Cha mẹ nuôi tặng cho đất cho con nuôi có được miễn thuế?

10/01/2023
Đỗ Đăng An
Đỗ Đăng An
Khi tiến hành tặng cho quyền sử dụng đất cần phải nộp các loại thuế, phí và lệ phí. Tuy nhiên pháp luật đất đai đã có những quy định về việc miễn thuế cho một số đối tượng khi tặng cho quyền sử dụng đất. Vậy cha mẹ nuôi tặng cho đất cho con nuôi có nằm trong nhóm đối tượng được miễn thuế? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề này.

Khi tiến hành tặng cho quyền sử dụng đất cần phải nộp các loại thuế, phí và lệ phí. Tuy nhiên pháp luật đất đai đã có những quy định về việc miễn thuế cho một số đối tượng khi tặng cho quyền sử dụng đất. Vậy cha mẹ nuôi tặng cho đất cho con nuôi có nằm trong nhóm đối tượng được miễn thuế? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề này.

1- Cơ sở pháp lý

  1. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007;
  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014;
  3. Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ.

2- Tặng cho đất phải nộp các loại thuế nào?

Nhà đất là bất động sản, căn cứ vào các quy định pháp luật về thuế khi tiến hành tặng cho thông thường phải chịu một số thuế như sau:

[1] Thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 6 Điều 5 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014 về quy định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007. Việc chuyển nhượng bất động sản là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.”

Theo đó:

  • Với cá nhân cư trú: Quy định về thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt lên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh căn cứ theo Điều 18 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho quyền sử dụng đất là 10%.
  • Với cá nhân không cư trú: Quy định về thuế đối với thu nhập từ quà tặng đối với đối tượng này là phần giá trị tài sản quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập mà cá nhân không cư trú nhận được tại Việt Nam căn cứ theo Điều 31 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tại Việt Nam với cách tính 10% thu nhập chịu thuế.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

[2] Lệ phí trước bạ

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đất phải chịu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng bao gồm các laoij đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với đất là 0,5%.

Ngoài hai khoản thuế nêu trên khi chuyển quyền sử dụng đất còn phải nộp các loại phí như: Phí công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí thẩm định hồ sơ….

3- Cha mẹ nuôi tặng cho đất cho con nuôi có được miễn thuế?

Như phân tích ở trên, khi tặng cho đất tức chuyển quyền sử dụng đất cho người khác thì cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Vậy cha mẹ nuôi tặng cho đất cho con nuôi có được miễn nộp các khoản này không? Căn cứ vào các quy định pháp luật:

Tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 có quy định trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng là bất động sản giữa cha mẹ nuôi với con nuôi.

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối.

9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

10. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả.

Bên cạnh đó, tại Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ cũng có quy định về việc miễn lệ phí trước bạ như sau:

Điều 10. Miễn lệ phí trước bạ

10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

11. Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở.

12. Tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê thì bên thuê được miễn nộp lệ phí trước bạ; trường hợp công ty cho thuê tài chính mua tài sản của đơn vị có tài sản đã nộp lệ phí trước bạ sau đó cho chính đơn vị bán tài sản thuê lại thì công ty cho thuê tài chính được miễn nộp lệ phí trước bạ.”

Theo như quy định trên, cha mẹ nuôi tặng cho đất cho con nuôi thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Tuy nhiên cần chú ý để được miễn khoản thuế này đó là mối quan hệ giữa cha mẹ nuôi là hợp pháp, tức đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có giấy tờ được nhận nuôi hợp pháp theo Điều 10 Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực Doanh nghiệp.

4- Thủ tục miễn thuế khi tặng cho đất

Thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho đất thực hiện theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC như sau:

Điều 52. Thủ tục hồ sơ và trường hợp cơ quan thuế thông báo, quyết định miễn thuế, giảm thuế

...

1. Cơ quan thuế thông báo, quyết định miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp sau:

...

h) Miễn lệ phí trước bạ.

...

Điều 53. Thủ tục hồ sơ miễn thuế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 52 Thông tư này

1. Đối với trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, công trình xây dựng, nhà ở đã được chủ dự án bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa mẹ chồng, cha chồng với con dâu; giữa bố vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữa ông bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau. Hồ sơ miễn thuế bao gồm: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này và các giấy tờ liên quan đến việc xác định đối tượng được miễn thuế theo từng trường hợp, cụ thể như sau:

...

b) Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ cần có một trong hai giấy tờ sau: bản sao Sổ hộ khẩu (nếu cùng Sổ hộ khẩu) hoặc bản sao Giấy khai sinh. Trường hợp con ngoài giá thú thì phải có bản sao quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền.

...

Điều 61. Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ

...

11. Đối với trường hợp chứng minh mối quan hệ trong gia đình sử dụng một trong những giấy tờ tùy theo mối quan hệ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, quyết định công nhận con nuôi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mối quan hệ đó.

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn...

0 bình luận, đánh giá về Cha mẹ nuôi tặng cho đất cho con nuôi có được miễn thuế?

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.52878 sec| 981.859 kb