Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và chế tài phạt vi phạm

26/06/2021
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng

Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và chế tài phạt vi phạm là một trong những căn cứ áp dụng chế tài. Vậy pháp luật quy định các căn cứ áp dụng chế tài như thế nào?

kỹ năng viết pháp lý Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Thông thường , chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng là chế tài mà Luật sư tư vấn cho bên bị vi phạm áp dụng trước tiên. Xuất phát từ thỏa thuận cam kết trong hợp đồng của các bên là nhằm đạt được lợi ích nhất định, việc hợp đồng bị vi phạm khiến các bên chưa đạt được mục đích của việc giao kết. Do vậy, để đảm bảo những lợi ích hướng tới khi giao kết hợp đồng mà luật sư tư vấn cho bên bị vi phạm yêu cầu áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng , trừ trường hợp việc thực hiện hợp đồng tại thời điểm tư vấn không còn ý nghĩa với bên bị vi phạm nữa. (Xem thêm: tư vấn pháp luật thừa kế)

Việc áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng ở các quốc gia có sự khác nhau. Ở các nước theo dòng họ pháp luật châu Âu lục địa, xuất phát từ quan điểm cho rằng yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng là yêu cầu cơ bản, được ưu tiên số một trong số các chế tài thương mại. Ví dụ: Ở Đức, chế tài bồi thường thiệt hại được giải thích như một hình thức đặc biệt nếu thực hiện đúng hợp đồng trở thành điều không thể bồi hoàn đầy đủ cho bên bị vi phạm. Khác biệt với quan điểm của dòng họ pháp luật châu Âu lục địa dòng họ pháp luật Anh - Mỹ lại xuất phát từ quan điểm ngược lại khi cho rằng mấu chốt của vấn đề là trong trường hợp có hành vi vi phạm hợp đồng , bên bị vi phạm luôn có thể yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại bằng tiền. Vì vậy, buộc thực hiện đúng hợp đồng nhìn chung không được Tòa án áp dụng, Tòa án chỉ công nhận tính hợp pháp của yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng trong trường hợp việc bồi thường bằng tiền mặt không đáp ứng quyền lợi của bên bị vi phạm( tổng đài tư vấn giao thông đường bộ - nơi tư vấn thông tin hữu ích liên quan tới luật giao thông đường bộ)

Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng ở Việt Nam theo quan điểm của các nước Châu Âu lục địa được quy định tại khoản 1 điều 297 LTM năm 2005 “Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh“. (Đọc thêm: tư vấn sở hữu trí tuệ)

Luật sư cần lưu ý, mục đích của việc áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng đã ký kết, làm cho nghĩa vụ giữa các bên phải tiếp tục thực hiện. Trong trường hợp, các loại chế tài khác như bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm không thể thay thế lợi ích từ việc thực hiện hợp đồng đã ký kết từ các bên