia bán hàng đa cấp đã nhận từ việc mua số hàng hóa bị trả lại theo quy dinh.

+ Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có quyền thu lại từ những người tham gia bán hàng đa cấp khác tiền hoa hồng, tiền thường và lợi ích kinh tế khác đã nhận liên quan đến số hàng hóa bị trả lại theo quy định.

2- Quy trình thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sẽ tự động thanh lý trong trường hợp các bên không có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng đối với bên còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.
Trong các trường hợp khác, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, công ty/doanh nghiệp và Nhà Phân phối sẽ tiến hành thủ tục thanh lý Hợp Đồng như sau:

Bước 1: Mua lại sản phẩm theo yêu cầu của Nhà Phân phối
Công ty/doanh nghiệp mua lại từ  nhà phân phối/cá nhân các sản phẩm hoặc mua lại sản phẩm nếu có yêu cầu mua lại từ nhà phân phối/cá nhân.

Bước 2: Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hai bên
Công ty/doanh nghiệp sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà  nhà phân phối/cá nhân tham gia hợp đồng được quyền nhận. Họ sẽ thực hiện nghĩa vụ như trả lại các tài sản của công ty/doanh nghiệp (nếu có), các khoản nợ của  nhà phân phối/cá nhân đối với công ty/doanh nghiệp (nếu có), và bất kỳ nghĩa vụ nào khác của  nhà phân phối/cá nhân với công ty/doanh nghiệp (nếu có).

0 bình luận, đánh giá về Chấm dứt và thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18513 sec| 974.156 kb