Khái niệm thuế và sự phân biệt với chính sách các loại thuế

11/09/2022
Thuế là gì? Và sự phân biệt với chính sách các loại thuế xoay quanh những vấn đề nào? Để giúp các bạn đọc được có thêm kiến thức về các vấn đề liên quan đến chính sách thuế. Luật Everest xin được thông tin đến mọi người kiến thức pháp lý mới nhất xoay quanh vấn đề trên.

Thuế là gì? Và sự phân biệt với chính sách các loại thuế xoay quanh những vấn đề nào? Để giúp các bạn đọc được có thêm kiến thức về các vấn đề liên quan đến chính sách thuế. Luật Everest xin được thông tin đến mọi người kiến thức pháp lý mới nhất xoay quanh vấn đề trên.

Khái niệm pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Pháp luật xoay quanh thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được gọi là danh từ dùng để dành cho tập hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, để điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành ra trong quá trình đăng kí, kê khai, tính thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và xử lí nhiều loại vi phạm, tranh chấp xoay quanh thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phát sinh giữa Nhà nước với người nộp thuế.

Theo quan điểm chính thống, luật  thuế xuất  nhập khẩu bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật như văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết của Quốc hội; các quy định và  quyết định của chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các nghị quyết, thông tư từ các Bộ Về nội dung, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
 bao gồm các vấn đề chính như: phạm vi (thể hiện bằng quy định) đối với người nộp thuế và người nộp thuế, đối tượng được miễn thuế nhập khẩu và xuất khẩu); Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thu xếp và thủ tục  thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; chế độ miễn giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

 

Ngày nay, trong bối cảnh tự do hóa thương mại và hội nhập quốc tế đang trở thành xu thế toàn cầu, việc hình thành và thực hiện các điều ước quốc tế  liên quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Có ý kiến ​​cho rằng nội hàm của khái niệm pháp luật về thuế xuất khẩu và Thuế nhập khẩu không chỉ là quy định của pháp luật quốc gia của quốc gia, mà còn bao gồm các quy định của pháp luật quốc tế  liên quan trực tiếp đến vấn đề thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu. Ý kiến ​​này dựa trên lập luận  rằng khi các hiệp định  thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  có hiệu lực  áp dụng trực tiếp vào quan hệ  thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu giữa nhà nước và người nộp thuế thì không nhất thiết phải có “thời hạn chuyển đổi” đưa các điều khoản của thỏa thuận vào luật quốc gia. 

Đương nhiên, đối với các hiệp định về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu chỉ thiết lập các nguyên tắc chung, việc thực hiện các nguyên tắc này phải  thông qua quá trình nội bộ hóa ở các nước thành viên để đảm bảo tính toàn vẹn của các điều khoản bền vững và khả thi của hiệp ước.

 

Vì vậy, cần phải có khái niệm về nội hàm của khái niệm “pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” theo nghĩa rộng hơn, gồm không chỉ các quy định của pháp luật quốc gia, mà còn  các quy định của pháp luật quốc tế về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu. Quan điểm này là phù hợp trong bối cảnh hội nhập kinh tế và tự do hóa thương mại trong giai đoạn hiện nay của nền kinh tế thế giới. 

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp

Sự phân biệt giữa pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu với chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Theo nghĩa gốc, chính sách thuế xuất  nhập khẩu (hay chính sách thuế quan) của một quốc gia là kế hoạch, định hướng chính sách của đảng cầm quyền và nhà nước quản lý về  phát triển kinh tế, kinh tế - xã hội trong một thời kỳ hoặc một thời kỳ nhất định. việc sử dụng  thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu (thuế quan) Về cơ bản, chính sách thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế nhập khẩu luôn phản ánh quan điểm chính trị của đảng cầm quyền trong một thời kỳ nhất định, và luôn được nhà nước thể chế hóa thành luật cho dễ triển khai vào thực tế. Vì vậy, trong danh từ “chính sách thuế” “thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” đã nắm được đầy đủ nội dung các quy định của Luật thuế xuất khẩu và Luật thuế nhập khẩu, cho thấy mối liên hệ bên trong giữa chính sách thuế xuất khẩu và nhập khẩu. luật thuế. Luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu. 

 

Tuy nhiên, không thể loại bỏ ranh giới lý thuyết giữa thuật ngữ "chính sách thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu" và thuật ngữ "luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu". Sự khác biệt về lý thuyết giữa hai khái niệm này là chính sách thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu còn chung chung, chung chung và trừu tượng; và Luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là luật riêng biệt, cụ thể và tồn tại, mặt khác, giữa hai điều khoản này cũng có mối quan hệ ràng buộc, quy định lẫn nhau, điều này được thể hiện trong thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu. Chính sách là cơ sở chính sách để giáo dục và thực hiện Luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là công cụ và phương tiện chính để thực hiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định bằng cách thể chế hóa chính sách đó trong các quy định cụ thể của luật hiện hành. 

Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ thư kí pháp lý

 

Những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách, pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Xét trên bình diện lí thuyết, mặc dù chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu luôn phản ánh ý chí chủ quan của đảng cầm quyền và nhà nước quản lí nhưng mảng chính sách, pháp luật này luôn bị chi phối và ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó đáng kể nhất là các yếu tố sau đây:

  • Thứ nhất, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế ở một thời kì nhất định là yếu tố có ảnh hưởng mang tính quyết định đến nội dung chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và nội dung pháp luật thực định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong giai đoạn đóĐiều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi lẽ suy cho cùng thì chính sách và pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chỉ là tấm gương phản chiếu thực trạng kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế mà thôi. Xuất phát từ nhu cầu đảm bảo sự hài hoà giữa lợi ích chung của quốc gia và lợi ích riêng của từng doanh nghiệp, từng cá nhân và hộ gia đình, chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong từng thời kì có thể sẽ được xây dựng và thực hiện theo hướng thiên về mục tiêu bảo hộ; mục tiêu tăng thu ngân sách hoặc và mục tiêu tự do hoá thương mại.

 

  • Thứ hai, xu hướng và trào lưu hội nhập kinh tế quốc tế có ảnh hưởng quan trọng đến nội dung chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của một quốc gia trong từng giai đoạn cụ thể. Đối với Việt Nam, những thay đổi lớn lao và quan trọng trong chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực sự đã được khởi động từ năm 1998 (để thực hiện cam kết giảm thuế theo quy định) và gần đây nhất là những thay đổi trong chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu đến hoặc từ Hoa Kỳ và các nước thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nhằm thực hiện các cam kết giảm thuế theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và hiệp định WTO. Hầu hết những thay đổi này đều được thể chế hoá thành các quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhằm đảm bảo tính khả thi và tính hiện thực cho các chính sách đó trong thực tiễn.

Xem thêm: Trợ lý pháp kí

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

 

 

0 bình luận, đánh giá về Khái niệm thuế và sự phân biệt với chính sách các loại thuế

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.20756 sec| 969.18 kb