Quản lý thuế giá trị gia tăng

29/09/2022
Thuế giá trị gia tăng có lẽ là một khái niệm khá quen thuộc với các cá nhân các doanh nghiệp. Vậy cách quản lý thuế giá trị gia tăng như thế nào để đạt hiệu quả có thể là một khái niệm xa lạ với các bạn. Vì vậy, Luật Everest sẽ giải đáp cho các bạn những thắc mắc xoay quanh cách quản lý thuế giá trị gia tăng để các bạn có thêm những kiến thức pháp lý bổ ích

Thuế giá trị gia tăng có lẽ là một khái niệm khá quen thuộc với các cá nhân các doanh nghiệp. Vậy cách quản lý thuế giá trị gia tăng như thế nào để đạt hiệu quả có thể là một khái niệm xa lạ với các bạn. Vì vậy, Luật Everest sẽ giải đáp cho các bạn những thắc mắc xoay quanh cách quản lý thuế giá trị gia tăng để các bạn có thêm những kiến thức pháp lý bổ ích

Toàn bộ quá trình hoạt động của cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo thu thuế GTGT vào NSNN đầy đủ, kịp thời, là nội dung của quản lý thuế GTGT. Nội dung quản lý thuế GTGT bao gồm các nội dung chủ yếu sau: quản lí việc đăng kí thuế; kê khai thuế; tổ chức thu nộp thuế; thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng; kiểm toán, quyết toán tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng

Tổ chức đăng kí thuế

 Để xác định  đối tượng chịu sự quản lý của thuế GTGT, pháp luật quy định rằng tất cả các pháp nhân hoạt động kinh doanh phải đăng ký với cơ quan  thuế có liên quan để thực hiện mục đích thuế, sổ đăng ký thuế là một loại quan hệ pháp luật về thuế, và cũng là cơ sở để hiện thực hóa các quan hệ pháp luật sau này. 

Các chủ thể có trách nhiệm đăng kí thuế

 + Các công ty hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Tất cả các công ty, bất kể loại hình kinh doanh hay hình thức tổ chức, đều phải đăng ký thuế với cơ quan thuế địa phương sau khi được phép hoạt động  hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Quy định này  áp dụng cho tất cả các văn phòng chi nhánh và đơn vị trực thuộc (những đối tượng này phải chịu thuế dựa trên việc đăng ký thuế của đơn vị chính)

+ Các đơn vị sự nghiệp có thu. Những đối tượng này có hoạt động chính nhằm phục vụ yêu cầu của Nhà nước đối với đời sống xã hội (các trường học, bệnh viện công, cơ sở nghiên cứu khoa học...) nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát sinh một số hoạt động có thu nhập. Trường hợp này, các đối tượng nêu trên mặc dù không đăng kí kinh doanh nhưng phải đăng kí thuế.

+ Các tổ chức kinh tế khác.

+ Cá nhân kinh doanh, hộ gia đình kinh doanh và cả trường hợp kinh doanh buôn chuyến

Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp

Quản lý, giám sát quá trình kê khai, nộp thuế

Quản lý kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thông thường

Hàng tháng, công ty đang hoạt động phải kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế đầy đủ, chính xác, dù có thực tế phát sinh nghĩa vụ thuế  trong tháng hay không. Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của nội dung đã nêu. Nội dung kê khai được cung cấp cho người nộp thuế. Theo phương pháp khoán, phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Đối với người nộp thuế theo phương pháp khoán có hoạt động liên quan đến nhập khẩu hàng hóa, pháp luật cũng quy định  điều kiện  xác định  thuế GTGT khâu nhập khẩu khi tính thuế tháng trách nhiệm đã thanh toán có thể được ghi có là VAT đã thanh toán.

Đối với người nộp thuế có hoạt động kinh doanh đa dạng, sản phẩm sản xuất ra có thể áp dụng các mức thuế suất khác nhau và phải kê khai cụ thể kết quả kinh doanh từng nhóm hàng hóa, dịch vụ chậm nhất vào ngày 25 của tháng tiếp theo tùy từng trường hợp cụ thể. . , doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo kết quả kê khai (tự khai, tự nộp) hoặc theo quyết định của cơ quan thuế của cơ quan thuế vào NSNN. Đặc biệt, đối với các tổ chức kinh doanh  lớn, việc nộp thuế được thực hiện  theo định kỳ 5 ngày hoặc 10 ngày. Cơ quan thuế, công chức thuế có trách nhiệm theo dõi, yêu cầu đảm bảo hoạt động. Các giao dịch khai thuế, nộp thuế được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, không sử dụng hệ thống tự kê khai, nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm ban hành công văn khai thuế theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. . 

Quản lý kê khai, nộp thuế đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa

 Hoạt động nhập khẩu hàng hóa hoặc mua dịch vụ của người nước ngoài thường gắn liền với hoạt động hành chính của ngành hải quan, phát sinh tại mọi thời điểm khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa hoặc nhận dịch vụ qua biên giới, vì vậy các chi nhánh thương mại và nhà nhập khẩu được chịu trách nhiệm về việc kê khai thuế GTGT cho từng lần nhập khẩu cùng với các thông tin khác liên quan  đến hoạt động nhập khẩu khai báo hải quan,  khai thuế nhập khẩu và  phụ thu đối với hoạt động nhập khẩu; kê khai các loại thuế  đặc biệt ... 

Chứng từ hóa đơn trong quá trình quản lý, thu nộp thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng gắn vói nghiệp vụ kinh doanh của chủ thể nộp thuế. Nhà nước thực hiện thu thuế theo kết quả kinh doanh của đối tượng nộp thuế. Điều này có nghĩa, chứng từ hoá đơn là chứng cứ xác định nghĩa vụ thực tế mà chủ thể nộp thuế phải thực hiện đối vói Nhà nước. Với tư cách “là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh và đã hoàn thành”,(Luật thuế giá trị gia tăng quy định chi tiết về các loại chứng từ hoá đơn, áp dụng cho các đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, phương pháp tính trực tiếp theo phần giá trị tăng thêm, đối tượng sử dụng hóa đơn theo mẫu do cơ quan tài chính phát hành và hóa đơn theo mẫu của đơn vị nộp thuế.

Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ thư ký pháp lý

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc cơ quan thuế ra quyết định trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp vượt quá của chủ thể nộp thuế. Hoàn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau:
1.    Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kì tiếp theo.
2.    Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hoá nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hoá xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hoá xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lí thuế.
3.    Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyến đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
4.    Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
5.    Người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. Quy định này hoàn toàn phù hợp với bản chất của thuế giá trị gia tăng “chỉ đánh thuế đối với hành vi tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam” và phù hợp với thông lệ quốc tế.
6.    Các trường hợp hoàn thuế đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được quy định chi tiết ngay trong văn bản luật đối từng trường hợp.
7.    Trường hợp được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, thực hiện chế độ hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật về miễn trừ ngoại giao.

Tìm hiểu thêm về: Trợ lý pháp lý

Quyết toán, kiểm toán thuế giá trị gia tăng

Quyết toán thuế giá trị gia tăng là việc báo cáo tình hình thực hiện thu nộp thuế giá trị gia tăng của đối tượng nộp thuế trong năm với cơ quan thuế. Pháp luật quy định năm quyết toán thuế được xác định theo năm dương lịch. Để thực hiện quyết toán thuế, cơ quan thuế xác định trên cơ sở báo cáo quyết toán thuế của đối tượng nộp thuế.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Quản lý thuế giá trị gia tăng

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.16309 sec| 969.141 kb