Hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế TTĐB

24/09/2022
Chắc hẳn nhiều người không biết đến thuế tiêu thụ đặc biệt và những vấn đề có liên quan đến việc hoàn thuế và khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt. Hôm nay, Luật Everest sẽ giải đáp đến các độc giả những thắc mắc xoay quanh các căn cứ pháp lý mới nhất giúp các bạn có những kiến thức hữu ích

Chắc hẳn nhiều người không biết đến thuế tiêu thụ đặc biệt và những vấn đề có liên quan đến việc hoàn thuế và khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt. Hôm nay, Luật Everest sẽ giải đáp đến các độc giả những thắc mắc xoay quanh các căn cứ pháp lý mới nhất giúp các bạn có những kiến thức hữu ích

Hoàn thuế

 

Hoàn thuế là việc trả lại cho người nộp thuế toàn bộ hoặc một số thuế mà người nộp thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước.

 Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế trong các trường hợp sau: (1) tạm nhập, tái xuất;

(2) hàng hoá là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu;

(3) Chấm dứt thuế đối với việc sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, tổ chức lại, chuyển nhượng, bán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế nộp thừa; 

(4)  Có quyết định hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc  điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; hoặc hoàn lại nếu số thuế tiêu thụ  đã nộp lớn hơn số thuế tiêu thụ  phải nộp. Việc hoàn thuế trong trường hợp (1) và (2) chỉ áp dụng đối với hàng hóa thực xuất. 

Để được hoàn thuế đặc biệt, người nộp thuế phải nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế quản lý hoặc cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. Hồ sơ sẽ bao gồm: 

(1) văn bản yêu cầu việc hoàn thuế;

(2) chứng từ nộp thuế;

(3) các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.

Khi nhận được hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải thu xếp để nhận hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ) hoặc thông báo cho người nộp thuế để hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Ngày nhận hồ sơ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận  đủ hồ sơ khai thuế, cơ quan  thuế phải quyết định hoàn thuế hay Thông báo  chuyển hồ sơ để xem xét thêm; hoặc bạn cần cho biết lý do tại sao thuế không được hoàn lại. Đối với  hồ sơ cần kiểm tra thêm, cơ quan  thuế  phải quyết định hoàn thuế  trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai thuế. Trường hợp từ chối ra thông báo hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải nêu rõ lý do cụ thể. 

 

Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp

 

Khấu trừ thuế

Việc khấu trừ thuế  chỉ được thực hiện trong trường hợp người nộp thuế sản xuất hàng hóa chịu thuế sử dụng cùng một loại nguyên liệu chịu thuế  và chỉ khi người nộp thuế có chứng từ hợp pháp. Công đoạn sản xuất là số thuế được xác định sau khi đã khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nguyên liệu thô dùng để sản xuất hàng hoá chịu thuế, trong đó số thuế được khấu trừ bằng số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nguyên liệu thô sử dụng. trong sản xuất hàng hóa chịu thuế  đặc biệt  để bán. Cụ thể: 
Số thuế TTĐB phải nộp - Số thuế TTĐB phải nộp của hàng chịu thuế TTĐB xuất kho tiêu thụ trong kì = Số Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng xuất kho tiêu thụ trong kì
Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu tiêu thụ đặc biệt  (trừ xăng dầu các loại) được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp khi nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, đặc biệt đối với hàng bán  trong nước, số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ bằng số số thuế  đặc biệt của hàng hoá nhập khẩu bán chịu thuế đặc biệt.

Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ thư ký pháp lý

 

Giảm thuế

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu do người tiêu dùng chịu và trên thực tế, các đơn vị sản xuất và tiếp thị hàng hóa và dịch vụ chịu thuế hoặc các đơn vị nhập khẩu hàng hóa chịu thuế chỉ  nộp thuế thay cho người tiêu dùng. Do đó, việc nộp thuế không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của cơ sở có chịu thuế. Theo cách khác mà nói thì vấn đề miễn, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt về nguyên tắc là không nên hỏi. Tuy nhiên, tính đến những khó khăn thực tế mà  doanh nghiệp có thể gặp phải thì cũng còn thời gian dài

Kết luận, luật quy định các trường hợp được miễn, giảm thuế  đặc biệt vẫn còn phải xem xét. Trong những năm gần đây, phạm vi các trường hợp được  miễn, giảm thuế  đặc biệt liên tiếp giảm dần. Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Đạo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2003, đã loại bỏ  các giả định về việc xem xét giảm hoặc miễn thuế Thuế tiêu thụ đặc biệt, vốn yêu cầu các hoạt động sản xuất bia  nhỏ và hoạt động chơi gôn thương mại. là đối tượng đặc biệt được khấu trừ thuế như trước đây. Kể từ ngày 1-1-2004, việc miễn, giảm thuế TTĐB sẽ chỉ  áp dụng cho hai trường hợp:

  • Thứ nhất là giảm hoặc miễn thuế khi cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn khách quan, ảnh hưởng tói kết quả sản xuất;
  • Thứ hai là giảm mức thuế suất cho các cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước 

Sản xuất, lắp ráp ô tô ở nước ta khi đó được coi là ngành công nghiệp non trẻ, năng lực cạnh tranh còn yếu, vì vậy, cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước thì các cơ sở này mới có thể tồn tại trước sự cạnh tranh của ô tô ngoại nhập. Tuy nhiên, không thể loại bỏ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ra khỏi danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vì điều đó sẽ trái với những cam kết quốc tế mà Việt Nam đã kí kết có liên quan tới tính thống nhất về thuế giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước. Vì vậy khi đó, các nhà làm luật đã lựa chọn giải pháp giảm thuế trên mức thuế suất theo biểu thuế tiêu thụ đặc biệt trong ba năm từ 01/01/2004 đến 31/12/2006 cho các cơ sở sản xuất và lắp ráp ô tô. Từ năm 2007, các cơ sở này sẽ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo đúng mức thuế suất quy định trong biểu thuế.

Như vậy, mặc dù biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2003) quy định cùng mức thuế suất áp dụng chung cho ô-tô sản xuất, lắp ráp trong nước và ô tô nhập ngoại nhưng do quy định giảm thuế suất cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước nên thực chất vẫn có sự phân biệt về thuế suất giữa ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu từ ngoài nước. Để sớm gia nhập WT0, sự phân biệt đối xử về thuế suất áp dụng đối vởi hai loại ô tô này theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2003 cần phải được xoá bỏ hoàn toàn. Vì vậy, Luật sửa đổi năm 2005 chỉ cho phép xét giảm hoặc miễn thuế trong trường hợp duy nhất, đó là khi cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn khách quan. Đây vẫn là trường họp cần tiếp tục duy trì chế độ giảm hoặc miễn thuế vì trên thực tế, các cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có thể gặp phải khó khăn khách quan thực sự, ảnh hưởng bất lợi tới kết quả sản xuất hoặc thậm chí làm mất khả năng sản xuất của cơ sở nộp thuế. Trong những tình huống đó, mặc dù tiền thuế cơ sở sản xuất đáng lẽ phải nộp ngân sách nhà nước, không phải là tiền túi của cơ sở đó mà là tiền thu hộ Nhà nước từ khách hàng nhưng nếu được giảm hoặc miễn số thuế này, rõ ràng cơ sở sản xuất sẽ được hỗ trợ về mặt tài chính để khắc phục hậu quả mà mình đã phải gánh chịu do gặp phải khó khăn khách quan.

 

Tìm hiểu thêm về: Trợ lý pháp lý

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

 

 

 

0 bình luận, đánh giá về Hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế TTĐB

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.31596 sec| 969.375 kb