Luật đầu tư của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

20/09/2022
Một trong những thị trường đầu tư được quan tâm là Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Cùng tìm hiểu khái quát Luật đầu tư của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong bài viết này.

Đầu tư là hình thức sử dụng vốn, sử dụng các nguồn lực nhằm mang đến hiệu quả kinh tế cũng như giá trị sử dụng tốt hơn trong tương lai so với nguồn lực đang sử dụng.  Đầu tư phổ biến ở mọi quốc gia trên thế giới. Từ các nước phát triển cho đến các nước đang phát triển thì quan tâm đến đầu tư cũng là điều tất yếu để phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Và bên cạnh hiểu rõ và nắm được quy định về đầu tư của nước mình thì nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến luật đầu tư của quốc gia mình đầu tư. Một trong những thị trường đầu tư được quan tâm là Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Cùng tìm hiểu khái quát Luật đầu tư của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong bài viết này.

Luật đầu tư của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Khái quát Luật đầu tư của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Luật đầu tư nước ngoài đầu tiên của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào được ban hành ngày 19/04/1988, đã được thay thế bằng Luật khuyến khích và quản lí đầu tư nước ngoài được Quốc hội thông qua ngày 14/03/1994, có hiệu lực tháng 06/1994 (sau đây gọi tắt là Luật đầu tư của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào). Luật này chỉ điều chỉnh hoạt động đầu tư nước ngoài. Theo Điều 2 Luật này, nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư và vận hành doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực của hoạt động kinh tế hợp pháp, như nông lâm nghiệp, chế biến, năng lượng, khai thác mỏ, thủ công, thông tin liên lạc và vận tải, xây dựng, du lịch, thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực khác.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý sở hữu trí tuệ

Các hình thức đầu tư nước ngoài được quy định tại Luật đầu tư của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Theo Điều 4 Luật đầu tư của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư vào Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào theo hai hình thức sau đây: Liên doanh với một hoặc nhiều nhà đầu tư Lào; doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Điều 5 Luật này, liên doanh là đầu tư nước ngoài được thành lập và đăng kí theo pháp luật của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, trong đó cùng sở hữu và kinh doanh với một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài và một hoặc nhiều nhà đầu tư Lào. Việc điều hành tổ chức và hoạt động của liên doanh và mối quan hệ giữa các bên được điều chỉnh bởi hợp đồng được kí kết giữa các bên và điều lệ về Hên doanh (Joint Venture’s Articles of Association), phù hợp với pháp luật của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Theo Điều 6 Luật này, nhà đầu tư trong liên doanh phải góp vốn tối thiểu là 30% tổng đầu tư của liên doanh. Vốn góp của một bên nước ngoài hoặc các bên nước ngoài trong liên doanh sẽ được chuyển đổi sang tiền Lào phù hợp với pháp luật của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Theo Điều 7, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là đầu tư nước ngoài của một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài mà không có sự tham gia của các nhà đầu tư Lào, được đăng kí theo pháp luật Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Doanh nghiệp được thành lập ở Lào có thể là một công ti mới hoặc một chi nhánh hoặc một vãn phòng đại diện của một công ti nước ngoài.

Theo Điều 8, nếu một đầu tư nước ngoài là một chi nhánh Lào hoặc một văn phòng đại diện của một công ti nước ngoài thì phải có điều lệ công ti (Articles of Association) phù hợp với pháp luật Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và được Uỷ ban quản lí đầu tư nước ngoài của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (FIMC) phê chuẩn. Theo Điều 9, việc thành lập và đăng kí đầu tư nước ngoài phải phù hợp với Nghị định về doanh nghiệp của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ pháp lý thuế - kế toán

Các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định Luật đầu tư của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Các quyền của nhà đầu tư nước ngoài

Theo Điều 3 Luật đầu tư của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, tài sản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được bảo vệ bằng pháp luật Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Các tài sản đầu tư này không bị trưng thu, trưng dụng, quốc hữu hoá, trừ trường hợp vì lợi ích công cộng và được bồi thường nhanh chóng, hợp lí và hữu hiệu. Theo Điều 10, nhà đầu tư nước ngoài được phép thuê đất và chúyển giao các lợi ích phát sinh từ hợp đồng thuê bất động sản, được phép sở hữu các lợi ích từ đất và động sản khác và chuyển giao các lợi ích phát sinh từ mối quan hệ sở hữu các tài sản đó.

Nhà đầu tư nước ngoài được tự do vận hành doanh nghiệp của mình trong khuôn khổ pháp luật Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Chính phủ không can thiệp vào việc quản lí kinh doanh của các doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.

Các nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài

Theo Điều 11, nhà đầu tư nước ngoài phải ưu tiên cho công dân Lào trong việc tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nước ngoài có quyền sử dụng các chuyên gia và người lao động nước ngoài trong trường hợp cần thiết, nếu có sự phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư nước ngoài có nghĩa vụ nâng cao trình độ, kĩ năng cho người lao động Lào, thông qua việc đào tạo ở Lào hoặc ở nước ngoài. Theo Điều 12, nhà đầu tư nước ngoài và các nhân sự nước ngoài làm việc ở Lào phải trả thuế thu nhập cá nhân tối đa 10%.

Theo Điều 13, nhà đầu tư nước ngoài phải mở cả tài khoản tiền Lào lẫn tài khoản ngoại tệ có khả năng chuyển đổi. Theo Điều 14, khi quản lí doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài phải sử dụng hệ thống kế toán tài chính quốc gia của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài là đối tượng kiểm toán định kì bởi cơ quan tài chính có thẩm quyền, phù hợp với các quy định kế toán được áp dụng tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Theo Điều 15, phù hợp với các quy định pháp luật điều chỉnh việc quản lí hối đoái và kìm loại quý, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển thu nhập và vốn từ hoạt động đầu tư nước ngoài về nước hoặc sang nước thứ ba qua một ngân hàng Lào hoặc ngân hàng nước ngoài thành lập tại Lào.

Theo Điều 16, các đầu tư nước ngoài phải trả thuế lợi tức hàng năm với mức thuế thống nhất tối đa là 20%.

Luật đầu tư của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tổ chức quản lí đầu tư nước ngoài

Theo Điều 22, Uỷ ban quản lí đầu tư nước ngoài (FIMC) là cơ quan của Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào có nhiệm vụ khuyến khích và quản lí đầu tư nước ngoài.

Theo Điều 23, mọi đầu tư nước ngoài được thiết lập trên lãnh thổ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đều được hỗ trợ, cho phếp và chỉ đạo theo cơ chế “một cửa” của FIMC, hoạt động như một cơ quan trung tâm để điều phối hoạt động của các bộ, các địa phương phục vụ cho hoạt động đầu tư nước ngoài.

Theo Điều 24, đầu tư nước ngoài chỉ được coi là được thiết lập hợp pháp trên lãnh thổ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào nếu có giấy phép đầu tư nước ngoài do FIMC cấp. Theo Điều 26, trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, FIMC phải đưa ra quyết định về cấp giấy phép đầu tư nước ngoài và thông báo cho người nộp đơn.

Theo Điều 27, trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép đầu tư nước ngoài của FIMC, nhà đầu tư nước ngoài phải đãng kí giấy phép và bắt đầu hoạt động đầu tư theo đúng lộ trình và phù hợp với pháp luật của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thương mại

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Luật đầu tư của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.14860 sec| 969.367 kb