Giám định quyền sở hữu trí tuệ

20/09/2022
Pháp luật quy định như thế nào về giám định sở hữu trí tuệ? Cùng Luật Everest tìm hiểu về nội dung này thông qua bài viết dưới đây.

Giám định quyền sở hữu trí tuệ là việc sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy chủ thể nào có quyền giám định? Pháp luật quy định như thế nào? Cùng Luật Everest tìm hiểu về nội dung này thông qua bài viết dưới đây.

Giám định quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ, đây là hoạt động của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Giám định quyền sở hữu trí tuệ cũng là một trong những biện pháp bảo đảm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được thực thi. Cụ thể:

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là chuỗi hoạt động từ việc xây dựng pháp luật quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục xác lập, nội dung, giới hạn, duy trì, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đến việc thiết lập cơ chế thực thi quyền này.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là các hoạt động của nhà nước, của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và chủ thể khác có liên quan trong việc sử dụng các biện pháp không trái với quy định của pháp luật. Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lí các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo nghĩa rộng hơn, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ còn bao gồm cả hoạt động xây dựng pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Nội dung hoạt động giám định

Căn cứ quy định của Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính  phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lí nhà nước về sở hữu trí tuệ. Cụ thể tại khoản 9 Điều 1, giám định sở hữu trí tuệ gồm những nội dung sau đây:

 • Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;
 • Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không;
 • Xác định có hay không sự trùng, tương đương, tương tự, gây nhầm lần, hay khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ;
 • Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ, xác định giá trị thiệt hại.     

Với bốn nội dung giám định nêu trên, việc giám định về sở hữu trí tuệ có vai trò hỗ trợ (xác định điều kiện cần) cho việc đánh giá, kết luận về một hành vi có hay không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ tranh chấp.

Cần lưu ý rằng, giám định về sở hữu trí tuệ là giám định pháp lý (tức là vận dụng pháp luật để xem xét, đánh giá để đưa ra kết luận về những khía cạnh mang tính pháp lý của vụ việc) chứ không phải là giám định kỹ thuật (không phải là xem xét, đánh giá đối tượng giám định có đáp ứng tiêu chuẩn/chỉ tiêu kỹ thuật xác định hay không).

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý sở hữu trí tuệ

Từ nội dung giám định cho thấy việc giám định về sở hữu trí tuệ được thực hiện trong những lĩnh vực sau:

 • Giám định về quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Giám định về quyền sở hữu công nghiệp và
 • Giám định về quyền đối với giống cây trồng.

Trong đó, lĩnh vực giám định quyền sở hữu công nghiệp bao gồm 4 chuyên ngành giám định, gồm:

 • Chuyên ngành giám định sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;
 • Chuyên ngành giám định kiểu dáng công nghiệp;
 • Chuyên ngành giám định nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý;
 • Chuyên ngành giám định các quyền sở hữu công nghiệp khác.

Tổ chức giám định sở hữu trí tuệ

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 119/2010/NĐ- CP, tổ chức giám định sở hữu trí tuệ bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật về doanh nghiệp;
 • Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo pháp luật về hợp tác xã;
 • Đơn vị sự nghiệp;
 • Các tố chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo pháp luật về luật sư. Trừ chi nhánh của tồ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ti luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ti luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Tổ chức giám định phải đáp ứng các điều kiện:

- Có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ;

- Có trụ sở và trang thiết bị, phương tiện làm việc;

- Có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định.

Cho đến nay, ở nước ta Viện khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là tổ chức duy nhất có chức năng giám định sở hữu công nghiệp.

Tổ chức giám định sở hữu trí tuệ có quyền thuê giám định viên sở hữu trí tuệ thực hiện giám định theo các vụ việc và có nghĩa vụ hoạt động theo đúng lĩnh vực giám định ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; bảo quản, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ việc giám định.

Ngoài ra, phải giữ bí mật các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu hoặc trưng cầu giám định và phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thương mại

Giám định viên

Giám định viên trong giám định sở hữu trí tuệ là người có đủ trình độ kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện việc đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến nội dung cân giám định.

Giám định viên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và cấp Thẻ giám định viên khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Tính đến tháng 6/2016, nước ta có 04 người được cấp thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ.

Trong trường hợp có sự khác nhau giữa các kết luận giám định hoặc giữa kết luận giám định với ý kiến chuyên môn của cơ quan quản lí nhà nước về sở hữu trí tuệ với cùng một vấn đề cần giám định. Trường hợp này người trưng cầu, yêu cầu giám định có thể tiếp tục trưng cầu, yêu cầu tổ chức giám định hoặc giám định viên khác thực hiện việc giám định lại.

Nếu cần thiết, cơ quan trưng cầu giám định có thể thành lập Hội đồng tư vấn lấy ý kiến chuyên môn về vấn đề cần giám định. Hội đồng gồm: các chuyên gia, đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Chủ thể có quyền yêu cầu giám định

Quyền yêu cầu giám định sở hữu trí tuệ thuộc về:

 • Cơ quan có thẩm quyền xử lí xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,
 • Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kết luận giám định

Giám định sở hữu trí tuệ không phải hoạt động giám định tư pháp, vậy nên văn bản kết luận giám định không đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ tranh chấp. Văn bản cũng không có giá trị pháp lí mà chỉ có giá trị tham khảo cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Đối với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, kết luận giám định là cơ sở giúp doanh nghiệp quyết định có nên tiếp tục hay chấm dứt việc yêu cầu xử lí các hành vi xâm phạm quyền đối với các quyền của mình liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Bên cạnh đó, kết luận giám định sở hữu trí tuệ còn có thể giúp tổ chức, cá nhân tránh được các trường hợp đưa ra những yêu cầu xử lí vi phạm không chính xác hoặc thực hiện các hành vi xâm phạm quyền của cá nhân, tổ chức khác.

Xem thêm: Dich vụ thư ký pháp lý

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Giám định quyền sở hữu trí tuệ

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.15447 sec| 976.898 kb