Quy trình thực hiện dự án đầu tư

22/09/2022
Cùng tìm hiểu cụ thể những bước trong quy trình thực hiện dự án đầu tư dưới bài viết này.

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư (doanh nghiệp dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh), việc thực hiện dự án được triển khai yới ba nội dung công việc chính là (i) triển khai xây dựng công trình, (ii) quản lí và kinh doanh công trình, (iii) chuyển giao công trình và kết thúc hợp đồng dự án. Cùng tìm hiểu cụ thể những bước trong quy trình thực hiện dự án đầu tư dưới bài viết này.

Quy trình thực hiện dự án đầu tư

Triển khai xây dựng công trình

Bước đầu tiên trong quy trình thực hiện dự án đầu tư là triển khai xây dựng công trình. Doanh nghiệp dự án được thành lập để tổ chức thực hiện và quản lí dự án và quá trình này bắt đầu từ khâu triển khai xây dựng công trình. Việc triển khai xây dựng công trình được tiến hành với các hoạt động chính là:

1)        Kí kết hợp đồng để triển khai dự án;

2)        Chuẩn bị mặt bằng xây dựng;

3)        Lập thiết kế kĩ thuật và triển khai xây dựng công trình;

4)        Giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình.

Triển khai những hoạt động này, doanh nghiệp dự án sẽ thực hiện:

- Lựa chọn nhà thầu tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và kí kết các hợp đồng phụ khác để thực hiện dự án;

- Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thực hiện dự án thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng xây dựng theo phương án nêu trong báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư xây dựng công trình) đã được phê duyệt. Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng do doanh nghiệp dự án thanh toán và được tính vào tổng vốn đầu tư của dự án, trừ trường hợp nguồn vốn ngân sách nhà nước được sử dụng để hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục về giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và cẩc điều kiện về sử dụng đất đã cam kết trong hợp đồng dự án;

- Lập thiết kế kĩ thuật công trình phù hợp với thiết kế cơ sở nêu trong báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư xây dựng công trình) đã được phê duyệt và gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giám sát, kiểm tra.

-Tự giám sát hoặc thuê tổ chức tư vâh độc lập để giám sát thi cộng xây dựng, nghiệm thu các hạng mục và toàn bộ công trình theo thiết kế đã được duyệt.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý sở hữu trí tuệ

Quản lí và kinh doanh công trình

Bước tiếp theo trong quy trình thực hiện dự án đầu tư là quản lý và kinh doanh công trình. Doanh nghiệp BOT, doanh nghiệp BTO thực hiện việc quản lí và kinh doanh toàn bộ công trình theo các điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng dự án. Đây là giai đoạn nhà đầu tư thực hiện kinh doanh thu hồi vốn đầu tư và thực hiện mục tiêu lợi nhuận trong khoảng thời gian cam kết trong hợp đổng. Doanh nghiệp dự án thực hiện việc kinh doanh công trình thông qua cung cấp dịch vụ có thu tiền. Giá, phí dịch vụ cũng như việc tăng giá, phí, các khoản thu và điều kiện tăng giá, phí, các khoản thu đã được quy định trong hợp đồng dự án nên doanh nghiệp có nghĩa vụ tuân thủ những cam kết này trong hợp đồng. Cũng theo cam kết trong hợp đồng, Nhà nước có nghĩa vụ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp dự án thu đúng, thu đủ giá và phí dịch vụ cũng như các khoản thu hợp pháp khác từ khai thác công trình dự án.

Cung ứng dịch vụ và vận hành công trình là nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án. Doanh nghiệp dự án có quyền lựa chọn khách hàng cho mình, tuy nhiên, pháp luật nhiều nước trên thế giới đều dự liệu việc doanh nghiệp dự án sử dụng quyền kinh doanh công trình như một thứ “đặc quyền”, “độc quyền” cung cấp dịch vụ để phân biệt đối xử với khách hàng. Ngăn ngừa hiện tượng tiêu cực này, pháp luật hoặc hợp đồng thường quy định doanh nghiệp dự án có nghĩa vụ đối xử bình đẳng với tất cả các đối tượng sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp dự án cung cấp và nghiêm cấm việc sử dụng quyền kinh doanh công trình dự án để đối xử phân biệt hoặc khước từ phục vụ đối với các đối tượng sử ồụng.

Ngoàỉ ra, trong quá trình kinh doanh công trình, doanh nghiệp dự án còn có nghĩa vụ:

-           Thực hiện bảo dưỡng định kì, sửa chữa công trình theo hợp đồng dự án, bảo đảm công trình vận hành đúng thiết kế; 

-           Cung ứng sản phẩm, dịch vụ với số lượng và chất lượng theo thoả thuận tại hợp đồng dự án trong thời gian kinh doanh cho đêh khi công trình được chuyển giao;

-           Đảm bảo duy trì chế độ sử dụng công trình theo các điều kiện quy định trong hợp đồng dự án.

Cũng cần lưu ý rằng, khác với doanh nghiệp BOT, BTO, doanh nghiệp BT không thực hiện các công việc quản lí và kinh doanh công trình do đặc thù của dự án này là xây dựng công trình xong thì bàn giao luôn công trình cho Nhà nước.

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ pháp lý thuế - kế toán

Quy trình thực hiện dự án đầu tư

Chuyển giao công trình và kết thúc hợp đồng dự án

Việc chuyển giao công trình được thực hiện trong quy trình thực hiện dự án đầu tư khi hết thời hạn kinh doanh công trình dự án đã thoả thuận trong hợp đồng. Việc chuyển giao công trình là một nghĩa vụ đã cam kết, thoả thuận trong hợp đồng dự án nên hoàn toàn không phải là trưng thu, trưng mua hay quốc hữu hoá.

Nguyên tắc bàn giao công trình dự án

Việc chuyển giao công trình phải thực hiện theo những nguyên tắc nhất định, đó là:

1)        Chuyển giao công trình cho nhà nước mà không có bồi hoàn;

2)        Việc chuyển giao phải kèm theo các tài liên quan đến quá trình khai thác, vân hành công trình;

3)        Tài sản được chuyển giao không bao gồm các khoản nợ phát sinh của doanh nghiệp dự án. Mọi nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đối với nhà nước phải hoàn thành trước thời điểm chuyển giao công trình;

Tài sản được chuyển giao phải là tài sản không bị dùng làm tài sản để bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc bị cầm cố, thế chấp để đảm bảo cho các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp dự án phát sinh trước thời điểm chuyển giao;

4)        Ngoài việc chuyển giao tài sản, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thực hiện chuyển giao công nghệ và đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ cần thiết cho đơn vị được Nhà nước giao tiếp tục vận hành công trình và hoàn thành nghĩa vụ bảo dưỡng, đại tu định kì để đảm bảo điều kiện kĩ thuật vận hành công trình bình thường phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng dự án.

Thủ tục bàn giao công trình dự án

Về thủ tục bàn giao công trình dự án, để đảm bảo thực hiện các nguyên tắc trên, trước khi bàn giao, nhà đầu tư phải thông báo công khai về việc chuyển giao công trình cho Nhà nước cùng với trình tự, thủ tục và thời hạn thanh lí hợp đổng, thanh toán các khoản nợ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức giám định chất lượng công trình để xác định các hư hại và yêu cầu doanh nghiệp dự án thực hiện việc sửa chữa, bảo trì công trình. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhận chuyển giao khi công trình và các thiết bị, tài sản liên quan đến việc vận hành công trình sau khi doanh nghiệp dự án đã tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa như đã thoả thuận trong hợp đổng dự án.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thương mại

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

 

0 bình luận, đánh giá về Quy trình thực hiện dự án đầu tư

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.52790 sec| 968.609 kb