Hướng dẫn 14 kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia giải quyết vụ án hình sự

"Bảo vệ cho sự vô tội quan trọng hơn trừng phạt tội lỗi, bởi tội lỗi và tội ác thường xảy ra trên thế giới này nhiều tới mức không thể trừng phạt hết chúng. Nhưng nếu sự vô tội bị đưa ra trước vành móng ngựa và kết án, có thể bị xử tử, thì người dân sẽ nói: "việc tôi làm điều tốt hay điều xấu không quan trọng, bởi sự vô tội chẳng đem lại chút bảo vệ nào" và nếu ý nghĩ đó hình thành trong tâm trí nhân dân thì đó sẽ là kết thúc của mọi sự an ninh".

John Adams, 1735 - 1826, luật sư, chính khách Mỹ

Hướng dẫn 14 kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia giải quyết vụ án hình sự

Các kỹ năng chuyên sâu của Luật sư khi tham gia giải quyết vụ án hình sự:

[1] Xác định tâm lý người bị buộc tội và người bị hại; [2] Phát hiện, thu thập, phân tích, đánh giá và sử dụng dấu vết hình sự; [3] Phân tích, đánh giá và sử dụng tài liệu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án hình sự; [4] Phân tích, đánh giá và sử dụng kết luận giám định tư pháp, định giá tài sản trong vụ án hình sự; [5] Tư vấn khi tham gia giải quyết vụ án hình sự; [6] Tham gia giải quyết vụ án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; [7] Tham gia giải quyết vụ án về các tội phạm xâm phạm sở hữu; [8] Tham gia giải quyết vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; [9] Tham gia giải quyết vụ án về các tội phạm ma túy; [10] Tham gia giải quyết vụ án về các tội phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; [11] Tham gia giải quyết vụ án về các tội phạm chức vụ; [12] Tham gia giải quyết vụ án hình sự về bạo lực gia đình; [13] Tham gia giải quyết vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài; [14] Tham gia giải quyết vụ án pháp nhân thương mại phạm tội. 

Liên hệ

I- KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH TÂM LÝ NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI VÀ BỊ HẠI

[1] Một số vấn đề chung về tâm lý người bị buộc tội và người bị hại

[2] Kỹ năng của Luật sư xác định tâm lý người bị buộc tội trong quá trình tham gia giải quyết vụ án

[3] Kỹ năng của Luật sư xác định tâm lý bị hại, đương sự trong vụ án hình sự

II- KỸ NĂNG PHÁT HIỆN, THU THẬP, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG DẤU VẾT HÌNH SỰ

[4] Một số vấn đề chung về dấu vết hình sự

[5] Kỹ năng của Luật sư phát hiện và thu thập dấu vết hình sự

[6] Kỹ năng của Luật sư trong kiểm tra, phân tích, đánh giá và sử dụng chứng cứ là các dấu vết hình sự

III- KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG, KHÁM NGHIỆM TỬ THI VỤ ÁN HÌNH SỰ

[7] Một số vấn đề chung về hiện trường vụ án hình sự

[8] Kỹ năng của Luật sư phân tích tài liệu khám nghiệm hiện trường

[9] Kỹ năng của Luật sư đánh giá tài liệu khám nghiệm hiện trường

[10] Kỹ năng của Luật sư sử dụng tài liệu khám nghiệm hiện trường

[11] Kỹ năng của Luật sư phân tích, đánh giá, sử dụng tài liệu khám nghiệm tử thi

IV- KỸ NĂNG PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP, ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

[12] Một số vấn đề chung về giám định tư pháp trong vụ án hình sự

[13] Một số vấn đề chung về định giá tài sản trong vụ án hình sự

[14] Kỹ năng của Luật sư trong phân tích, đánh giá nội dung kết luận giám định tư pháp

[15] Kỹ năng của Luật sư trong phân tích, đánh giá tính hợp pháp kết luận giám định tư pháp

16] Kỹ năng của Luật sư trong phân tích hồ sơ định giá tài sản; Đánh giá và sử dụng kết quả định giá tài sản

V- KỸ NĂNG TƯ VẤN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ

[17] Một số vấn đề chung về hoạt động tư vấn của Luật sư trong lĩnh vực hình sự

[18] Kỹ năng tư vấn ban đầu

[19] Kỹ năng tư vấn trong quá trình giải quyết vụ án

[20] Kỹ năng tư vấn của Luật sư đối với pháp nhân thương mại bị buộc tội

VI- KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

[21] Đặc điểm cơ bản của vụ án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

[22] Kỹ năng của Luật sư khi tiếp xúc, trao đổi với khách hàng trong vụ án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

[23] Kỹ năng của Luật sư trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố trong vụ án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

[24] Kỹ năng chuẩn bị các công việc trước khi tham gia phiên tòa trong vụ án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

[25] Kỹ năng của Luật sư tại phiên tòa vụ án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

[26] Kỹ năng nghe tuyên án và thực hiện các công việc sau khi kết thúc phiên tòa

VII- KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU

[27] Đặc điểm cơ bản của vụ án về các tội xâm phạm sở hữu

[28] Kỹ năng của Luật sư khi tham gia giải quyết vụ án về các tội xâm phạm sở hữu

[29] Kỹ năng của Luật sư tại phiên tòa vụ án về các tội xâm phạm sở hữu

VIII- KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

[30] Đặc điểm cơ bản của vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

[31] Kỹ năng của Luật sư tham gia vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

[32] Kỹ năng của Luật sư trong nghiên cứu hồ sơ trong các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

[33] Kỹ năng của Luật sư tại phiên tòa các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

IX- KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN VỀ CÁC TỘI PHẠM MA TÚY

[34] Đặc điểm cơ bản của vụ án về các tội phạm ma túy

[35] Kỹ năng của Luật sư tiếp xúc, trao đổi với khách hàng và tham gia một số hoạt động điều tra

[36] Kỹ năng của Luật sư khi chuẩn bị cho việc bào chữa trong vụ án ma túy

[37] Kỹ năng của Luật sư tại phiên tòa giải quyết về các tội phạm ma túy

X- KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN VỀ CÁC TỘI PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

[38] Đặc điểm cơ bản của vụ án về các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

[39] Kỹ năng của Luật sư khi tiếp xúc, trao đổi với khách hàng và tham gia một số hoạt động điều tra trong vụ án về các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

[40] Kỹ năng của Luật sư khi chuẩn bị bào chữa, bảo vệ trong vụ án về các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

[41] Kỹ năng của Luật sư tại phiên tòa giải quyết vụ án về các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

XI- KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN VỀ CÁC TỘI PHẠM CHỨC VỤ

[42] Những đặc điểm cơ bản của vụ án hình sự về các tội phạm chức vụ

[43] Kỹ năng của Luật sư khi tiếp xúc, trao đổi với khách hàng trong các vụ án về tội phạm chức vụ

[44] Kỹ năng của Luật sư trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án về chức vụ

[45] Kỹ năng của Luật sư chuẩn bị tham gia phiên tòa vụ án tội phạm về chức vụ

XII- KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH

[46] Đặc điểm cơ bản của vụ án hình sự về bạo lực gia đình

[47] Kỹ năng của Luật sư khi tiếp xúc khách hàng trong vụ án hình sự về bạo lực gia đình

[48] Kỹ năng của Luật sư khi tham gia hoạt động điều tra vụ án hình sự về bạo lực gia đình

[49] Kỹ năng của Luật sư khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự về bạo lực gia đình

[50] Kỹ năng của Luật sư khi chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự về bạo lực gia đình

[51] Kỹ năng của Luật sư tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự về bạo lực gia đình

XIII- KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

[52] Khái quát chung về vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài

[53] Kỹ năng của Luật sư khi tiếp xúc, trao đổi với khách hàng trong vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài

[54] Kỹ năng của Luật sư trong khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài

[55] Kỹ năng của Luật sư trước khi tham gia phiên tòa vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài

[56] Kỹ năng của Luật sư trong chuẩn bị tài liệu, luận cứ bào chữa trước phiên tòa

[57] Kỹ năng của Luật sư tại phiên tòa vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài

XIV- KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI

[58] Đặc điểm chung của vụ án pháp nhân thương mại phạm tội

[59] Kỹ năng của Luật sư khi tiếp xúc, trao đổi với người đại diện của pháp nhân thương mại phạm tội

[60] Kỹ năng của Luật sư tham gia các hoạt động điều tra trong vụ án pháp nhân thương mại phạm tội

[61] Kỹ năng của Luật sư trong nghiên cứu hồ sơ vụ án pháp nhân thương mại phạm tội

[62] Kỹ năng của Luật sư thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho phiên tòa sơ thẩm vụ án pháp nhân thương mại phạm tội

[63] Kỹ năng của Luật sư tham gia phiên tòa vụ án pháp nhân thương mại phạm tội

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.1 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Hướng dẫn 14 kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia giải quyết vụ án hình sự

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.59550 sec| 1153.328 kb