Nguyên tắc tổ chức hệ thống thuế trong pháp luật

23/06/2021

 

Hệ thống quản lý nhà nước về thuế hoạt động chặt chẽ bởi kết cấu pháp luật. Vậy nguyên tắc tổ chức hệ thống thuế trong pháp luật như thế nào?

 

 

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Nguyên tắc tập trung dân chủ

 

 

Tổ chức bộ máy quản lý thu thuế nhà nước được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương, cùng thực hiện nhieemh vụ tổ chức thực hiện của luật thuế trong cả nước. Tính thống nhất và hệ thống trong tổ chức bộ máy thu thuế được thể hiện ở các điểm sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hệ thống thu thuế nhà nước thực hiện chức năng quản lý thống nhất trong cả nước về công tác thu thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước đối với tất cả các thành phần kinh tế; Không một tổ chức hay cá nhân nào được đứng ra tổ chức thu thuế nếu không được sự ủy quyền của cơ quan thuế.(xem thêm: tư vấn soạn thảo hợp đồng)
  • Các nghiệp vụ thu thuế và các khoản thu khác đối với các đối tượng nộp thuế được chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn ngành thuế nhằm đảm bảo chấp hành nghiêm chỉ thuế và các chế độ thu khác.
  • Cơ quan thuế được tổ chức theo một mô hình thông thể ngành dọc từ trung ương đến địa phương. Việc quản lý biên chế, cán bộ, ngân sách hoạt động, thực hiện các chính sách đối với cán bộ cũng như tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ thuế được thực hiện thống nhất trong toàn ngành thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Cơ quan thuế ở địa phương chịu sự lãnh đạo công trùng của bộ trưởng bộ tài chính và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
  • Các cơ quan thuế từ trung ương đến địa phương năm trong hệ quan nhà nước, có tư cách pháp nhân.

 

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

 

 

 - Tổng cục Thuế. 

 

 

Tổng cục Thuế là cơ quan cao nhất trong hệ thống thu thuế nhà nước cùng với Tổng cục Hải quan.

 

 

-Tổng cục Thuế có nhiệm vụ tham mưu soạn thảo các văn bản thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật thuế. Xây dựng và điều hành kế hoạch thu trong cả nước và từng địa phương, tổ chức phổ biến, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thực hiện các luật thuế trong cả nước, nghiên cứu hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý và thuế và sử dụng cán bộ thuế; tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra quá trình chấp hành các luật thuế để việc thực hiện các luật thuế đạt được kết quả cao; giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thuế... Đăng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục được quy định tại Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày(quan tâm tới: tư vấn pháp luật đầu tư)

 

 

28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

 

 

- Cục Thuế: Cục Thuế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế được tổ chức tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cơ cấu bộ máy của Cục Thuế bao gồm một số phòng chức năng và một số phòng nghiệp vụ, phòng thu thuế được tổ chức theo đối tượng thu thuế..

 

 

Cục Thuế có nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu như: Phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thi hành các luật thuế; xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch thu trong toàn địa bàn và từng Chi cục Thuế trực thuộc, hướng dẫn kiểm tra các Chi cục thực hiện các nghiệp vụ quản giải quyết các khiếu nại về thuế; trực tiếp thực hiện việc thu thuế và thu khác đối với các đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý trên địa bàn (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ được quy định tại Quyết định số 108/QĐ-BTC , Bộ trưởng Bộ Tài chính).

 

 

- Chi cục Thuế/ Chi cục Thuế là tổ chức được tổ chức tại tất cả cấp huyện. Cơ cấu bộ máy các tổ chuyên môn, nghiệp vụ và các đội, tổ, trạm trực tiếp quản lý việc thu thuế.

 

 

Chi cục Thuế có nhiệm vụ, quyền hạn như: Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quy trình, biện pháp, nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn chức thực hiện kế hoạch thu chi tiết đối với từng 1 trên địa bàn cấp huyện; tổ chức thực hiện các nghiên đối tượng nộp thuế; đôn đốc, kiểm tra các đối tượng n việc chấp hành luật thuế.

 

 

Từng cơ quan thuế thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình sẽ tạo nên sự phối hợp đồng bộ trong việc thực hiện mục tiêu hoàn hoạch thu của Nhà nước. Nhưng để thực hiện nhiệm Vụ , pháp luật thuế có quy định cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ thu, một số quyền hạn nhất định (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Chi cục Thuế được quy định tại Quyết định có 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

 

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức thuế trong pháp luật hoạt động xuất nhập khẩu

 

 

Hải quan Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; đấu tranh chống buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối, tiên Việt Nam qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kiến nghị - trương, biện pháp quản lý của Nhà nước về Hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, qua sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

 

Hải quan Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên trung, thống nhất và trực thuộc Bộ Tài chính. Tổng cục trưởng

 

 

Tổng cục Hải quan thống nhất quản lý, điều hành hoạt động của Hải ải quan cấp dưới chịu sự quản lý, chỉ đạo của Hải quan cấp trên.

 

 

Tổ chức thuế trong pháp luật của Hải quân Việt Nam bao gồm

 

 

- Tổng cục Hải quan 

 

 

- Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

 

- Chi cục Hải quan, Đội kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 

 

- Tiến hành thủ tục hải quan, thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật.

 

 

- Tổng cục Hải quan có trách nhiệm quy định thủ tục khai báo, kiểm hóa, tính thuế, và tổ chức thực hiện quan. Hải quan tỉnh, th thực hiện đúng nhập khẩu, cung cấp thuế mà tổ chức, cá nhân phải nộp thuế, đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

 

 

Đảm bảo thực hiện quy định của Nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu, và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các nghĩa vụ khác trong âm vị thẩm quyền do pháp luật quy định.(tìm hiểu về: dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh)

 

 

- Tiến hành những biện pháp phát hiện, ngăn ngừa, điều tra và xử lý hành vi buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối, tiền Việt Nam qua biên giới, hành vi vi phạm các quy định khác của Nhà nước về hải quan trong phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định.

 

 

- Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan.

 

 

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để xem xét, quyết định hoặc để In Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét các chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, quá cảnh dưới hình thức các dự án luật, dự thảo nghị quyết, nghị định, quyết định; xây dựng các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, các chương về Hải quan, ban hành văn bản hướng dẫn chui chức, cá nhân thực hiện quy định của Nhà nước về, Hải quan, ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của Nhà nước về Hải quan

 

 

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên hải quan

 

 

 - Hợp tác quốc tế với Hải quan các nước.

 

 

(Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và có Tổng Cục Hải quan được quy định tại Quyết định số 6 ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

 

 

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước khác, tổ chức, nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

 

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Luật TNHH Everest

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

 

 

 

0 bình luận, đánh giá về Nguyên tắc tổ chức hệ thống thuế trong pháp luật

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18663 sec| 967.914 kb